"rootPage" is not defined.

Om räddningstjänsten

Räddningstjänsten har till uppgift att förebygga olyckor samt att ha en operativ utryckningsverksamheten för skadeavhjälpande insatser. Med detta menas insatser vid olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på:

  • Människor
  • Egendom
  • Miljö

Räddningstjänsten är även en tillsynsmyndighet ur brandskyddssynpunkt och är även sakkunnig i kommunens plan- och byggärenden, information om sotning och brandskyddskontroll samt annan rådgivning.

I den operativa verksamheten ingår att kunna agera i många olika situationer såsom brandbekämpning, trafikolyckor, vattenlivräddning, skogsbrandsläckning, insatser vid kemikalieolyckor mm.

Den utryckande styrkan i Kiruna kommun består av heltidspersonal, deltidspersonal och frivilligt engagerad personal i brandvärn.

Sammanlagt i kommunen finns det dygnet runt alltid 19 brandmän och befäl i beredskap för att rycka ut vid olyckor som inträffar inom kommungränserna.

Räddningstjänsten har även sammarbetsavtal med grannkommunerna i Norge, Finland och Sverige om bistånd vid räddningstjänst.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson