Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola i arbetet kring barn och ungdomars hälsa och lärande.

Vårt arbete har en hälsofrämjande och förebyggande inriktning och sker i nära samverkan med både rektorer och arbetslag i förskola och skola.

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa samt stödja barns/elevers utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans verksamhetsområde omfattar Kiruna kommuns förskolor, grundskolor och gymnasium. Elevhälsan anlitas även av förskolor/skolor i statlig regi samt fristående alternativ. Det geografiska området är stort och utgörs perifert av Karesuando, Vittangi och Abisko.

Inom Elevhälsan arbetar verksamhetschef, administratör, kurator, psykolog, specialpedagog riktad mot förskola, logoped, skolsköterska, skolläkare och kommunlektor.

Den centrala Elevhälsan har kontor på Parkskolan, ingång D. Där finns verksamhetschef, administratör, centralt placerade kuratorer, psykologer, logoped samt förskolornas två specialpedagoger. Skolsköterskorna finns ute på skolorna. Gymnasiets skolsköterska och kurator finns på gymnasiet.

På elevhälsan finns centralt placerade kuratorer riktade mot grundskolan och gymnasiets skolplacerade kurator. I kommunen finns också grundskoleplacerade kuratorer som lyder under rektorerna.

Kurator arbetar främst förebyggande och har ett helhetsperspektiv. Kuratorns arbetsuppgifter är bland annat samtal med enskilda elever och deras familjer när behoven är knutna till skolsituationen, råd och stöd till skola och hem, arbetar med likabehandlingsarbete och är skolans länk till Socialtjänsten.

Kurator ingår i skolornas elevhälsoteam och arbetar på uppdrag av skolan.

I psykologens arbetsfält ingår förskolan, grundskolan, gymnasiet och grund- och gymnasiesärskolan.

Psykolog arbetar främst främjande och förebyggande. I fokus för psykologens arbete finns den enskilda elevens lärande, hälsa och utveckling.

Psykolog erbjuder konsultation/handledning till skolpersonal, planering och genomförande av utbildningsinsatser samt psykologbedömningar vid misstanke om intellektuell funktionnedsättning.

Psykolog kan vid behov informera och stötta föräldrar, om vilken instans som kan vara bäst lämpad att hjälpa eleven och familjen.

Specialpedagog mot förskola finns som stöd för förskolepedagoger, förskolerektorer och vårdnadshavare i specialpedagogiska frågor.

Specialpedagog är med i förskolornas barnhälsoteam där målet är att utveckla den pedagogiska verksamheten med fokus på tidiga insatser. Specialpedagogerna handleder även pedagoger mellan barnhälsoteamsmöten.

När det gäller förskolan samarbetar specialpedagog med Barnhälsovården (Region Norrbotten) och med Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten).

Logoped arbetar främst handledande inom områdena tal, språk och kommunikation. Logopeden arbetar tillsammans med pedagoger och elever och deras vårdnadshavare.

Under elevernas skolgång erbjuds hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller, hälsosamtal och vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Eleverna kan vid behov komma till skolsköterskan för enklare åkommor. Om man behöver sjukvård ska man istället vända sig till sin hälsocentral.

Skolsköterskor deltar även i skolornas elevhälsoteam, likabehandlingsarbete, elevhälsokonferenser m.m.

Skolsköterskor förmedlar kontakt med skolläkare

En god hälsa är en framgångsfaktor för en lyckad skolgång.

På Elevhälsan finns kommunlektor, med inriktning specialpedagogik och språkutveckling.

Arbetet består främst av hälsofrämjande och förebyggande utvecklingsarbeten i samverkan på en övergripande skolnivå.

Arbetet omfattas även av att leda och stödja utvecklingsarbete och kompetensutveckling samt verka för att grunda arbetet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, med intentionen att utveckla det pedagogiska arbetet.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari