Nya Raketskolan: Huvudfokus ska vara elevernas bästa

Nya Raketskolan tar nya tag. Efter en turbulent höst behöver fokus flyttas tillbaka till barnen. ”Nu måste vi börja prata om vårt uppdrag, om undervisningens kvalitet, trygghet och studiero för eleverna. Och vi kommer att förstärka både kort- och långsiktigt för barnens bästa”, säger skolchefen Viktoria Björklund.

I dag har Viktoria Björklund hållit presskonferens för att berätta om vilka förstärkande insatser som planeras på Nya Raketskolan.

- Vi bjöd in till det här för att berätta att vi tar ansvar för situationen. Det har varit turbulent under hösten och mycket negativt fokus, så nu vill vi berätta vad vi gör åt detta, säger hon.

Med på pressträffen var också huvudmannen representerade av kommunalrådet Gunnar Selberg och Annika Henelund, ordförande för kultur- och utbildningsnämnden. Även Markus Forsberg, tf förvaltningschef, Emilia Töyrä, kommande ordförande i kultur- och utbildningsnämnden samt kommande vice ordförande Christine Brännvall deltog.

Det som i dag saknas på Nya Raketskolans mellanstadium är en heltidstjänst, en tillfällig vakans och ett par mindre deltider som är lösta i januari. Rekrytering pågår. I närtid kommer skolan att arbeta med kompetenshöjning och förstärkning av resurser. Elevhälsoprofessionen fördubblas med en skolpsykolog på 60 procent, kurator på 75 procent, lektor med specialpedagogisk kompetens på 50 procent och utökad närvaro av skolsköterska. Man kommer även rekrytera fler stödresurser för att skapa trygghet och studiero för eleverna.

- Det är viktigt att vi för tillbaka samtalet till undervisningen och eleverna. Med trygghet och studiero följer en god arbetsmiljö för alla, såväl lärare som elever. När eleverna lyckas i skolan så har personalen arbetsro. När vi misslyckas så genererar det arbetsmiljöproblem för barn och vuxna. Skolans uppdrag är eleverna och vi ska bemanna för att ge dem en kvalitativ utbildning, säger Viktoria Björklund.

Tidigt under nästa år ska förstelärare rekryteras till Kiruna kommuns skolor. Det kommer också att göras en satsning under löneöversynen för att förbättra det allmänna rekryteringsläget på bland annat Nya Raketskolans mellanstadium.

Den långsiktiga satsningen kommer från Skolverkets stödinsatser Samverkan för bästa skola. Erbjudandet handlar om en tre år lång insats med två processledare som träffar personal, rektor och skolledning var tredje vecka. Processledarna hjälper till med att kartlägga organisationen och behoven samt skapa en åtgärdsplan för att utveckla undervisningen och därmed lärandet och arbetsmiljön.

Denna insats från Skolverket erbjuds inte bara till Nya Raketskolan 4-9 utan även till Högalidskolan år 7-9. Ett lärosäte kommer att kopplas till skolan för kompetensutveckling.

Framför allt bygger insatsen på att huvudman får hjälp med en objektiv blick på verksamheten. Genom utmanande frågor får personal och chefer tillsammans vara delaktiga i att formulera behov och utvecklingsmål.

Jag är så glad över detta och vi tar tacksamt och ödmjukt emot hjälpen från Skolverket. Vi får stöd som kommer helt rätt i tid och det kommer hjälpa oss med den långsiktigt hållbara utvecklingen, säger Viktoria Björklund.

I förra veckan kom en begäran från Lärarförbundet om att förvaltningen ska lämna in en handlingsplan för hur den avser arbeta med att förbättra arbetsmiljön på Nya Raketskolans mellanstadium. Handlingsplanen är klar och kommer att fortsätta processas med personalen på skolan så att alla får inflytande över insatser.

- Lärarförbundet är vår viktigaste samarbetspart. Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har ett gemensamt uppdrag att utveckla skolan för barnens bästa och det ska vi fortsätta göra tillsammans.

- I den fördjupade kartläggningen som Skolverket ska stötta oss i så kommer vi ta med alla önskemål kring elevers och personals arbetsmiljö. Vi ska göra en bra åtgärdsplan som alla är bekväma med och som ger långsiktig effekt. Det känns mycket, mycket hoppfullt att vi nu åter ska fokusera på barnen och deras bästa samt hur vi ska utveckla undervisning, trygghet och studiero. Genom det följer också arbetsro för personal, säger Viktoria Björklund.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson