Kommunen förlänger inte avtal med Solhemmet AB

Drönarbild över bebyggda och bebyggda tomter i nya Kiruna.
Utsikt över bland annat kvarteret Renfällen öster om Kurravaaravägen. Foto: Åke Jönsson

Det markanvisningsavtal som Kiruna kommun upprättade 2022 med Solhemmet AB förlängs inte.

Kiruna kommun ingick 2022 ett markanvisningsavtal med Solhemmet AB. Avtalet löpte ut den 20 oktober 2023. Bolaget Solhemmet önskade förvärva en tomt i kvarteret Renfällen i Kiruna centrum, där bolaget planerade att bygga ett seniorboende och upplåta det som bostadsrätt.

Enligt markanvisningsavtalet ska en skriftlig förfrågan om förlängning göras tre månader innan avtalet löper ut, vilket Solhemmet gjorde. Efter en motpartsgranskning valde dock kommunen att inte förlänga avtalet.

Kommunen tar ofta in externt stöd i form av experter inom exploateringsfrågor och markanvisningsavtal. I detta fall har de avrått från förlängning av markanvisningsavtalet.

Först den 16 oktober hade Solhemmet skickat in alla handlingar som krävdes för att uppfylla markanvisningsavtalet till kommunen. Eftersom det då endast återstod fyra dagar av giltighetstiden för markanvisningsavtalet saknades realistiska förutsättningar för förhandlingar och eventuellt framtagande av köpeavtal.

Den 17 oktober beslutade kommunstyrelsen trots allt att förlänga avtalet till den 31 oktober. Något formellt avtal mellan Solhemmet och kommunen tecknades inte.

Vi hade på kommunstyrelsen den 17 oktober inte tillräckligt med information, eftersom ärendet lyftes på sittande möte. Inte heller tio dagars förlängning av markanvisningsavtalet är tillräckligt för att förhandla fram ett köpeavtal, säger Kirunas kommunalråd Mats Taaveniku.

Fakta om markanvisning

I plan- och bygglagen (PBL) definieras begreppet markanvisning som:
en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.

Om kommunen och byggherren under förhandlingsprocessen enas om formerna för en kommande exploatering, kommer markanvisningen att ligga till grund för ett marköverlåtelseavtal (köpeavtal) som tecknas mellan parterna.

Riktlinjer markanvisning och exploateringsavtal , 1.8 MB.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin