Frågor och svar

Vinterbild på Raketskolans mörka fasad med de cirkelformade fönstren med röda inramningar.
Nya Raketskolan. Foto: Jörgen Medman

Det finns fukt i fasaden på Nya Raketskolan, vilket påverkar arbetsmiljön för medarbetare och elever. Nedan följer senaste nytt, samt frågor och svar på hur Kiruna kommun hanterar den uppkomna situationen.

Nya Raketskolan invigdes 2013 och inrymmer verksamhet för förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola samt fritidshem. Skolan är Kirunas största skolbyggnad med drygt 700 elever och 150 medarbetare.

Sedan cirka ett år tillbaka har arbetet med den nu konstaterade fukten pågått. Det vi vet idag är att det finns fukt i fasaden som påverkar miljön i skolan. Provtagning pågår av övriga lokaler i hela skolbyggnaden.

Senaste nytt om Nya Raketskolan

Skolchef Viktoria Björklund sammanfattar läget den 1 mars.

Hej,

Kiruna kommun har under vecka 8 och 9 genomfört föräldramöten med alla föräldrar och vårdnadshavare på hela Nya Raketskolan. Under mötena har generell information lyfts om byggnadens status och skadeläge, medicinska perspektiv och hälsoläge, samt beslut om flytt av verksamheten. Det har funnits möjlighet att ställa frågor, som har mötts med de svar som är möjliga att ge i dagsläget. Åhörarna har lyft viktiga synpunkter som kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet.

Det senaste om flytten

Kommunen jobbar för att lytta ut elever från skolan med start under april/maj.

Det kommer finnas möjligheter att flytta in i andra skollokaler för många elevgrupper. Det finns ett förslag att elever i årskurs 8 kommer att kunna flytta in på Hjalmar Lundbohmskolan under vårterminen med ambition kring påsk. Det pågår nu ett planeringsarbete med riskbedömningar för den flytten.

När det gäller övriga elevgrupper är det inte helt klart med tillfälliga lokaler ännu och därför går det inte att ge tydliga besked. Målsättningen är att kunna ge mer information under mars månad.

Strävan är som tidigare att i första hand nyttja skollokaler till de yngre eleverna och till anpassad grundskola. Strävan är också att hålla ihop grupper tillsammans med sina pedagoger i så hög utsträckning som möjligt. Det underlättar elevernas undervisning och skapar trygghet.

Kiruna kommun har också fört dialog med näringslivet om stöd när det gäller både lokaler och logistik. Förhoppningen är att det kan ge lösningar.

Nya moduler ska uppföras

Vi har inlett ett arbete med att uppföra moduler på Nya Raketskolans idrottsplan för större yta inom ordinarie verksamhet. Med lite tur kan dessa moduler vara på plats till höstterminens start 2024. Det kan också underlätta utrymningen av verksamheten.

Skadeutredning inledd

En konsult har fått i uppdrag att undersöka byggnadstekniska avvikelser som kan påverka inomhusmiljön i Nya Raketskolan negativt. Konsulten kommer att sammanställa tidigare utförda undersökningar, materialanalyser, tillbudsanmälningar och utförda åtgärder. Efter det kommer eventuella kompletterande undersökningar att utföras av entreprenören. En ny komplett helhetsbild kan sedan sammanställas och förslag på åtgärder upprättas.

Stort tack för allt tålamod med processen.

/Skolchef Viktoria Björklund

Det finns nu ett förslag att elever och medarbetare i årskurs 8 kommer att kunna flytta till tillfälliga lokaler på Hjalmar Lundbohmsskolan under renoveringen av Nya Raketskolan. Flytten planeras vara klar till vecka 15, det vill säga veckan efter påsklovet.

Förslaget innebär att årskurs 8 flyttar till Lapplands Gymnasiums lokaler på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Det är viktigt att ta hänsyn till undervisningskvaliteten för alla elever på Lapplands Gymnasium och Nya Raketskolan. Det behöver råda trygghet och studiero samt god arbetsmiljö för både elever och personal, och så få störningar i arbetet som möjligt.

På grund av fuktproblematiken på Nya Raketskolan och för att trygga god hälsa och arbetsmiljö kommer samtliga elever och lärare att flytta över till andra lokaler under vårterminen 2024.

Överflyttningen kommer att ske ordnat och långsiktigt hållbart, men skyndsamt. Flytten kommer att påverka verksamheter på andra skolor i Kiruna på flera sätt och vi kommer att behöva hjälpas åt under processen.

Om flytten från Nya Raketskolan

Det saknas idag lediga skollokaler till alla grupper och just nu pågår ett arbete med att få en överblick över vilka lokaler som finns tillhands.

Kiruna kommun jobbar utifrån att elever i första hand ska flytta till befintliga skolor. Ju yngre eleverna är, desto viktigare är det att ute- och innemiljöer så långt det är möjligt är anpassade för undervisning och barnens nivå. Då skollokaler inte räcker till alla elever kommer vi även att anpassa andra typer av lokaler för skolverksamhet.

Utflyttningen kommer att ske under vårterminen och verksamheterna vid anpassad grundskola, förskoleklass och årskurs 1–3 kommer att flytta först. Det beror på att det finns flest individer med byggnadsrelaterade besvär inom de verksamheterna. Flytten av övriga verksamheter kommer troligen att ske pö om pö. Vi återkommer med datum för utflyttningen när det är beslutat.

Rektorerna på mottagande skolor för just nu dialog med rektorerna på Nya Raketskolan, för att se till att flytten ordnas på bästa sätt för både elever och personal. Flytten kan innebära att sammansättningen av elevgrupper och klasser förändras, både på den avlämnande och den mottagande skolan. Överflyttningen kan också medföra att elever får nya vuxna runt omkring sig bland personalen. Det kan hända att elever som idag tillhör en elevgrupp på Nya Raketskolan delas upp i nya konstellationer. Även på den mottagande skolan kan organisationen behöva göras om. Klasser och arbetslag med lärare kan behöva förändras, för att göra plats för fler elever. Det kan också krävas lokala rumsbyten för olika grupper.

Kiruna kommuns ambition är att så långt det är möjligt låta elever behålla sina lärare även på den mottagande skolan. Detta för att elever inte ska behöva byta lärare flera gånger och för att underlätta vid återflytten till Nya Raketskolan.

Lokaler

I dagsläget går det inte att ge besked om vart Nya Raketskolans grupper ska flytta. Vi jobbar för en skyndsam lösning.

Inför överflytten kommer noggranna riskbedömningar att göras för varje verksamhet som flyttar och för varje verksamhet som tar emot elever. Både personal- och elevperspektiv kommer att beaktas.

Skolplaceringar och skolval

För att kunna genomföra en ordnad flytt och för att kunna planera skolplacering för alla elever på bästa sätt kommer det inte att vara möjligt att byta skola mellan skolenheter i centrala Kiruna under vårterminen. I första hand måste alla elever på Nya Raketskolan få plats på en skola. Elever i Sameskolan måste erbjudas plats från årskurs 7 och dessa elever tar kommunen självklart hand om ifall de inte söker ett fristående alternativ.

Det är naturligtvis möjligt för vårdnadshavare att genom det fria skolvalet önska en skolplacering. Men skolplacering kommer att erbjudas utifrån möjligheter. Närhetsprincipen kan i vissa fall behöva frångås på grund av organisatoriska svårigheter.

Förskoleklass hösten 2024

I organisationen av flytten tar Kiruna kommun även hänsyn till blivande förskoleklasser hösten 2024. Skolplaceringen av de eleverna kan bli annorlunda än tidigare år. Kiruna kommun arbetar för att skyndsamt informera om kommande skolplaceringar för förskoleklass. Beslut om skolplacering kan komma att dröja längre än vanligt i år. När processen med skolplaceringar är klar skickas beslut och information om skolplaceringen hem till barnen och deras vårdnadshavare.

Utmaningar inom transport och logistik

Vi ser att organisationen av skoltransporter och logistik kommer att bli utmanande. Vi har bjudit in till ett samverkansmöte mellan Kiruna kommun och det lokala näringslivet för att försöka hitta lösningar tillsammans.

Vi har stor förståelse för att flytten kan orsaka ökad arbetsbelastning för många och skapa oro hos barn, vårdnadshavare och personal. Det kommer också att uppstå hinder på vägen som vi får lösa successivt. Vi får ha tålamod och hjälpas åt. Det viktigaste är att alla barn i Kiruna kommun har en ordnad skolgång enligt garanterad undervisningstid och med kvalitet i utbildningen. Alla barn ska erbjudas en hälsosam och trygg skolmiljö.

Det är mycket beklagligt att denna situation har uppstått. Vi kommer att lösa det med gemensamma krafter.

Har du frågor?

Vi har inte all information idag. Vi kommer att uppdatera den här webbsidan kontinuerligt och skicka information till vårdnadshavare via V-klass så snart vi vet mer. Under februari månad anordnas även föräldramöten för Nya Raketskolans föräldrar. Där kommer övergripande information att ges. Så småningom kommer mer detaljerad information att ges av rektorer. Då kommer berörda föräldrar få mer kunskap om vad som kommer att ske med barnens skolgång.

Har du tips på lösningar?

Kontakta gärna Carola Stålnacke om du har förslag på lösningar och vill lämna in det till kommunen. Skicka e-post till carola.stalnacke@kiruna.se.

Inbjudan till föräldramöten

Vårdnadshavare/föräldrar på Nya Raketskolan bjuds in till föräldramöten under vecka 8 och 9. Nedan följer information från skolchef Viktoria Björklund.

På grund av den byggnadsrelaterade ohälsan på Nya Raketskolan planerar verksamheten för att flytta ut ur skollokalerna under vårterminen 2024. Ambitionen är att alla grupper har nya lokaler innan sommarlovet och att höstterminen inleds på annan plats för samtliga grupper. Detta gör vi av både hälsoskäl och arbetsmiljöskäl.

Vi planerar att vara utflyttade i en period om 1‑2 år och under tiden åtgärdas skadorna i huset. Återflytten kan gå fortare och det är möjligt att vissa grupper kan återgå till Nya Raketskolan under hösten 2024. Det är i så fall ett bra besked.

För att du som förälder/vårdnadshavare ska få information och möjlighet att ställa frågor så bjuds du in till ett föräldramöte som anordnas av kultur- och utbildningsförvaltningen.

Med på mötet kommer dessa funktioner finnas som kan ge övergripande information och svara på de frågor som går att besvara i dagsläget:

 • förvaltningschef/skolchef, Viktoria Björklund
 • fastighetsförvaltare Kirunabostäder AB, Henrik Lindmark
 • rektor för respektive elevgrupp
 • representation från kultur- och utbildningsnämnden, ordförande Emilia Töyrä och/eller vice ordförande Christine Brännvall
 • huvudskyddsombud, Madeleine Bengtsson, Sveriges Lärare.

Rektorer vid skolenheterna kommer att bjuda in till ytterligare föräldramöten senare i vår. Vid de mötena kan fler detaljer kring klasser och grupper presenteras.

De övergripande föräldramötena kommer att anordnas enligt nedan:


Föräldramöten


Onsdag 21 februari kl. 18.00-19.30

Föräldramöte för anpassad grundskola och årskurs 1-3, samt förskoleklass.
Lokal: Kaamos i Aurora kultur & kongress, Stadshustorget 10

Måndag 26 februari kl. 18.00-19.30

Föräldramöte för årskurs 4-6.
Lokal: Kaamos i Aurora kultur & kongress, Stadshustorget 10

Torsdag 29 februari kl. 18.00-19.30

Föräldramöte för årskurs 7-9.
Lokal: Kaamos i Aurora kultur & kongress, Stadshustorget 10

Du kan alltid uppdatera dig på senaste nytt om processen på den här webbsidan.

Varmt välkommen!

Viktoria Björklund
Förvaltningschef/skolchef
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kiruna kommun

 

Här följer den senaste information om fuktskadorna, och om beslut fattade efter samråd med styrgruppen för den byggnadsrelaterade ohälsan.

Styrgruppen har regelbundet samråd kring all tillgänglig information om det pågående ärendet på Nya Raketskolan. Informationen nedan rör hälsoläget för vuxna och barn, skadeöversikt, beslutade och eventuella åtgärder, samt konsekvenser.

Skadeläget i byggnaden

Skador kopplade till mikrobiell tillväxt eller annan fuktrelaterad problematik har konstaterats i samtliga delar av byggnaden. Det finns skador av olika slag och omfattning i:

 • tak
 • fasad
 • golv
 • ventilation.

Under slutet på februari kommer den upphandlade entreprenören Målbygg AB att inleda arbetet med att åtgärda och återställa västra fasaden i vad som kallas etapp 1. Resterande skador utomhus och inomhus behöver utredas ytterligare innan åtgärder kan sättas in.

Under februari kommer en teknisk konsult göra en skadeutredning och ta fram åtgärdsförslag för hela byggnaden. Innan det är klart kan inga vidare åtgärder beslutas.

När det gäller ventilationsproblemen så ser de tillfälliga åtgärderna ut att ge effekt och ventilationen fungerar idag bättre. Åtgärderna är endast tillfälliga och ny ventilation kommer behöva installeras vid en senare tidpunkt.

Hälsoläget

Kiruna kommun har erbjudit hälsoundersökning via Kirunahälsan AB till samtliga i personalen på Nya Raketskolan. Ungefär hälften av medarbetarna har genomgått en sådan undersökning. Av dessa uppvisar drygt 23 procent svåra besvär. Ungefär hälften uppvisar medelsvåra besvär, medan resterande har lindriga besvär.

Tidssambandet för besvär kopplade till vistelse i byggnaden är mycket starkt eller starkt. Besvären går helt tillbaka då personerna inte vistas i byggnaden och besvären är inte bestående. De symtom som beskrivs eller uppvisas går helt tillbaka vid lediga perioder. Upplevda symptom försvinner efter timmar till veckor, detta varierar individuellt. De flesta medarbetare som upplever svårare besvär jobbar på markplanet i byggnaden – alltså vid förskoleklass, fritids, årskurs 1‑3 och anpassad grundskola.

Exempel på hälsobesvär som uppvisas:

 • försämrad astma
 • heshet
 • hosta
 • slemhinnebesvär
 • nässelfeber
 • eksem
 • trötthet
 • huvudvärk.

De elever som har besvär har erbjudits hälsobedömning och läkarbesök via kommunens centrala elevhälsa. Elevers besvär uppvisar samma symtom som de vuxnas, men i något lägre grad. Det är färre elever som uppvisar svåra besvär än de vuxna.

Viktiga medicinska fakta kring hälsoläget

Den medicinska expertisens bedömningen och forskning på området visar att det inte råder risk för sjukdom, förkortat liv eller död att vistas i lokaler som är drabbade av mikrobiell tillväxt och fuktskador.

Det är inte bra att vistas för länge i lokalerna, men det är inte akut farligt. Vuxna som har tidigare slemhinnebesvär, allergier och/eller astma kan få besvären förvärrade av att vistas i lokalerna. De flesta personer upplever inga besvär alls. Vid avslutad vistelse i lokalerna upphör besvär ganska omgående, eller efter en kortare tid. Besvär blir inte långvarigt bestående och sjukdomar som cancer eller liknande utvecklas inte. Det finns inte heller belägg för att gravida eller foster påverkas negativt. Barn har en större sårbarhet än vuxna.

Beslut om verksamheten

Det är viktigt att alla barn och vuxna i Kiruna kommuns verksamheter har en god och hälsosam arbetsmiljö oavsett lokal. Alla elever ska ha garanterad undervisningstid och kvalitet i undervisningen. Det ska råda trygghet och studiero. Vid åtgärdsarbetet på Nya Raketskolan kan störningar och säkerhetsfrågor uppstå ute och inne, eftersom delar av skolan blir byggarbetsplats. Pågående verksamhet kan också riskera att fördröja åtgärdsarbetet i byggnaden.

Mot bakgrund av ovanstående har Viktoria Björklund, förvaltningschef/skolchef, fattat följande beslut:

 • Hela verksamheten flyttar till andra lokaler under vårterminen 2024.
 • Nya Raketskolan kommer att vara utflyttad i andra lokaler under cirka 1–2 år.
 • Anpassad grundskola, förskoleklass och årskurs 1–3 är prioriterade.
 • All verksamhet ska finnas i nya lokaler vid höstterminens start 2024.
 • Lovskola, fritidshem och anpassad grundskolas fritidshem kan inte pågå under sommaren 2024 på Nya Raketskolan.

Flytten ska ske under rimliga och planerade former, utifrån klok riskbedömning samt långsiktigt hållbart. I fokus är god och hälsosam arbetsmiljö för barn och vuxna, samt elevers kvalitet i utbildningen.

Vad händer nu?

Kiruna kommun har inlett arbetet att planera för utflyttning. Flytten kommer ske under våren och kan ske gruppvis. En skyndsam utredning över tillgängliga lokaler kommer att göras.

Det finns idag inte svar på hur flytten ska gå till, eller vart alla elevgrupper med personal ska flytta. Det är inte säkert att hela årskurser eller klasser kan flytta sammanhållet. Det kan bli så att lokaler som från början inte är tänkta för utbildning måste nyttjas, och då får vi anpassa oss och lokalerna efter det. Vi kommer att lösa det tillsammans. Mer information om utflyttningen kommer så snart information finns.

Kiruna kommun kommer att bjuda in till föräldramöten för information och möjlighet att ställa frågor. Besked om detta kommer inom kort. Kiruna kommer även att bjuda in till en samverkansträff med det lokala näringslivet för att hitta eventuella lösningar på lokaler och logistik.

Här följer en sammanfattning av läget den 8 februari.

Etapp 1: återställning av skolans västra fasad

Projektavdelningen på Kirunabostäder har upphandlat entreprenören Kiruna Målbygg AB för åtgärder av den västra fasaden på Nya Raketskolan. Allt organiskt material kommer att plockas bort ända ned till betongstommen. Efter det påbörjas återställningen av en ny fasad.

Arbetet kommer att starta i slutet av februari med uppförandet av byggnadsställningar och avspärrningar av byggarbetsplatsen. Utomhusarbetet kommer att pågå till april cirka, och efter det påbörjas de invändiga åtgärderna i skolan. Arbetet inomhus berör ytor kring fönster. Åtgärderna utomhus kommer inte att innebära störningar på undervisningen. Men när arbetet flyttar inomhus kommer vissa störningar uppstå, som buller och avspärrning av mindre ytor.

Entreprenören kommer att upprätta en plan för säkerhet och arbetsmiljö på byggarbetsplatsen innanför avspärrningarna. Där får inga obehöriga vistas. All byggtrafik kommer att ske under kontrollerade former och med tydliga anvisningar.

Enhetlig skaderapport för hela skolan

Arbetet med att ta fram en enhetlig skaderapport för samtliga skador i fastigheten pågår. När rapporten är klar kommer det att finnas en tydligare helhetsbild kring kommande åtgärder och tidplan.

Kommande flytt av elevgrupper

Det påbörjade arbetet att se över vilka elevgrupper som ska flytta ut från skolan fortsätter. Ambitionen är att fler elevgrupper ska vara utflyttade under våren.

Personalens hälsoundersökning är snart klar

Kirunahälsans sammantagna bedömning av personalens hälsoundersökningar börjar bli klar. Bedömningen är att det finns hälsobesvär som är tydligt kopplade till byggnaden.

 

Hör följer en sammanfattning av läget den 26 januari 2024.

Hälsostatus för elever och personal

Samtliga i personalen på Nya Raketskolan har erbjudits hälsokontroller via Kirunahälsan och ungefär 40 personer uppvisar symptom som slemhinnebesvär och huvudvärk. Personer upplever också ökade besvär av astma och allergi i de fall sådan underliggande känslighet finns.

Ungefär 35 elever har med vårdnadshavare varit i kontakt med Centrala elevhälsans skolsköterskor och/eller skolläkare för hälsosamtal. Av dessa elever har några remitterats till hälsocentral för stöd i sina symptom.

Hos de personer som sökt stöd via Kirunahälsan eller Centrala elevhälsan finns tydliga tidssamband mellan besvär och vistelsetid i lokalerna. Ingen i vare sig personalgruppen eller elevgruppen visar akuta symptom av kritisk karaktär. Medicinsk bedömning är att det inte är livshotande eller akut farligt att vistas i lokalerna. Men det är naturligtvis inte bra, och upplevda problem minskar eller upphör när exponering upphör.

Reparationen av ventilationsaggregaten ger resultat

Pågående reparationsarbete med ventilationen i huset visar goda resultat och bedömningen är att vi har mycket bättre inomhusmiljö idag än för bara någon vecka sedan. Detta kommer troligen mycket tydligt minska upplevelsen av besvär.

Fortsatta åtgärder

Kiruna kommuns ambition är att så snart som möjligt åtgärda all byggnadsrelaterad ohälsa. Första etappen påbörjas under tidig vår med åtgärder i västra fasaden. En dialog inleds med en teknisk konsult i början av februari. Syftet är att ta fram en åtgärdsplan för samtliga övriga åtgärder.

Kommunen inleder också ett arbete i närtid med en planering för flytt av elever till andra lokaler om det kommer visa sig nödvändigt. Det är i dagsläget fortfarande inte möjligt att svara på om elever måste flytta ut, och i så fall hur många elevgrupper som måste flytta och vart.

Frågor och svar om Nya Raketskolan

 

Om flytten från Nya Raketskolan under vårterminen 2024

Kiruna kommun har tidigare blivit beviljad moduler för att utöka lokalytan för verksamheten på Nya Raketskolan som är trångbodd. Arbetet med den investeringen inleddes redan före det blev känt att den byggnadsrelaterade ohälsan på skolan är så omfattande.

Nu kommer Kiruna kommun att skynda på arbetet att få moduler på plats. Men det kommer troligen inte vara klart under vårterminen. Det beror på att moduler måste upphandlas och att det måste markberedas för el, vatten och avlopp.

Verksamheten kommer behöver flytta ut tidigare än modulerna finns på plats. Orsaken är att hälsoläget hos elever och personal kräver det. Det kommer också uppstå störningar i byggnaden i form av bland annat buller när fasadbytet under etapp 1 inleds under våren. Kommunen jobbar skyndsamt med frågan.

Nej, alla klasser kommer inte att splittras. Kiruna kommun strävar efter att behålla elevgrupper så intakta som möjligt och att elever ska behålla sina lärare så långt det går. Men det kan uppstå ändrade konstellationer på olika sätt.

Nej, det finns ingen risk för det.

Det finns inga ambitioner att lägga ner skolor på grund av flytten.

Nej, ingen kommer att bli av med sitt arbete. Flytten är en tillfällig organisation. Så småningom återgår elever och personal som hör till Nya Raketskolan till en restaurerad byggnad.

Det kommer att ta lite längre tid än vanligt att ge besked om skolplacering i förskoleklass inför hösten 2024. Skolplaceringarna kan bli något annorlunda än tidigare år. När processen med skolplaceringar är klar skickas beslut och information om placeringen hem till barnen och deras vårdnadshavare.

Renoveringen av byggnaden

Tidigare konstaterade fuktskador i regelverket i västra fasaden kommer att börja åtgärdas under tidig vår 2024. Entreprenören kommer att göra en plan för arbetets utförande med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet.

Det här kommer möjligen att påverka inomhusmiljön. Kiruna kommun arbetar just nu (vecka 4) med att ta fram en åtgärdsplan för resterande problem. Kommunen jobbar också med planering för en flytt till alternativa lokaler om behov uppstår för olika elevgrupper.

Information om provtagningen på skolan

Det har tagits ett antal prover i hela skolan och i samtliga delar under 2023 och 2024.

I början av januari skickade vi i väg ett större antal materialprover för analys, företrädesvis mattprover. Vi vill undersöka om det finns avvikelser i mattor och golv. Provsvaren har kommit under veckorna 3–4, 2024. Merparten av mattproverna visar avvikelser och dessa måste nu analyseras. Vi behöver ta reda på vad avvikelserna beror på och vilka åtgärder vi ska sätta in.

Det är viktigt att observera att denna bild endast visar provresultat från januari 2024. Utöver de provresultat som syns på bilden, så har det tagits ytterligare ett 20-tal prover under 2023 i andra delar av skolbyggnaden

Ritningen visar Raketskolan uppifrån. Halvcirkeln högst upp visar skolans höga byggnad. Prover har tagits på samtliga tre plan. Därför förekommer det att tre cirklar har markerats alldeles intill varandra. Då har prover tagits på alla tre plan.

 • Orange cirkel visar ett vanligt luftprov, där luften i rummet har mätts.
 • Blå cirkel visar ett riktat luftprov som mätts vid golvet.
 • Gul cirkel visar materialprover.

En grön ring runt en cirkel visar att det saknas anmärkningar på provet, medan avsaknad av grön ring betyder att det finns en eller flera anmärkningar.

Ritning över Nya Raketskolan med provresultat , 521.2 kB.

Fastighetsägaren söker medel för att åtgärda bristerna som framkommit. För detta måste vi ha ett utlåtande från en teknisk konsult, som kan göra en helhetsbedömning av samtliga åtgärder. När åtgärdsplanen är framtagen kan vi dra slutsatser om elevgrupper behöver erbjudas alternativa lokaler.

I samband med övrig provtagning har vi gjort en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i hela byggnaden. Denna ventilationskontroll genomfördes under jullovet. Ventilationskontrollen är inte godkänd på grund av brister i installerade värmeväxlare i ventilationsaggregaten. Det betyder att en större del använd luft cirkulerar i lokalen, jämfört med hur det normalt ska vara. Problemet har uppstått genom att väsentliga delar av ventilationsaggregaten har åldrats och slutat fungera. Troligen har ventilationen försämrats successivt genom åren.

Fastighetsägaren har satt in åtgärder för att på kort sikt lösa problemet. På lång sikt kommer det att krävas nya aggregat.

Tillfälliga åtgärder för att reparera ventilationssystemet pågår. Vi ser att vi kan åtgärda delar av systemet. Ventilationen är satt på dygnetruntdrift, och de tillfälliga åtgärderna ska tillsynas regelbundet för att säkerställa funktion.

Det blir ett sämre utbyte av friskluft i lokalerna. Vi har konstaterad mikrobiell tillväxt i lokalerna och det är möjligt att den försämrade ventilationen kan påverka inomhusmiljön på ett negativt sätt.

Eftersom ventilationsproblemen har uppstått över tid, så har ingen drastisk förändring uppstått i inomhusmiljön just nu. Det enda som har skett är att vi har konstaterat problem med aggregaten. Det är positivt för då kan vi också åtgärda problemet.

Nya prover är beställda och med kort svarstid. Proverna är planerade att tas på måndag den 8 januari. När provsvaren kommit får vi veta om fler delar av skolbyggnaden är fuktskadade. Kiruna kommun kan då behöva ta beslut om att ytterligare personal och elever måste flytta till alternativa lokaler.

Det kan finnas möjlighet att låta grupper av elever och personal vara kvar på skolan, om det går att säkerställa att det finns delar av skolan som inte är påverkade av fuktskador och inte heller kommer att påverkas av renovering. Men om det visar sig att fler delar av skolbyggnaden är påverkade av skador, så kan fler delar av skolan stängas under renoveringstiden. Vi har dialog med en teknisk konsult för en bedömning av läget och om hur stora delar av huset som går att använda och vilka delar av skolbyggnaden som måste åtgärdas.

Vi kommer fortlöpande att uppdatera i första hand medarbetare, elever och vårdnadshavare om situationen. Denna webbsida kommer regelbundet att uppdateras med ny information när det finns att tillgå.

Ytterligare 15 prover har tagits i byggnaden. Den 20/12-23 har Kiruna kommun fått provsvaren. Det går att konstatera att det finns fuktskador i alla tre fasader i huvudbyggnaden. Även vissa av salarna och kontoren som provtagits har avvikande värden. I lågstadiedelen har det tagits prov på mattan och även där har det konstaterats avvikande värden. Slutsatsen är att det finns mer fukt än tidigare konstaterat och att det finns utrymmen i skolan som vi i dagsläget inte vet så mycket om. Det kan behövas ytterligare provtagning för att få svar på detta.

Vi behöver veta vilken status hela byggnaden har för att kunna avgöra vilka ytterligare åtgärder som ska sättas in och var.

Provsvaren visar att fler elevgrupper än årskurs 9 kommer att beröras. Det kan vara så att fler grupper måste flyttas ut till alternativa lokaler. Vilka grupper som eventuellt ska flytta kan vi inte svara på i dag. Det beror på vilka delar av byggnaden som behöver åtgärdas och vilka som kan fungera som i dag. Detta ska vi skyndsamt ta reda på.

Provtagning av fukt, luft och material i skolan har skett i flera delar av byggnaden och provsvar väntas i slutet av året. Prover är tagna i golv och väggar, samt i foder till fönster och dörrar. Ett stort antal stickprovskontroller har gjorts enligt en provtagningsplan. På det sättet kartläggs en stor del av byggnaden. Om det finns behov framöver kan fler prover komma att tas. Kiruna kommun kommer att tillse att all eventuell fukt identifieras och åtgärdas.

Det kommer att tas prover på textilmattor i de utrymmen där vi ser behov. Vi kommer också att se över städrutiner av textilmattor. Städfrekvensen kan behöva ses över eftersom smutsiga mattor kan orsaka luftproblem.

Skolan kommer inte att stängas, undervisningen fortgår som vanligt under vårterminen. Kommunen kommer att skyndsamt utreda hela byggnadens status. De nya provsvaren visar att fler elevgrupper än årskurs 9 kommer att beröras. Det kan vara så att fler grupper måste flyttas ut till alternativa lokaler. Vilka grupper som eventuellt ska flytta kan vi inte svara på i dag. Det beror på vilka delar av byggnaden som behöver åtgärdas och vilka som kan fungera som i dag. Detta ska vi skyndsamt ta reda på.

Fuktproblemens påverkan på människor

De konstaterade fuktskadorna leder inte till akut fara för hälsa och liv. Det är inte farligt att vistas i lokalerna, men det är inte bra att göra det under längre tid. Har man till exempel allergiproblem så kan de förvärras under exponering av fukt. Elevhälsans skolsköterskor kommer att erbjuda hälsosamtal till elever som har eventuella problem eller känner oro på grund av detta. Mer information om det kommer i början av vårterminen.

Alla medarbetare som eventuellt känner oro och/eller upplever hälsoproblem som kan vara byggnadsrelaterade, erbjuds en hälsoundersökning och stöd via Kirunahälsan. Kirunahälsan medverkar även i en styrgrupp för arbetet och vid personalmöten där ytterligare information ges.

Eleverna får stöd av skolsköterskor vid Centrala elevhälsan vid behov. Centrala elevhälsan ingår också i en styrgrupp för arbetet. I nuläget har Centrala elevhälsan fått endast få signaler om att elever upplever byggnadsrelaterade hälsoproblem.

Om flytt av elever och medarbetare

Elever och medarbetare i hela årskurs 9 flyttar ut ur skolan under tiden renoveringsarbetet pågår. Flytten var genomförd till vårterminens start i januari 2024.

Det finns ett förslag att elever och medarbetare i hela årskurs 8 också kommer att flytta till Hjalmar Lundbohmsskolan under renoveringen av Nya Raketskolan. Flytten planeras vara klar till vecka 15, det vill säga veckan efter påsklovet.

Förslaget innebär att årskurs 8 flyttar till Lapplands Gymnasiums lokaler på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Mer information kommer löpande på denna sida.

Elever och medarbetare i årskurs 9 flyttar till Lapplands Lärcentras lokaler (vuxenutbildningen) på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Det finns ett förslag att årskurs 8 också flyttar till Hjalmar Lundbohmsskolan, men till Lapplands Gymnasiums lokaler.

Det är viktigt att ta hänsyn till undervisningskvaliteten för alla elever på Lapplands Lärcentra, Lapplands Gymnasium och Nya Raketskolan. Det behöver råda trygghet och studiero samt god arbetsmiljö för både elever och personal, och så få störningar i arbetet som möjligt.

Ny information kommer att lämnas fortlöpande så snart det finns att tillgå.

Det är klart att årskurs 9 börjar på Hjalmar Lundbohmsskolan vid vårterminens start i januari 2024.

Bakgrund

Det har konstaterats att det finns byggnadsrelaterad ohälsa i Nya Raketskolan. Det finns fukt i byggnaden vilket påverkar arbetsmiljön för medarbetare och elever. Det pågår ett arbete för att åtgärda identifierade fuktskador i den yttre fasaden och undersöka statusen för hela byggnaden genom provtagning.

Kiruna kommuns fokus är att se till så personal och elever på skolan har lokaler att vara i och att eleverna får den undervisning de har rätt till.

Om det skulle visa sig att det finns fuktskador i fler delar av skolbyggnaden så kan det innebära att fler delar av verksamheten på skolan behöver hitta alternativa lokaler.

Vi kan i dagsläget inte svara på varför det finns fukt. Först måste vi få provsvar för att få reda på omfattningen av fuktskadorna. Därefter kan det utredas vidare. I den utredningen kommer Kirunabostäder ha en större roll.

Kiruna kommun har skyndsamt organiserat om verksamheten på skolan. Miljön i personalens arbetsrum har påverkats av fukten och dessa rum hålls därför stängda under renoveringen. Det leder till trångboddhet, som är ohållbar över tid. För att trygga god arbetsmiljö för medarbetare och elever kommer därför i nuläget en årskurs att flytta över till andra lokaler under renoveringsperioden.

Materialprover för olika rum har tagits enligt en provtagningsplan och provsvar inväntas. Renoveringsarbetet går enligt plan.

Kiruna kommun har löpande kommunikation och nära samarbete med alla berörda under renovering och flytt, för att allt ska genomföras på ett så ordnat och tryggt sätt som möjligt.

En styrgrupp träffas regelbundet för att hålla ihop processen. I gruppen ingår en av skolans rektorer, representanter för Kirunabostäder, Kirunahälsan och Centrala elevhälsan, huvudskyddsombud samt förvaltningschef/skolchef för kultur- och utbildningsförvaltningen. Vid behov kompletteras styrgruppen med andra kompetenser och funktioner.

Kiruna kommun kommer att tillse att all eventuell fukt identifieras och åtgärdas. Det är prioriterat att elever och personal ska ha god arbetsmiljö och att verksamheten ska bedrivas i väl fungerande lokaler.

Det går inte att svara på, eftersom vi inte känner till omfattningen av fuktskadorna ännu. Men vi kommer att informera om processen löpande och regelbundet.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin