Så blir flytten av kulturbyggnader

Clara Nyström, Rasmus Norling, Gunnar Selberg och Peter Niemi. Foto: Marianne Nordmark

Idag beslutar kommunstyrelsen i Kiruna om vilka byggnader som ska flyttas och var de ska placeras. Detta efter en förhandlingsprocess mellan LKAB och Kiruna kommun där samråd skett med Länsstyrelsen.

-Byggnaderna är viktiga för kirunaborna och bidrar till att Kirunas historia flyttas med till den nya staden. Det blir också en mer spännande ny stad och roligt att gamla kirunabor kan känna igen sig även om husen står på en ny plats, säger Gunnar Selberg, kommunalråd i Kiruna.

Förslaget på de aktuella byggnader som ska flyttas är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från Kiruna kommun, LKAB och Länsstyrelsen Norrbotten. En kulturmiljöanalys ligger till grund för en gemensam bedömning och prioritering. Kulturmiljövärdet har varit avgörande för beslutet men hänsyn har också tagits till byggnadernas skick och konstruktion liksom till flyttkostnader och en möjlig ny placering och funktion.

-Kiruna har en väldigt speciell historia och byggnader av höga kulturhistoriska värden. Det är inte bara viktigt att byggnaderna flyttas, utan även hur man skapar deras nya miljö, säger Clara Nyström, kommunantikvarie, Kiruna kommun.
-Ett mål har också varit att beakta riksintresset för kulturmiljö, säger Rasmus Norling, vikarierande kommunantikvarie, Kiruna kommun.

Bakgrund
På grund av LKAB:s gruvexpansion och stadsomvandlingen i Kiruna kommun flyttas ett antal byggnader med kulturhistoriskt värde i etapper fram till omkring år 2035. Då ska den gamla stadskärnan i Kiruna vara avvecklad. LKAB ansvarar för genomförandet av flyttningen. Länsstyrelsens ansvar i processen är att bevaka att riksintresset för kulturmiljön tillvaratas. I den första etappen flyttades 7 byggnader i Kiruna under 2017 - Hjalmar Lundbomsgården, ingenjörsvillan, arbetarbostaden B5, tre så kallade bläckhornshus samt länsmansbostaden.

Läs mer om kulturbyggnaderna och den aktuella flyttningen på Kiruna kommuns webb och LKAB:s webb
Byggnader som ingår i överenskommelsen:
SJ-området
- Fem byggnader

Centrum
- Landströms
- Pekinghuset
- Cementgjutaren 1
- Kyrkoherdebostaden
- Frälsningsarméns hus
- Gamla sjukstugan (flyttas på kommunens ansvar)
- Gamla brandstationen (flyttas på kommunens ansvar)

Björkbacken
- Fem tjänstemannavillor
- Rundradiostationen

Övriga bolagsområdet
- Gula raden
- Jerusalem
- Fyra 16-rums arbetarbostäder
- B226, Hjalmar Lundbohmsvägen 17
- Carl Westmans fyra egnahemsbostäder på August Malmsgatan

Länk till mer information om varje byggnad (sida i nytt fönster)

 

Kulturbyggader som flyttas, se illustration samt karta

Se en kort video i kommunens YouTube-kanal (följ länken nedan):

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark