Vem ansvarar för vad

Ett malmtåg på väg från Kiruna.

Huvudaktörerna i stadsomvandlingen är Kiruna kommun inklusive de kommunala bolagen Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder, samt LKAB, Trafikverket och Vattenfall.

Kiruna kommun

Kiruna kommun ansvarar för detaljplaner och den fördjupade översiktsplanen med miljökonsekvens beskrivning. Det är alltså kommunens stadsbyggnadsförvaltning som tar fram planer, medan andra aktörer (inklusive kommunens bolag Kirunabostäder samt Tekniska Verken i Kiruna AB) projekterar nya bostäder och annan bebyggelse samt infrastruktur som vägar, elledningar, vatten och avlopp.

LKAB

Gruvbrytningen är anledningen till varför vi genomför stadsomvandlingen och gruvföretaget LKAB är en av huvudaktörerna i stadsomvandlingen. De har bedrivit gruvverksamhet i Kiruna sedan början av 1900-talet och är ett aktiebolag som är helägt av svenska staten. Under relaterat innehåll finner du en länk till LKAB:s sida om stadsomvandlingen där du kan läsa mer om deras roll. 

Trafikverket

Trafikverket har byggt en ny sträckning av E10, en ny järnvägssträckning förbi Kiruna samt ny sträckning av väg 870, Nikkaluoktavägen.

Vattenfall

Vattenfall har byggt två nya transformatorstationer och dragit cirka sex mil nya ledningar i centrala Kiruna.

Övriga intressenter:

  • Länsstyrelsen, som bland annat bevakar att riksintressena i Kiruna tillvaratas.
  • Bergsstaten, som har hand om beslut i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen.
  • Boverket, som har haft i uppdrag av regeringen att följa och stödja utvecklingen vad gäller byggande samt byggnader i Kiruna.
  • Riksantikvarieämbetet, som tittar på kulturmiljöer och hur kulturhistoriska byggnader och områden i Kiruna ska bevaras.
  • Universitet och institutioner som både forskar och följer utvecklingen med stadsomvandlingen i Kiruna.
  • Sametinget är en statlig myndighet som bland annat besvarar remisser och bevakar att kommuner, markanvändare, bolag med flera samråder med samebyar som är berörda av planerade förändringar som rör samhällsplanering. Sametinget är inte en aktör i stadsomvandlingen. De samebyar som bland annat berörs av samhällsplanering av centrala Kiruna är Gabna och Laevas samebyar.
  • Mer information finns under länken Sametinget - Samebyar i Norrbottens län.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark