Placering av ny järnvägsstation fastställd

Trafikverket har nu tagit ställning i frågan om den nya järnvägsstationens placering i Kiruna. Illustration: Trafikverket
Trafikverket har nu tagit ställning i frågan om den nya järnvägsstationens placering i Kiruna. Illustration: Trafikverket

Stationen kommer placeras enligt det alternativ som förordades i våras, det vill säga söder om Lombololeden med en järnvägsdragning längs med väg 870, Nikkaluoktavägen. Samråd om mer exakt placering av en station och järnväg inom det utpekade området fortsätter.

Trafikverket har nu tagit ställning i frågan om den nya järnvägsstationens placering i Kiruna. Ställningstagandet innebär bland annat att andra aktörer nu kan fortsätta sin planering för utvecklingen av Kiruna.

– Alternativet främjar utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge. Det innebär även att man lätt kan ta sig till och från järnvägsstationen, säger Marie Stenman, projektledare på Trafikverket.

– Vi bedömer att en västlig korridor, längs med väg 870, ger kortare och därmed mindre påverkan på natur och renbeten än en östlig. Det innebär också en möjlighet att lägga järnvägen längs med väg 870 vilket minskar barriäreffekten. Vi tittar nu närmare på om järnvägen ska dras öster eller väster om väg 870, säger Marie Stenman, projektledare på Trafikverket.

Alla alternativ som funnits med i planarbetet har för- och nackdelar som ställts mot varandra. Trafikverket har vägt samman olika faktorer och undersökt hur målen bäst uppnås i fråga om till exempel tillgänglighet, utvecklingen av Kiruna och påverkan på natur- och kulturvärden

– Vi är dock medvetna om att det valda alternativet inte är idealiskt för alla. Till exempel innebär det påverkan på renbetesmarker, och där fortsätter vi samråda med samebyarna om hur anpassningar kan göras i form av exempelvis viltpassager. Järnvägsdragningen kan också anpassas inom korridoren för att minimera påverkan på renbetet. Vi kommer även titta närmare på hur man kan minska buller och annat som kan upplevas som störande för boende i stadsdelen Lombolo, säger Marie Stenman.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson