Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Detta gäller för anställda inom Kiruna kommun

Nationella föreskrifter och allmänna råd för att begränsa smittspridning - detta gäller för anställda inom Kiruna kommun.

Den 14 december 2020 ersattes de regionala råden av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Följande gäller inom Kiruna kommuns verksamheter tills annat meddelas

 • Vi organiserar arbetet så fysiska möten och samlingar kan minimeras. Distansteknik används så ofta som möjligt för att helt eller delvis ersätta fysiska möten.
 • Max 8 fysiska deltagare får samlas vid arbetsmöten som anställda inom Kiruna kommun kallar till. Möteslokalen måste medge att deltagarna sitter på tillräckligt avstånd från varandra vilket innebär cirka två meters mellanrum.
 • För möten i politiska nämnder och styrelser meddelar respektive ordförande vad som gäller inför respektive sammanträde.
 • Vi fortsätter tänka på att i alla sammanhang hålla avståndet till varandra samt att vara noggranna med handhygien.
 • Fortsatt stopp för tjänsteresor utanför kommunen gäller. Här kan förvaltningschef bevilja undantag i särskilda fall.
 • Vid minsta förkylningssymptom stannar man hemma!
 • Samråd med närmaste chef om eventuellt hemarbete ifall arbetsuppgifterna tillåter detta.

Inom vård- och omsorgsverksamheterna gäller särskilda rutiner och arbetssätt för att minimera risken för smittspridning.

 • Möjlighet till hemarbete erbjuds även symtomfria medarbetare på tjänster där arbetsuppgifterna tillåter detta.
 • Hemarbete kan erbjudas om det kan ske utan störning av styrning, ledning och samordning av verksamhet.
 • Frågan tas upp med närmaste chef som kan besluta om distansarbete hemifrån under del av arbetsveckan eller hela arbetsveckan. Vid oklarheter beslutar ytterst förvaltningschef om hemarbete är möjligt.
 • Majoriteten av kommunens anställda har arbetsuppgifter som är nära knutna till arbetsplatsen och till barn, elever, brukare eller utrustning där. I dessa fall är hemarbete inte möjligt annat än i undantagsfall.

Viktigt att alla tar ansvar

Det är av största vikt att alla anställda tar sitt personliga ansvar för att följa råd och restriktioner. Tillsammans kan vi medverka till att begränsa fortsatt smittspridning inom vår kommun.

- Lennart Andersson, kommundirektör

Möten med externa gäster i stadshuset

Vid möten med externa gäster i Kristallen används mötesrummen utanför kontorscirklarna eller samtalsrummen på entréplanet.

Även möten med anställda i kommunkoncernen som inte har sin arbetsplats i stadshuset bokas utanför kontorscirklarna för att minimera risken för smittspridning mellan arbetsplatser.

Undantag utgörs av medlemmar i styr- och ledningsgrupper inom kommunkoncernen där möten innanför kontorscirklarna kan bokas. Även här gäller självklart att distansteknik används så ofta det är möjligt och maximalt fysiskt deltagarantal är åtta om lokalen tillåter.

 

Restriktioner för kommunala anläggningar

Under Aktuellt på startsidan publiceras löpande information om begränsningar och säkerhetsåtgärder som vidtas på grund av covid-19 i de kommunala anläggningarna .

Kommunala idrottsanläggningar stängda till och med den 11 januari 2021

Begränsningar i biblioteksverksamheten

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson