Ny skolstruktur i Kiruna C

Senaste illustration över elevströmmar och skolprofiler. Klicka på bilden för att se en större version.

Då samhället hela tiden förändras måste kommuner arbeta med omvärldsbevakning och förberedelser för eventuella behov av att förändra skolstrukturen.

Vilka faktorer som påverkar eventuella behov av förändrad skolstruktur kan variera över tid. Under de senaste åren har kompetensförsörjning avseende behöriga lärare stått i fokus i hela landet och kommer att behöva göra så ett bra tag framöver. Det handlar dels om att utbilda lärare med rätt kompetenser och dels om att nyttja de kompetenser som finns så optimalt som möjligt. För Kiruna kommuns del finns ytterligare två faktorer som utmanar extra mycket - det stora geografiska området som våra kommuninnevånare är spridda på och flytten av stora delar av Kiruna C på grund av gruvans påverkan.

Under 2019 påbörjades ett nytt arbete med att se över skolstrukturen i Kiruna kommun. Detta arbetet är en del i den process som kultur- och utbildningsnämnden belsutat ska kallas för Skola tillsammans.

Beslut ny skolstruktur i Kiruna C från höstterminen 2021

2019-12-12 antog kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna ett inriktningsbeslut gällande framtida skolstruktur för grundskolorna i centrala Kiruna samt Jukkasjärvi. Beslutet innebar att nämnden valde att gå vidare med ett förslag till ny skolstruktur. Förslaget utgick bland annat från de allmänna synpunkter som kommit in från skolledare, personal, elever och vårdnadshavare om vad de tycker är viktigt med en ny skolstruktur.

Grunden i det förslag som kultur- och utbildningsnämnden valt att gå vidare med i processen var att, så långt det är möjligt, skapa skolor som har flera paralleller i varje årskurs. Syftet är att öka möjligheten till samarbete mellan lärare som undervisar i samma årskurser samt att öka andelen elever som får tillgång till lärare som är behöriga i de ämnen och årskurser de undervisar i.

Inför Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 6 februari 2020 hade alla som berörs – elever, vårdnadshavare, personal med flera – möjlighet att inkomma med synpunkter på det förslag till skolstruktur som nämnden antagit ett inriktningsbeslut om. Risk- och konsekvensanalyser utifrån förslaget har också genomförts på olika nivåer inom organisationen. 

Utifrån dessa inkomna synpunkter, risk- och konsekvensanalyser samt förslag till förändringar i förslaget så beslutade Kultur- och utbildningsnämnden vid sitt sammanträde 2020-03-19 om en ny skolstruktur för Kiruna C i enlighet med bilden ovan.

I och med skolstart höstterminen 2021 är den nya skolstrukturen genomförd.


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson