Mark- och infrastrukturarbeten

Vid Kurravaaravägen den 11 december 2018. I det så kallade Skjutbaneområdet pågick Kirunabostäders byggnation av lägenheter, som idag står klara. Foto: Kjell Törmä

Sedan arbetet med stadsomvandlingen i Kiruna inleddes har kommunen utfört mark- och infrastukturarbeten. Det rör sig bland annat om vatten- och avloppsledningar, fiber, fjärrvärme och dagvatten. Marken på platsen för den nya stadskärnan har sanerats för att säkerställa att inga föroreningar finns kvar när staden byggs upp.

Dessa arbeteten pågår löpande i nya Kiruna:

  • Ytbeläggning av gator i nya Kiruna.
  • Byggnation av infrastruktur i handels- och kunskapsområdet.
  • Utökad byggnation av infrastruktur på skjutbaneområdet.
  • Dagvattenanläggningar för fördröjning och rening av dagvattnet.
  • Ytterligare sanering och fyllning.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark