Senaste nytt om fuktskadorna på Nya Raketskolan

Vinterbild på Nya Raketskolan.
Foto: Jörgen Medman

Här följer den senaste information om fuktskadorna på Nya Raketskolan, och om de beslut som har fattats för skolans verksamhet.

Besluten har fattats efter samråd med styrgruppen för den byggnadsrelaterade ohälsan. Styrgruppen har regelbundet samråd kring all tillgänglig information om det pågående ärendet på Nya Raketskolan. Informationen nedan rör hälsoläget för vuxna och barn, skadeöversikt, beslutade och eventuella åtgärder, samt konsekvenser.

Skadeläget i byggnaden

Skador kopplade till mikrobiell tillväxt eller annan fuktrelaterad problematik har konstaterats i samtliga delar av byggnaden. Det finns skador av olika slag och omfattning i:

 • tak
 • fasad
 • golv
 • ventilation.

Under slutet på februari kommer den upphandlade entreprenören Målbygg AB att inleda arbetet med att åtgärda och återställa västra fasaden i vad som kallas etapp 1. Resterande skador utomhus och inomhus behöver utredas ytterligare innan åtgärder kan sättas in.

Under februari kommer en teknisk konsult göra en skadeutredning och ta fram åtgärdsförslag för hela byggnaden. Innan det är klart kan inga vidare åtgärder beslutas.

När det gäller ventilationsproblemen så ser de tillfälliga åtgärderna ut att ha gett effekt och ventilationen fungerar idag bättre. Åtgärderna är endast tillfälliga och ny ventilation kommer behöva installeras vid en senare tidpunkt.

Vad visar hälsoundersökningarna?

Kiruna kommun har erbjudit hälsoundersökning via Kirunahälsan AB till samtliga i personalen på Nya Raketskolan. Ungefär hälften av medarbetarna har genomgått en sådan undersökning. Av dessa uppvisar drygt 23 procent svåra besvär. Ungefär hälften uppvisar medelsvåra besvär, medan resterande har lindriga besvär.

Tidssambandet för besvär kopplade till vistelse i byggnaden är mycket starkt eller starkt. Besvären går helt tillbaka då personerna inte vistas i byggnaden och besvären är inte bestående. De symtom som beskrivs eller uppvisas går helt tillbaka vid lediga perioder. Upplevda symptom försvinner efter timmar till veckor, detta varierar individuellt. De flesta medarbetare som upplever svårare besvär jobbar på markplanet i byggnaden – alltså vid förskoleklass, fritids, årskurs 1‑3 och anpassad grundskola.

Exempel på hälsobesvär som uppvisas:

 • försämrad astma
 • heshet
 • hosta
 • slemhinnebesvär
 • nässelfeber
 • eksem
 • trötthet
 • huvudvärk.

De elever som har besvär har erbjudits hälsobedömning och läkarbesök via kommunens centrala elevhälsa. Elevers besvär uppvisar samma symtom som de vuxnas, men i något lägre grad. Det är färre elever som uppvisar svåra besvär än de vuxna.

Viktiga medicinska fakta om hälsoläget

Den medicinska expertisens bedömning och forskning på området visar att det inte råder risk för sjukdom, förkortat liv eller död att vistas i lokaler som är drabbade av mikrobiell tillväxt och fuktskador.

Det är inte bra att vistas för länge i lokalerna, men det är inte akut farligt. Vuxna som har tidigare slemhinnebesvär, allergier och/eller astma kan få besvären förvärrade av att vistas i lokalerna. De flesta personer upplever inga besvär alls. Vid avslutad vistelse i lokalerna upphör besvär ganska omgående, eller efter en kortare tid. Besvär blir inte långvarigt bestående och sjukdomar som cancer eller liknande utvecklas inte. Det finns inte heller belägg för att gravida eller foster påverkas negativt. Barn har dock en större sårbarhet än vuxna.

Beslut om verksamheten

Det är viktigt att alla barn och vuxna i Kiruna kommuns verksamheter har en god och hälsosam arbetsmiljö oavsett lokal. Alla elever ska ha garanterad undervisningstid och kvalitet i undervisningen. Det ska råda trygghet och studiero. Vid åtgärdsarbetet på Nya Raketskolan kan störningar och säkerhetsfrågor uppstå ute och inne, eftersom delar av skolan blir byggarbetsplats. Pågående verksamhet kan också riskera att fördröja åtgärdsarbetet i byggnaden.

Mot bakgrund av ovanstående har Viktoria Björklund, förvaltningschef/skolchef, fattat följande beslut:

 • Hela verksamheten flyttar till andra lokaler under vårterminen 2024.
 • Nya Raketskolan kommer att vara utflyttad i andra lokaler under cirka 1–2 år.
 • Anpassad grundskola, förskoleklass och årskurs 1–3 är prioriterade.
 • All verksamhet ska finnas i nya lokaler vid höstterminens start 2024.
 • Lovskola, fritidshem och anpassad grundskolas fritidshem kan inte pågå under sommaren 2024 på Nya Raketskolan.

Flytten ska ske under rimliga och planerade former, utifrån klok riskbedömning samt långsiktigt hållbart. I fokus är god och hälsosam arbetsmiljö för barn och vuxna, samt elevers kvalitet i utbildningen.

Vad händer nu?

Kiruna kommun har inlett arbetet att planera för utflyttning. Flytten kommer ske under våren och kan ske gruppvis. En skyndsam utredning över tillgängliga lokaler kommer att göras.

Det finns idag inte svar på hur flytten ska gå till, eller vart alla elevgrupper med personal ska flytta. Det är inte säkert att hela årskurser eller klasser kan flytta sammanhållet. Det kan bli så att lokaler som från början inte är tänkta för utbildning måste nyttjas, och då får vi anpassa oss och lokalerna efter det. Vi kommer att lösa det tillsammans. Mer information om utflyttningen kommer så snart information finns.

Kiruna kommun kommer att bjuda in till föräldramöten för information och möjlighet att ställa frågor. Besked om detta kommer inom kort. Kiruna kommer även att bjuda in till en samverkansträff med det lokala näringslivet för att hitta eventuella lösningar på lokaler och logistik.

Frågor och svar

Det finns en webbsida på Kiruna kommuns webbplats med frågor och svar om fuktproblematiken på Nya Raketskolan. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Frågor och svar om Nya Raketskolan

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin