Granskning av detaljplan för del av Luossavaara 1:2, Lokstallet

Gul markering anger planområdet.

Ett förslag till detaljplan för del av Luossavaara 1:2, Lokstallet, förtätning av kulturmiljö, bostäder, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 18 februari – 11 mars 2021.

Syftet är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse till området. Det gäller fem byggnader från 1910-talet som flyttas från nuvarande SJ-område till Lokstallsområdet. Samtidigt får den nuvarande bebyggelsen i Lokstallsområdet varsamhet- och skyddsbestämmelser.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti