Frågor och svar

Vinterbild på Raketskolans mörka fasad med de cirkelformade fönstren med röda inramningar.
Nya Raketskolan. Foto: Jörgen Medman

Det finns fukt i fasaden på Nya Raketskolan, vilket påverkar arbetsmiljön för medarbetare och elever. Nedan följer senaste nytt, samt frågor och svar på hur Kiruna kommun hanterar den uppkomna situationen.

Nya Raketskolan invigdes 2013 och inrymmer verksamhet för förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola samt fritidshem. Skolan är Kirunas största skolbyggnad med drygt 700 elever och 150 medarbetare.

Sedan cirka ett år tillbaka har arbetet med den nu konstaterade fukten pågått. Det vi vet idag är att det finns fukt i fasaden som påverkar miljön i skolan. Provtagning pågår av övriga lokaler i hela skolbyggnaden.

Senaste nytt om Nya Raketskolan

Information om förskoleklass som börjar till höstterminen

Nya Raketskolans förskoleklass kommer till höstterminen 2024 att ha sina lokaler på nuvarande Bolags förskola (som är under process att avvecklas). I samma lokaler kommer även fritidsverksamheten för förskoleklass att finnas.

Bolags förskola kommer successivt att tömmas och därefter kan förskoleklassverksamheten flytta in. Flytten är klar vid höstterminens start.

Barnen i förskoleklass kommer att erbjudas busstransport till och från Nya Raketskolan (Rakethallen) enligt tidtabellen nedan.

Busstidtabell måndag-fredag

Klockan 08.30 Rakethallen‑Bolagsskolan
Klockan 13.05 Bolagsskolan‑Rakethallen

Bussen stannar vid Bolagsskolan, som ligger angränsande till Bolags förskola. Observera att tiderna kan komma att ändras.

För trygga bussresor och bussträning så kommer vi se över hur vi kan stötta med vuxna på plats och vi återkommer med mer detaljer om det. Under vårterminen har bussåkning organiserats för elever i förskoleklass och lågstadiet och det har fungerat väl.

Mer information kommer fortlöpande på Vklass och Kiruna kommuns webbplats.

Nuläget för renoveringen

11 juni 2024

Den anlitade konsulten Afry har nu tagit samtliga prover i skolan. Resultatet av proverna och en del av skadeutredningen redovisas för delar av styrgruppen i slutet av juli preliminärt.

Renoveringen av västra fasaden löper på

Arbetet med att renovera den västra fasaden håller tidplanen. Hela fasaden åtgärdas, från marknivå till tak, och när det arbetet är helt klart återstår att sätta ny träfasad på plats. Kirunabostäder har anlitat en oberoende besiktningsman som löpande kontrollerar arbetet, för att säkerställa att inte fukt byggs in. Den 27 juli ska renoveringen vara klar och då genomförs en slutbesiktning.

Nya ventilationsaggregat installeras

Installation av nya ventilationsaggregat kommer att påbörjas i närtid. Aggregaten i Rakethallen samt i köket i Nya Raketskolan byts ut under sommaren 2024. Sedan fortsätter installationerna av resten av de totalt 13 ventilationsaggregaten. Av säkerhetsskäl väntar vi med att åtgärda aggregaten vid den höga delen av skolan (del 4) till sommaren 2025. Arbetet kommer att genomföras under tiden det är barmark. Allt ventilationsarbete i skolbyggnaden beräknas vara klart till starten av höstterminen 2025.

Rökgasfläkten måste också isoleras eftersom det har uppstått läckage och kondens på våning 5 i skolan. Det innebär att taket måste tas upp. Det arbetet påbörjas i augusti 2024.

Arbetet att åtgärda skadorna i Nya Raketskolan beräknas ta 1‑2 år och under tiden är all verksamhet utflyttad ur lokalerna. Om renoveringen skulle gå snabbare är det givetvis mycket positivt.

Viktig information om skoltransporter!

Det är av yttersta vikt att du som vårdnadshavare stöttar ditt barn i att vara i tid till rätt buss vid Rakethallen på morgonen. Det är inte möjligt för busschaufförerna att invänta barn som är försenade, eftersom samtliga efterföljande transporter i så fall skulle bli försenade. Det skulle få konsekvensen att alla elever kommer sent till skolan och undervisningen blir förkortad.

Det är viktigt att inga bilar kör in mot Rakethallen vid vare sig hämtning på morgonen eller lämning på eftermiddagen. Detta för att alla barn ska kunna vara trygga när de väntar på, eller kliver av bussarna. Bussarna måste också ha full framkomlighet.

Stort tack för att vi samarbetar kring detta!

Frågor och svar om Nya Raketskolan

Om flytten från skolan

Elever och medarbetare i årskurs 9 har flyttat till Lapplands Lärcentras lokaler (vuxenutbildningen) på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Elever och medarbetare i förskoleklass, årskurs 1–3 och anpassad grundskola har flyttat till följande skolor:

 • Förskoleklass har flyttat till Tuolluvaaraskolan.
 • Årskurs 1A har flyttat till Luossavaaraskolan och 1B till Bergaskolan.
 • Årskurs 2 har flyttat till Luossavaaraskolan.
 • Årskurs 3 har flyttat till Triangelskolan.
 • Årskurs 7–8 har flyttat till Hjalmar Lundbohmsskolan.
 • Årskurs 7–9 vid anpassad grundskola har flyttat till Hjalmar Lundbohmsskolan och Ungdomens Hus.
 • Mottagningsenheten för nyanlända elever har flyttat till kulturhuset Aurora.
 • Språkcentrum har flyttat till stadshuset Kristallen.

Till höstterminen 2024 flyttar blivande årskurs 5 till Högalidskolan och blivande årskurs 6 till Parkskolan, och kommande årskurs 4 kommer att tillhöra Triangelskolan. Elevgrupper från anpassad grundskola som inte har flyttat under vårterminen kommer till hösten att flytta till före detta Bolags förskolas lokaler.

Vår ambition är att klasserna ska hållas ihop och att eleverna i möjligaste mån ska behålla sina lärare för att säkra en trygg flytt både från skolan och tillbaka när byggnaden är renoverad.

I samband med flytten är det viktigt att ta hänsyn till undervisningskvaliteten för alla elever på mottagande skolor och på Nya Raketskolan. Det behöver råda trygghet och studiero samt god arbetsmiljö för både elever och personal, och så få störningar i arbetet som möjligt.

Ny information kommer att lämnas fortlöpande på den här webbsidan.

Samtliga elever och medarbetare på Nya Raketskolan kommer att flytta ut ur skolan under tiden renoveringsarbetet pågår. Bolags förskola kommer att avvecklas och barn och medarbetare på förskolan kommer att flytta ut. Även barn, elever och medarbetare på mottagande förskolor och skolor kommer att påverkas.

Årskurs 9 började på Hjalmar Lundbohmsskolan vid vårterminens start i januari 2024. Övriga elever och medarbetare kommer att flytta ut från Nya Raketskolan successivt under vårterminen. Samtliga grupper kommer att ha flyttat ut innan sommarlovet.

Förskoleklass, årskurs 1–3 och årskurs 7–8 börjar på sina respektive skolor den 29 april. Årskurs 4-6 och några elevgrupper från anpassad grundskola flyttar ut från Nya Raketskolan när sommarlovet börjar.

Nej. Vi jobbar med ambitionen att elever ska slippa flera skolbyten vid årskursövergångar mellan vårterminen 2024 och höstterminen 2024.

Nej, alla klasser kommer inte att splittras. Kiruna kommun strävar efter att behålla elevgrupper så intakta som möjligt och att elever ska behålla sina lärare så långt det går för att säkra en trygg flytt både från skolan och tillbaka när byggnaden är renoverad. Men det kan uppstå ändrade konstellationer på olika sätt.

Kiruna kommun har sett över olika lösningar och har efter förhandlingar beslutat att eleverna ska erbjudas plats i lokalerna på Bolags förskola.

Till hösten börjar fler barn i förskoleklass än antal nya barn som börjar i förskolan, och därför ser vi att det kommer finnas lediga lokaler på förskolan. Bolags förskola har inget eget upptagningsområde av barn, saknar busskommunikationer och ska successivt avvecklas. Därför är Bolags förskola en lämplig lösning för de elever i anpassad grundskola som fortfarande saknar lokaler under rådande situation.

Kiruna kommun har sett över olika lösningar och har efter förhandlingar beslutat att eleverna ska erbjudas plats i lokalerna på Bolags förskola.

Till hösten börjar fler barn i förskoleklass än antal nya barn som börjar i förskolan, och därför ser vi att det kommer finnas lediga lokaler på förskolan. Bolags förskola har inget eget upptagningsområde av barn, saknar busskommunikationer och ska successivt avvecklas. Därför är Bolags förskola en lämplig lösning för Nya Raketskolans blivande förskoleklass under rådande situation.

Det kommer att ta lite längre tid än vanligt att ge besked om skolplacering i förskoleklass inför hösten 2024. Skolplaceringarna kan bli något annorlunda än tidigare år. När processen med skolplaceringar är klar skickas beslut och information om placeringen hem till barnen och deras vårdnadshavare.

Ja, Kiruna kommun ordnar skoltransporter för förskoleklass och årskurs 1-3 till och från Nya Raketskolan (Rakethallen) och den skola som eleverna har blivit placerade på.

Kiruna kommun arbetar med frågan om skolmåltider. Vi ser bland annat över schemaläggningen av elevernas luncher, så att situationen vid skolmåltiderna ska fungera så bra som möjligt.

Eleverna i förskoleklass och årkurs 1–2 kommer att erbjudas plats på fritidshem på den skola där de tillfälligt placeras.

 • Förskoleklass – Tuolluvaaraskolans fritidshem
 • Årskurs 1A – Luossavaaraskolans fritidshem
 • Årskurs 1B – Bergaskolans fritidshem
 • Årskurs 2 – Luossavaaraskolans fritidshem

Barnen i årskurs 3 kommer erbjudas plats på fritidshemmet på Bergaskolan.

Så snart förslagen om flytten har riskbehandlats och MBL‑förhandlats kommer vi att ge mer detaljerad information om flytten till samtliga berörda.

Kiruna kommun har tidigare blivit beviljad moduler för att utöka lokalytan för verksamheten på Nya Raketskolan som är trångbodd. Arbetet med den investeringen inleddes redan före det blev känt att den byggnadsrelaterade ohälsan på skolan är så omfattande.

Nu kommer Kiruna kommun att skynda på arbetet att få moduler på plats. Men det kommer troligen inte vara klart under vårterminen. Det beror på att moduler måste upphandlas och att det måste markberedas för el, vatten och avlopp.

Verksamheten kommer behöva flytta ut tidigare än modulerna finns på plats. Orsaken är att hälsoläget hos elever och personal kräver det. Det kommer också uppstå störningar i byggnaden i form av bland annat buller när fasadbytet under etapp 1 inleds under våren. Kommunen jobbar skyndsamt med frågan.

Nej, ingen kommer att bli av med sitt arbete. Flytten är en tillfällig organisation. Så småningom återgår elever och personal som hör till Nya Raketskolan till en restaurerad byggnad.

Nej, det finns ingen risk för det.

Det finns inga ambitioner att lägga ner skolor på grund av flytten.

Busstransporter för förskoleklass och årskurs 1–3 till skolor och fritidshem

Busstidtabell för skoltransporterna för eleverna i förskoleklass och årskurs 1–3 finns via länken nedan. Tidtabellen gäller från 29 april–13 juni 2024.

Busstidtabell skoltransporter , 48.9 kB.

Hushåll som har särskilda skäl kan anmäla behov av kostnadsfria transporter till och från fritidshem. Följande tider gäller för transport till och från fritidshemmen.

Morgonturer till fritidshem

06:45 Rakethallen–Tuolluvaaraskolan
07:00 Rakethallen–Luossavaaraskolan
07:00 Rakethallen–Bergaskolan

Eftermiddagsturer från fritidshem

16:00 Luossavaaraskolan–Rakethallen
16:00 Luossavaaraskolan via Bergaskolan–Rakethallen
16:20 Tuolluvaaraskolan–Rakethallen

Samtliga bussar till skolor och fritidshem hämtar och lämnar vid Rakethallen.

Använd de ordinarie parkeringsplatserna i anslutning till Raketskolan vid hämtning och lämning av barnen. Inga privata bilar får finnas vid Rakethallen. Det är viktigt att inga bilar kör in mot Rakethallen vid vare sig hämtning på morgonen eller lämning på eftermiddagen. Detta för att alla barn ska kunna vara trygga när de väntar på, eller kliver av bussarna. Bussarna måste också ha full framkomlighet.

Kiruna kommun vädjar till vårdnadshavare att inte skjutsa sina barn med bil ända fram till skolan. Trafiksituationen medför risk för olyckor. Vårdnadshavare uppmanas istället att släppa av barnen innan den väg som går upp till skolan från Gruvvägen. Efter att barnen har lämnats finns det möjlighet att fortsätta köra längs Gruvvägen, och sedan vända på en vändplan längre fram.
Se karta Bergaskolan Länk till annan webbplats.

Skolskjutsarna använder sig av rondellen precis framför skolans entré, och de elever som kommer med buss från Nya Raketskolan släpps av vid den gamla busshållplatsen i närheten av rondellen. På dessa platser är det alltså olämpligt och farligt att släppa av elever som anländer med bil.

Under vecka 18 kommer samtliga klasser i förskoleklass och årskurs 1–3 att få stöd av sina ordinarie pedagoger med att åka buss till skolan.

Under vecka 19 och 20 kommer Kiruna kommun att se till att bussvärdar fortsätter att bussträna eleverna i förskoleklass och årskurs 1. Bussvärdarna är personer som är anställda inom kommunen och som frivilligt har anmält att de kan stötta vid bussåkandet för trygga resor.

Elever i årskurs 2 och 3 åker buss själva utan bussvärdar från och med vecka 19. Elever i förskoleklass och årskurs 1 åker buss själva från och med vecka 21.

Fram till sommarlovet finns en bussplatsvärd på plats vid Rakethallen vid morgonens bussavgångar.

Vid skoldagens slut får samtliga elever i alla klasser stöd av sina pedagoger att komma på bussen. Eleverna åker sedan buss själva och alla bussar har destinationen Rakethallen. På bussen har chauffören ansvaret för samtliga passagerare.

Ja. Det är få hushåll som anmält behov av dessa transporter och därför kommer inga bussvärdar att utses för dessa transporter. Vi bedömer att chaufförerna kan se till att barnen kommer på bussarna, sitter ned med bälten på, samt kliver av på rätt ställe.

Barn som ska åka från fritidshemmet med busstransport på eftermiddagen får hjälp av pedagoger på fritidshemmet med att komma på rätt buss.

Kiruna kommun har egentligen inte skyldighet enligt lag att erbjuda transporter för fritidsverksamhet. Men i samband med renoveringen av Nya Raketskolan erbjuder vi det för hushåll som av olika skäl inte kan ordna egen transport till och från fritidshemmet.

Särskilda skäl för att få transport till och från fritidshem är:

 • syskon på olika skolor
 • ingen tillgång till bil.

Bedömningen av vem som får transport till och från fritids av särskilda skäl avgörs av kultur- och utbildningsförvaltningen.

Vårdnadshavare har haft möjlighet att senast måndag den 22 april meddela om det finns särskilda skäl för deras barn att erbjudas skoltransporter till och från fritidshem.

Om du har behov av fritidstransport av särskilda skäl, kontakta snarast linda.larsson@kiruna.se.

Renoveringen av byggnaden

Under våren 2024 pågår ett arbete med att åtgärda tidigare konstaterade fuktskador i regelverket i västra fasaden. Hela fasaden åtgärdas, från marknivå till tak. Allt organiskt material kommer att plockas bort ända ned till betongstommen. Efter det påbörjas återställningen av en ny fasad. Kirunabostäder har anlitat en oberoende besiktningsman som löpande kontrollerar arbetet, för att säkerställa att inte fukt byggs in. Den 27 juli ska renoveringen vara klar och då genomförs en slutbesiktning.

Arbetet håller hittills tidsplanen. Under maj har plastfönster demonterats och rengjorts innan de monteras tillbaka. Det fuktskadade isoleringsmaterialet är demonterat och nytagna prover i den underliggande betongen visar glädjande nog att det inte finns några skador där. Ett nytt isoleringssystem börjar sedan monteras, där isoleringsmaterialet består av oorganiskt material som inte kan fuktskadas.

Inomhusarbetena är också påbörjade, och består i att återställa fönster samt arbeten kring det. De områden som är berörda av arbetena är avspärrade. Några elevgrupper har fått byta lokaler inne i byggnaden, för att verksamheten ska påverkas i så liten grad som möjligt av det pågående renoveringsarbetet inomhus.

Entreprenören Målbygg AB inledde arbetet med att spärra av byggarbetsplatsen och ställa upp byggställningar mot fasaden. Efter att ställningarna var på plats började rivningen av den påverkade fasaden. Företaget har upprättat en plan för säkerhet och arbetsmiljö på byggarbetsplatsen innanför avspärrningarna, och där får inga obehöriga vistas. Platsen är även kameraövervakad. All byggtrafik sker under kontrollerade former och med tydliga anvisningar.

Den obligatoriska ventilationskontroll, OVK, som genomfördes i hela byggnaden under jullovet och godkändes inte. Orsaken var brister i installerade värmeväxlare i ventilationsaggregaten. Det innebär att en större del använd luft cirkulerar i lokalen, jämfört med hur det normalt ska vara.

Fastighetsägaren satte in tillfälliga åtgärder för att på kort sikt lösa problemen. Ventilationen är i drift dygnet runt och de tillfälliga åtgärderna tillsynas regelbundet för att säkerställa funktionen. Tester med spårgas visar att de tillfälliga åtgärderna har gett positiva resultat.

På lång sikt krävs det dock installation av nya ventilationsaggregat. Det arbetet pågår och beräknas vara klart till höstterminen 2025. Under sommaren 2024 installeras nya aggregat i Rakethallen och i köket i Nya Raketskolan. Sedan fortsätter installationer av resten av de totalt 13 aggregaten. Av säkerhetsskäl väntar man med att åtgärda aggregaten vid den höga delen av skolan (del 4) till sommaren 2025. Arbetet genomförs under barmarkssäsong.

Rökgasfläkten kommer också att åtgärdas. Det har uppstått läckage och kondens på våning 5 i skolan. Det innebär att rökgasfläkten måste isoleras och taket tas upp. Det arbetet påbörjas i augusti 2024.

Kiruna kommun tar i samarbete med konsulten Afry fram en åtgärdsplan för resterande problem i byggnaden utöver fasaden. Afry har därför inlett en fukt- och skadeutredning. Det första steget innebar att sammanställa tidigare utförda undersökningar, materialanalyser, tillbudsanmälningar, utförda åtgärder och det som behöver undersökas vidare i en rapport.

Den totala rapporten kommer preliminärt att vara klar i slutet av juli. Det innebär att helhetsbild och rekommendationer gällande åtgärder inte kommer vara klara förrän till hösten. Rapporten presenteras då för kommunens styrgrupp.

Afry har delrapporterat sitt arbete till Kiruna kommun den 9 april och lämnade då ett förslag på kompletterande provtagning för att Kiruna kommun ska få en helhetsbild av alla skadorna i huset. Kompletterande prover har därför tagits den 20 maj, enligt en provtagningsplan. Vi inväntar resultatet av dessa prover.

Aprils delrapportering innehöll inga nya fakta kring skador, men tar hänsyn till de tidigare okända skadeutredningarna från 2014, beställda av Kiruna kommun, som under april har kommit till styrgruppens kännedom. I dessa tidigare skadeutredningar finns resultat från prover som konstaterade fuktskador i alla delar av huset, och dessa prover behöver därför inte göras om nu 2024.

Det går inte att svara på, eftersom vi inte känner till omfattningen av fuktskadorna.

Samtliga elever och lärare på Nya Raketskolan kommer att flytta över till andra lokaler under vårterminen 2024 för att trygga god hälsa och arbetsmiljö. Vi planerar att vara utflyttade under en period om 1‑2 år och under tiden åtgärdas skadorna i huset. Återflytten kan gå fortare. Det är möjligt att vissa grupper kan återgå till Nya Raketskolan under hösten 2024. Det är i så fall ett bra besked.

Vi kommer att informera om processen löpande och regelbundet.

Arbetet kring fuktskadorna hanteras av en större grupp av medarbetare med många olika kompetenser, inklusive expertis inom fukt. Arbetsgruppen ser över situationen, provtar, analyserar och genomför åtgärder. Alla bidragande funktioner har samma intention: att huset ska saneras från samtliga skador. Allt material ska grundligt ses över, alla angripna ytor ska demonteras. Därefter ska det återigen tas prover innan något nytt material återställs. Detta görs för att vi ska vara försäkrade om att inte mikrobiell tillväxt, svampar eller för hög fukthalt finns kvar i byggnaden.

Arbetet kommer att övervakas. Det ska dokumenteras och väderskyddas på ett adekvat sätt. Verksamheten kommer att finnas med i dialog i alla delar av processen. Förvaltningschef Viktoria Björklund leder styrgruppen för arbetet och har det yttersta ansvaret för elevernas och medarbetarnas arbetsmiljö.

Eftersom vi behöver stöd av rätt kompetenser för att kunna avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga, har vi upphandlat Afry som har kompetens inom detta område. Afry kommer att vara behjälpliga under processens gång.

Om provtagningen på skolan

Det har tagits ett antal prover i skolans samtliga delar under 2023 och 2024.

Kompletterande prover har tagits 20-21 maj samt 3 juni av konsulten Afry. Provresultaten beräknas vara klara i slutet av juli preliminärt, och redovisas då för delar av styrgruppen. Information om resultaten kommer att publiceras på den här webbsidan.

I början av januari skickade vi ett större antal materialprover, företrädesvis prover från mattor, för analys. Vi ville undersöka om det finns avvikelser i mattor och golv. Provsvaren kom under veckorna 3–4. Merparten av mattproverna uppvisade avvikelser och måste analyseras vidare. Vi behöver ta reda på vad avvikelserna beror på och vilka åtgärder som ska sätta in. Konsulten AFRY har fått det uppdraget.

Ritning över provresultatet 8 januari

Det är viktigt att observera att denna bild endast visar provresultat från januari 2024. Utöver de provresultat som syns på bilden, så har det tagits ytterligare ett 20-tal prover under 2023 i andra delar av skolbyggnaden

Ritningen visar Raketskolan uppifrån. Halvcirkeln högst upp visar skolans höga byggnad. Prover har tagits på samtliga tre plan. Därför förekommer det att tre cirklar har markerats alldeles intill varandra. Då har prover tagits på alla tre plan.

 • Orange cirkel visar ett vanligt luftprov, där luften i rummet har mätts.
 • Blå cirkel visar ett riktat luftprov som mätts vid golvet.
 • Gul cirkel visar materialprover.

En grön ring runt en cirkel visar att det saknas anmärkningar på provet, medan avsaknad av grön ring betyder att det finns en eller flera anmärkningar.

Ritning över provresultat , 521.2 kB.

Fastighetsägaren söker medel för att åtgärda bristerna som framkommit. För detta krävs ett utlåtande från en teknisk konsult som kan göra en helhetsbedömning av samtliga åtgärder. Konsultföretaget AFRY har anlitats för detta.

I samband med övrig provtagning har fastighetsägaren gjort en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i hela byggnaden. Ventilationskontrollen genomfördes under jullovet och godkändes inte på grund av brister i installerade värmeväxlare i ventilationsaggregaten. Det innebär att en större del använd luft cirkulerar i lokalen, jämfört med hur det normalt ska vara. Problemet har uppstått genom att väsentliga delar av ventilationsaggregaten har åldrats och slutat fungera. Troligen har ventilationen försämrats successivt genom åren.

Fastighetsägaren har satt in tillfälliga åtgärder för att på kort sikt lösa problemen. Ventilationen är i drift dygnet runt och de tillfälliga åtgärderna tillsynas regelbundet för att säkerställa funktionen. Tester med spårgas visar att de tillfälliga åtgärderna har gett positiva resultat.

På lång sikt kommer det dock att krävas installation av nya ventilationsaggregat. Det arbetet pågår och beräknas vara klart till höstterminen 2025. Under sommaren 2024 installeras nya aggregat i Rakethallen och i köket i Nya Raketskolan. Sedan fortsätter installationen av resten av de totalt 13 aggregaten. Arbetet genomförs under barmarkssäsong.

Den kan ha påverkat inomhusmiljön genom ett sämre utbyte av friskluft i lokalerna. Det finns konstaterad mikrobiell tillväxt i lokalerna och det är möjligt att den försämrade ventilationen kan ha påverkat inomhusmiljön ytterligare på ett negativt sätt.

Ytterligare 15 prover har tagits i byggnaden och den 20 december fick Kiruna kommun provsvaren.

Det konstateras att det finns fuktskador i alla tre fasader i huvudbyggnaden. Även vissa salar och kontor som har provtagits har avvikande värden. I lågstadiedelen har det tagits prov på mattan och även där finns det avvikande värden. Slutsatsen är att det finns mer fukt än tidigare konstaterats och att det finns utrymmen i skolan som vi inte vet så mycket om. Det behövs ytterligare provtagning för att få svar på detta.

Provsvaren visar att fler elevgrupper än årskurs 9 kommer att beröras. Det kan vara så att fler grupper måste flytta ut till alternativa lokaler. Vilka grupper som eventuellt ska flytta kan vi inte svara på utifrån dessa resultat. Det beror på vilka delar av byggnaden som behöver åtgärdas och vilka som kan fungera som tidigare. Detta ska vi skyndsamt ta reda på.

Provtagning av fukt, luft och material i skolan har skett i flera delar av byggnaden. Prover är tagna i golv och väggar, samt i foder till fönster och dörrar. Ett stort antal stickprovskontroller har gjorts, enligt en provtagningsplan. På det sättet kartläggs en stor del av byggnaden.

Det har tagits prover på textilmattor i de utrymmen där vi ser behov. Städrutiner av textilmattor har också setts över, liksom städfrekvensen eftersom smutsiga mattor kan orsaka luftproblem.

Ja. Samtliga elever och lärare på Nya Raketskolan kommer att flytta över till andra lokaler under vårterminen 2024 för att trygga god hälsa och arbetsmiljö. Vi planerar att vara utflyttade under en period om 1‑2 år och under tiden åtgärdas skadorna i huset. Återflytten kan gå fortare. Det är möjligt att vissa grupper kan återgå till Nya Raketskolan under hösten 2024. Det är i så fall ett bra besked.

Vi kommer att informera om processen löpande och regelbundet.

Vi kommer fortlöpande att uppdatera i första hand medarbetare, elever och vårdnadshavare om situationen. Den här webbsidan kommer också att regelbundet uppdateras med ny information.

Fuktproblemens påverkan på människor

De konstaterade fuktskadorna leder inte till akut fara för hälsa och liv. Det är inte farligt att vistas i lokalerna, men det är inte bra att göra det under längre tid. Den som till exempel har allergiproblem kan få förvärrade problem under exponering av fukt.

Kiruna kommun stöder sig på medicinsk bedömning.

Alla medarbetare som eventuellt känner oro och/eller upplever hälsoproblem som kan vara byggnadsrelaterade, har erbjudits hälsoundersökning och stöd via Kirunahälsan. Kirunahälsan har även deltagit i en styrgrupp för arbetet, och vid personalmöten där ytterligare information getts.

Eleverna har fått stöd av skolsköterskor vid Centrala elevhälsan vid behov. Centrala elevhälsan har även deltagit i en styrgrupp för arbetet.

Bakgrund

Det har konstaterats att det finns byggnadsrelaterad ohälsa i Nya Raketskolan. Det finns fukt i byggnaden vilket påverkar arbetsmiljön för elever och medarbetare. Det pågår ett arbete för att åtgärda identifierade fuktskador i den yttre fasaden och undersöka statusen för hela byggnaden.

Kiruna kommun har skyndsamt organiserat om verksamheten på skolan. Miljön i personalens arbetsrum har påverkats av fukten och dessa rum hålls därför stängda under renoveringen. Det leder till trångboddhet, som är ohållbar över tid. För att trygga god arbetsmiljö för elever och medarbetare kommer därför en årskurs (till att börja med) flytta över till andra lokaler under renoveringsperioden.

Materialprover för olika rum har tagits enligt en provtagningsplan. Renoveringsarbetet går enligt plan.

Kiruna kommun har löpande kommunikation och nära samarbete med alla berörda under renovering och flytt, för att allt ska genomföras på ett så ordnat och tryggt sätt som möjligt.

En styrgrupp träffas regelbundet för att hålla ihop processen. I gruppen ingår skolans rektorer, representanter för Kirunabostäder, Kirunahälsan och Centrala elevhälsan, huvudskyddsombud samt förvaltningschef/skolchef för kultur- och utbildningsförvaltningen. Vid behov kompletteras styrgruppen med andra kompetenser och funktioner.

Kiruna kommun kommer att se till att all eventuell fukt identifieras och åtgärdas. Det är prioriterat att elever och personal ska ha god arbetsmiljö och att verksamheten ska bedrivas i väl fungerande lokaler.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin