"rootPage" is not defined.

Förskola och barnomsorg

Flera förskolebarn iklädda reflexvästar och nummerlappar står i startfållan på ett skidlopp för barn.

I Kiruna finns ett stort utbud av förskolor eller annan pedagogisk omsorg med god geografisk spridning både i Kiruna C och i kommunens större byar. Totalt finns 27 förskolor varav 22 är kommunala förskolor och 2 drivs av sameskolstyrelsen.

Den geografiska spridningen på förskolorna i Kiruna är stor. Avståndet till Kiruna C från förskolan längst i väster, Abisko förskola, är ca 10 mil och avståndet från förskolan längst i öster, Regnbågens förskola som ligger i Karesuando, är ca 18 mil.

I de flesta förskolor bedrivs verksamhet med mer eller mindre inslag av minoritetsspråken finska och meänkieli. Samisk verksamhet finns huvudsakligen i sameskolstyrelsens förskolor. Lista med förskolor , 100.5 kB. som har verksamhet som bedrivs helt eller delvis på något av minoritetsspråken

Det är upp till varje förskola att själva välja om man vill ha någon specifik inriktning på sin verksamhet. På sidan Förskolor finns förskolornas egna information där de kortfattat berättar om hur de arbetar och om de har någon särskild inriktning på sin verksamhet. Där finns också kontaktuppgifter till verksamheterna.

Förutom förskola så finns också möjlighet till barnomsorg (annan pedagogisk verksamhet) i form av dagbarnvårdare eller så kallade familjedaghem. I Övre Soppero finns ingen förskola men där finns annan pedagogisk verksamhet som är förlagd till en särskild lokal i byn.

Enligt skollagen ska barn från och med ett årsålder erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Även barn, vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn, ska från och med ett årsålder erbjudas plats i förskola.

Förskoleverksamhet bedrivs i förskola och i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Förvärvsarbetande, studerande och arbetssökande vårdnadshavare kan välja mellan två omsorgsnivåer, över eller under 25 timmar per vecka.

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med nyfött syskon har rätt till plats i förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar/vecka och det är förskolans rektor som beslutar om närvarotidens förläggning.

Avgiftsfri allmän förskola under 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år erbjuds alla barn i åldern 3 till 5 år. Erbjudandet gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år och följer grundskolans läsårsplan. Placeringen omfattar inte grundskolans lovdagar.

Tiderna för verksamheten beslutas av varje förskolas rektor. På en del förskolor är verksamheten för allmän förskola förlagd till tre dagar men 5 timmar om dagen medan den på andra förskolor är förlagd till 3 timmar om dagen under alla vardagar.

Öppethållande för förskola är vardagar kl.06.30-18.00. Vid behov kan verksamheten vara öppen mellan kl.06.00-18.30.
Öppethållande i pedagogisk omsorg är kl.06.30-16.30.

För vårdnadshavare med obekväm eller oregelbunden arbetstid på kvällar och nätter kan omsorg erbjudas barn inskrivna vid Bolags förskola och fritidshem. Plats kan kombineras med skolans fritidshem. För förskole-/fritidshemsplats på obekväm arbetstid debiteras ingen extra avgift.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg