Svårt bemanningsläge på Kiruna kommuns skolor

Svårt bemanningsläge på Kiruna kommuns skolor. Lärare som står vid en whiteboard och undervisar.

Samtliga förskolor och skolor i Kiruna kommun har ett allvarligt bemanningsläge. Kultur- och utbildningsförvaltningen ser över hur kvalitén samt fortbildning och kompetensutveckling för personalen kan stärkas på skolorna, men såväl i Kiruna som i övriga Sverige står verksamheterna inför stora utmaningar.

- Vi har i dag stora svårigheter att kompetensförsörja samtliga yrkesgrupper inom förskola och skola, liksom inom alla branscher och arbetsplatser i Kiruna kommun, säger skolchefen Viktoria Björklund.

Förvaltningen utmanas i att bemanna alla pedagogiska yrkesgrupper, måltidsverksamheten, chaufförer inom skoltransporter, professioner inom elevhälsa, skolledning, administrativa stödfunktioner med flera.

Bemanningsläget skapar en stor ansträngning och tung belastning på dem som arbetar. Det leder också till en ansträngd arbetsmiljö och risk för kvalitetsbrister i verksamheterna. I dag stöttar färre behöriga fler som saknar rätt utbildning.

- De som saknar rätt utbildning, och som vi är oerhört tacksamma för att de jobbar i våra verksamheter, riskerar att inte få tillräckligt stöd i introduktion och genomförande av sina uppdrag. Vi har svårt att fortbilda och kompetensutveckla personal då det saknas vikarier som kan träda in i stället för personal som är på utbildning. Personal upplever att det är svårt att vara hemma vid sjukdom och vård av barn för att det inte går att hitta ersättare för dem, säger Viktoria Björklund.

Behörighetsgraden är 68 procent bland utbildade barnskötare, på 25 procent när det gäller behöriga förskollärare och 56 procent när det gäller behöriga grundskollärare.

Vi har tappat behöriga pedagoger varje år den senaste tioårsperioden. Vi ser att om 15 år så har ungefär hälften av våra behöriga barnskötare, förskollärare och grundskollärare gått i pension. Vi ser att det inte fylls på med nyutbildade pedagoger vid rekrytering, säger Viktoria Björklund.

Detta får konsekvenser för barns och elevers utbildning och stöd i utbildningen, vilket är kultur- och utbildningsförvaltningens huvuduppdrag. För att kunna bedriva undervisning enligt skollag och läroplan och för att kunna ge adekvat stöd till alla barn och elever så krävs pedagogisk kompetens, kapacitet i organisationen och stöd från elevhälsoprofessioner.

- När allt detta brister så blir läget mycket utmanande och vi får svårt att leverera.

Utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Kiruna kommuns skolor så har det uppmärksammats ett generellt behov av att stärka kvaliteten när det gäller arbete med särskilt stöd till elever på nästan samtliga granskade grundskolor. Svårigheten att bemanna har gett direkta negativa följder för elevers garanterade undervisningstid. Framför allt på de två största skolorna Högalidskolan 7-9 och Nya Raketskolan 4-6.

- Vid båda dessa skolor har vi inte haft undervisning fullt ut i alla ämnen vilket föranlett vitesförelägganden om stora summor på båda enheterna, säger Viktoria Björklund.

Skolinspektionen har beslutat att inte gå vidare med vitesföreläggande för Högalidskolan, däremot kvarstår fortfarande vissa brister. Vid Nya Raketskolan kvarstår vitesföreläggande och även föreläggande om statlig åtgärd för rättelse om bristerna inte åtgärdas. Det är framför allt undervisning i musik för en grupp mellanstadieelever som behöver lösas nu och framöver.

- För att lösa situationen arbetar vi med flera processer parallellt. På kort sikt handlar det om att få i gång musikundervisningen så snabbt som möjligt. På medellång sikt behöver vi trygga att eleverna bereds möjlighet att under kommande läsår ta igen den musikundervisning de gått miste om. På lång sikt behövs åtgärder som möjliggör rekrytering i ett mycket utmanande bemanningsläge. Vad gäller det omedelbara behovet har vi redan genomfört en tillfällig förflyttning av personal från Kulturskolan till Nya Raketskolan. I övriga processer undersöker vi alla möjligheter avseende undervisningsformer, samverkan med externa aktörer och tillgängliga rekryteringsverktyg, säger Markus Forsberg, som är biträdande chef vid kultur- och utbildningsförvaltningen.

Vi ser väldigt allvarligt på det här då det skadar elevers rätt till utbildning. Vi jobbar för att lösa detta både akut och långsiktigt. Det är troligt att vi kommer få ett föreläggande även för Nya Raketskolan 7-9 inom snart framtid, säger Viktoria Björklund.

Utöver detta finns specifika utmaningar på Nya Raketskolan. Det är svårt att både behålla och nyrekrytera personal framför allt vid mellanstadiet. Under en längre tid har det varit en stor omsättning på personal här.

- Det har förekommit kritik om gruppstorlekar och skolans lokaler. Vi måste hörsamma på det. Ger lokalerna de bästa förutsättningarna för undervisning av kvalitet och för god arbetsmiljö för barn och vuxna? Vi arbetar redan nu för att finna förbättringar för undervisning av kvalitet och god arbetsmiljö genom bland annat processen med Skolverket, Samverkan för bästa skola. Vi måste även titta på om vi behöver tillföra fler lokaler för att lätta på trycket i skolan, säger Viktoria Björklund.

För att ta reda på fakta kommer en extern utredning att tillsättas med sikte på uppdraget att Kiruna kommun eventuellt kommer bygga en ny grundskola. I den processen ska tillblivelsen av Nya Raketskolans lokaler utredas för att ta lärdom av både plus och minus gällande lokalers förutsättningar för pedagogisk verksamhet. Utredningen kommer ge underlag för om vi behöver tänka annorlunda kring nuvarande lokaler och hur de nyttjas för bästa undervisning av våra elever.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson