Företagare, vi behöver era åsikter

Kiruna kommun vill förstå ditt företags nuvarande och framtida rekryterings- och kompetensbehov. Detta för att stödja det lokala näringslivets möjlighet att säkra sin kompetensförsörjning och fortsatta utveckling.

Kiruna kommun, tillsammans med 31 andra kommuner, genomför en enkätundersökning för att förstå företagens nuvarande och framtida kompetensbehov. Enkätsvaren kommer ge en omfattande och jämförbar översikt av kompetensbehoven vilket möjliggör samordnade insatser, såsom att utforma relevanta utbildningar. Det kan i sin tur underlätta för ditt företag att rekrytera kompetenta medarbetare både på kort och lång sikt.

Enkätundersökningen är en del av projektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd. Projektet ska ge invånarna i glesbygden bättre utbildningsmöjligheter och ge arbetsgivare i norra Sverige ökade möjligheter att rekrytera utbildad persona. Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd drivs av Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Samverkansparter i projektet är kommuner, Företagarna Norrbotten, Företagarna Västerbotten, Företagarna Västernorrland, Campus Skellefteå, Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, samt yrkeshögskoleaktörer. Enkätundersökningen genomförs även i nära partnerskap med Region Norrbotten och Region Västerbotten som en del i arbetet för en väl fungerande kompetensförsörjning.

Dina svar eller företagets behov kommer inte att offentliggöras. En sammanfattning av den totala kartläggningens resultat på lokal/regional nivå kommer att presenteras för näringslivet i april-maj 2024. Då kommer även tankar om nästa steg gås igenom.

Vänligen lämna dina kontaktuppgifter för eventuella följdfrågor som kan stödja det fortsatta arbetet. Dina uppgifter delas inte vidare utan ditt medgivande.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg