Luossavaara 1:2, del av, Lokstallet

Planområde del av Luossavaara 1:2, Lokstallet
Gul markering anger planområdet.

Förtätning av kulturmiljö, bostäder

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2021-06-08, § 112. Beslutet vann laga kraft 2021-07-07.

Syftet är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse till området. Det gäller fem byggnader från 1910-talet som flyttas från nuvarande SJ-område till Lokstallsområdet. Samtidigt får den nuvarande bebyggelsen i Lokstallsområdet varsamhet- och skyddsbestämmelser.

Planområdet ligger i ett område som i fördjupade översiktsplanen för Kiruna C är utlagt som ett utredningsområde för infart till LKAB. En ny infart inom området är fastställd genom detaljplanen för del av Luossavaara 1:2, Lokstallet 1:1 med flera - ny anslutning Lokstallet, som vann laga kraft 2020-07-01. Det kan med detta betraktas som att frågan är hanterad. Då utredningsområdet kvarstår i den fördjupade översiktsplanen måste ett beslut om avvikelse fattas.

En miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari