Samråd om Kollektivtrafikprogrammet

Bild på en buss

Information om Kollektivtrafikprogrammet

Kirunas stadsomvandling har gjort att tätortens struktur har förändrats och denna process väntas fortgå i åtminstone 10-15 år framåt i tiden. Med tiden flyttas bostadsområden, arbetsplatser och skolor och därmed förändras också invånarnas resebehov och resmönster. Vid planeringen av de nya stadsdelarna har också ett av målen varit att genom bra planering minska behovet av resande samt underlätta för resande med hållbara transportmedel.

Kollektivtrafikprogram Kiruna – samrådshandling 2023-04-27 är ett första utkast i arbetet man kan läsa om de huvudsakliga teman som ingår. Det inleds med en nulägesbeskrivning om hur tätortstrafiken fungerar idag och baserat den ges förslag på den framtida inriktningen gällande linjenät, turtäthet, trafikekonomi m.m. Vidare ska också programmet innehålla beskrivningar av omkringliggande service som tillgänglighetsanpassning, drivmedel, hållplatser m.m.

Nu vill vi ha en i era synpunkter på hur ni tycker att tätortstrafiken ska struktureras och fungera för att möta era behov? Era synpunkter vill vi ha skriftligen senast den 20 november till lokaltrafiken@kiruna.se. Om ni vill ha mer information eller diskutera frågorna, erbjuds tre digitala mötestillfällen samt ett fysiskt möte:

Digitalt samrådsmöte (Teams)

8 November 10.00-11.00

8 November13.00-14.00

8 November 18.00-19.00

Fysiskt samrådsmöte (Kiruna stadshus)

7 November 18.00-19.30

Vill delta på ett möte? Skicka en anmäla till joel.rosing@kiruna.se

 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joel Rosing