Kiruna 1:1, del av, Södra deponiområdet

Del av Kiruna 1:1, södra deponiområdet. Planområdet markerat med rött.
Planområdet markerat med rött.

Gruvindustri

Syftet med nu aktuell detaljplan är att möjliggöra en höjning av tipphöjden inom planområdet, upp till en nivå på +640. Den nya detaljplanen medger även en byggrätt om 200 m2 av tekniska anläggningar inom planområdets södra del. Vidare möjliggörs anläggande av bioreaktorer och upplag av material och massor.

Detaljplanen strider mot Översiktsplan för Kiruna kommun 2018 i en liten del.

För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnande ske.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti