Så kommunicerar vi bekräftad smitta i verksamhet

På grund av sekretess och av hänsyn till personlig integritet kommunicerar inte Kiruna kommun kring enskilda sjukdomsfall.

Kiruna kommun kan berätta om det finns konstaterad smitta i verksamheterna och ungefärligt antal, men inte hur dessa fördelar sig på verksamheterna.

Det är Region Norrbotten som uttalar sig och ger information om det regionala smittläget, såsom statistik över antal smittade i länet. Som kommun uttalar vi oss om hur vi bedriver vår verksamhet och vad vi gör för att minska smittspridning. Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten gör vi ingen skillnad på om den smittade är en medarbetare, barn på förskola, brukare eller elev.

Vid bekräftade fall inom vård- och omsorgsboenden
När fall uppstår inom våra vård- och omsorgsboenden innebär patientsekretessen att vi inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient, om inte annat är överenskommet. När en enskild patient konstaterats smittad med covid-19 kontaktas, efter samtycke, de anhöriga för att informeras om det förändrade hälsotillståndet. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad. Vi kommer inte heller att löpande informera allmänheten och media om enskilda bekräftade fall på vård- och omsorgsboenden. Vid konstaterad smitta följer vi våra etablerade rutiner som alltid utgår från nationella myndigheters riktlinjer.
Kiruna kommun har tidigare informerat att det finns smitta på särskilda äldreboenden. I dag, 28 april 2020, uppgår det till omkring 20 personer vilket innebär att läget i stort är detsamma som i slutet på förra veckan. Detta kan vara ett tecken på att smittspridningen inom våra verksamheten planat ut. Det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser om detta. Tillgången på skyddsutrustning är för närvarande tillräcklig.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto