Samråd om detaljplan för del av Kiruna 1:1, Södra deponiområdet

Del av Kiruna 1:1, södra deponiområdet. Planområdet markerat med rött.
Planområdet markerat med rött.

Ett förslag till detaljplan för del av Kiruna 1:1, Södra deponiområdet, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 31 mars – 21 april 2022.

Syftet med nu aktuell detaljplan är att möjliggöra en höjning av tipphöjden inom planområdet, upp till en nivå på +640. Den nya detaljplanen medger även en byggrätt om 200 m2 av tekniska anläggningar inom planområdets södra del.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti