Covid-19

Fortsätt att hålla avstånd.

Kiruna kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 noggrant. Kommunen arbetar i sin ordinarie organisation och publicerar vidtagna åtgärder här.

Än är inte faran över

Följ råd och restriktioner, även om du blivit vaccinerad. Visa att du tar ansvar. Tack för att du håller ut!

Flera restriktioner tas bort den 29 september

Läs mer på Krisinformation.se

Information om covidbevis

EU:s covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – för dig som ska resa i Europa.

 • Vänta inte med att vaccinera dig. Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra.
 • Vaccinationen skyddar dig från att bli svårt sjuk och minskar risken att du smittar andra. Att så många som möjligt vaccinerar sig är det viktigaste skyddet mot covid-19.
 • Det är säkert att vaccinera sig och alla vaccin ger en god effekt mot svår sjukdom.
 • Vaccination är frivilligt och gratis för alla.
 • Aktuell information om vilken åldersgrupp som är aktuell för vaccinering, samt tid och plats, finns på 1177.se.
 • Nu erbjuds även 16-17-åringar vaccination. Du behöver ha en samtyckesblankett som är undertecknad av dina vårdnadshavare för att få vaccinera dig.
 • Ta med hälsodeklaration och legitimation när du ska vaccinera dig. Använd munskydd när du besöker vaccinationslokalen.
 • De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller även efter att man har vaccinerat sig.
 • En person som har vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera kan träffa människor från några olika hushåll, även inomhus. Det är av yttersta vikt att vaccinera sig även med den andra dosen (för de vacciner som tas i två doser) så att skyddet blir långvarigt.
 • Har du frågor och funderingar om vaccin? På 1177.se finns faktagranskad och säker information.
 • Region Norrbotten ringer aldrig upp och ber att du ska legitimera dig med bank-ID eller bankdosa. Får du ett samtal där någon ber dig att legitimera dig ska du lägga på och göra en anmälan om försök till bedrägeri.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela endast bekräftad information från säkra källor.

Vaccininformation, lättläst samt olika språk:

Telefonnummer:

 • Folkhälsomyndigheten har ett telefonnummer där man svarar på vaccinationsfrågor på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amharinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.
 • Öppettider: 9-15, övriga tider kan man tala in ett meddelande och sedan bli uppringd. Telefonnummer: 08-123 680 00.
 • 113 13 svarar på allmänna frågor om covid-19 och vaccinationen som ej är symtom- eller vårdrelaterade. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Svensktalande.
 • 0771-46 70 10 är Läkemedelsupplysningens nummer för generella frågor om biverkningar och interaktioner.

Region Norrbotten och 1177.se har tagit fram ett bildstöd om hur det går till att boka tid och att vaccinera sig.
Bildstöd-boka vaccination mot covid-19 (pdf) , 343.1 kB.

Vid misstänkta fall

Isolera dem med symtom (enkelrum).
Vid stort antal fall och det inte finns tillgång till enkelrum placeras bekräftade fall (positiva) tillsammans.

Personer med symtom ska provtas så snart som möjligt.

Kontakta Smittskydd Länk till annan webbplats. vid första misstänkta fallet på anläggningen.

Tillsammans med Smittskydd görs en planering av hur omfattande testning som ska genomföras. Det kan bli aktuellt att testa hela personalstyrkan på anläggningen samt upprepade testtillfällen av de som är negativa vid första testtillfället.

Upprätta lista på de som är anställda som stöd för provtagning och smittspårning. På listorna ska anges personuppgifter (namn, födelsedata), symtom, datum för eventuellt insjuknande, datum för eventuellt genomförd provtagning samt resultat av test.

Testning

Vid testning används i regel antigentest och på några som blir positiva (har covid-19) tas kompletterande PCR-test för att kunna genomföra virustypning. Ibland kan det bli aktuellt att genomföra PCR-test på personer med symtom som är negativa vid antigentest för att utesluta pågående infektion.

Om antigentestet är negativt – informera om isolering vid symtom och ny test. Se även vad under rubriken ”Hushållskontakt och nära kontakt”.

De som testats ska uppvisa pass för att styrka sin identitet.

De som testas positvt för Covid-19

De som är bekräftade med positiv antigentest eller PCR-test ska få förhållningsregler om hur de ska undvika att smitta andra. De är skyldiga att följa dessa:

Covid-19 pat 210617 Länk till annan webbplats. Information till bekräftade fall - svensk text.

Översättningar till andra språk finns på Smittskyddsläkarföreningens webbplats Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen Länk till annan webbplats. (slf.se)

Personer som är positiva ska vara isolerade tills de bedöms vara smittfria. De kan vistas utomhus om det inte innebär risk att exponera andra. En person räknas som smittfri när det gått minst sju dagar från insjuknandet inklusive två symtomfria dagar. Tester kan inte användas för att smittfriförklara en person.

Hushållskontakter och nära kontakter

Personer som bor i samma rum, så kallade hushållskontakter, ska också vara isolerade sju dagar. Enligt förhållningsreglerna ska de vara isolerade räknat från provtagningsdatum av den som insjuknat, men för att minska risken för smittspridning på anläggningen rekommenderar vi dock att hushållskontakterna är isolerade så snart ett misstänkt fall fått symtom.

De ska helst vara isolerade åtskilda från varandra och alltid från den som insjuknat. De kan vistas utomhus om det inte innebär risk att exponera andra och bara umgås med de som exponerats vid samma tillfälle/rum.

De ska erhålla denna information:

Covid-19 hushållskontakt 210420 Länk till annan webbplats. (slf.se) - svensk text.

Översättningar till andra språk finns på Smittskyddsläkarföreningens webbplats Länk till annan webbplats..

Samma regler som för hushållskontakter bör gälla personer som umgåtts tätt med den som insjuknat, till exempel åkt i samma bil när personen kan ha varit smittsam (från och med 48 timmar före symtomdebut).

Hushållskontakter och andra nära kontakter ska testas så snart som möjligt. Om de är negativa vid provtagningen ska de även testas dag tre och dag fem efter den de exponerats av provtogs.

Får dessa kontakter symtom ska de provtas igen, även om ett nyligt taget test var negativt.

Instruktioner till övriga personer på anläggningen

Övriga personer som inte bedöms vara direkt exponerade kan arbeta som vanligt men bör enbart vistas på anläggningen eller i skogen.

Personer som delar rum åker i samma bil och sitter tillsammans vid måltiderna. Detta för att begränsa eventuell smittspridning.

De bör vistas utomhus så mycket som möjligt och tänka på att hålla avstånd.

De ska inte använda sig av allmänna kommunikationsmedel.

De som haft covid-19 och är smittfria rekommenderas att vara de som sköter det som kräver kontakt med andra utanför anläggningen.

Kontakt med sjukvård

Informera hur de vid behov kontaktar sjukvård genom att ringa 1177 i första hand.
Inför eller vid eventuellt besök i sjukvården måste de informera att de har covid-19 alternativt har exponerats för covid-19.

Mer information om covid-19 (på andra språk)

Covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats. (www.1177.se)

Andra språk/other languages - Krisinformation.se Länk till annan webbplats. (www.krisinformation.se)

Vid flera fall av covid-19 kontaktas Regionens smittskydd för rådgivning. Fram till nu har smittskyddets budskap varit att verksamheterna ska fortsätta som vanligt, men att de ska vara noggranna med hygienföreskrifter och andra riktlinjer.
Om smittskyddet rekommenderar en stängning av en verksamhet tas detta beslut i samråd med huvudmannen, som är Kiruna kommun genom Kultur- och utbildningsnämnden. Enskild rektor kan inte stänga ned verksamheten med hänvisning till smittläget. Detta beslut kan alltså endast fattas av Kultur- och utbildningsnämnden.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark