Samråd om detaljplan för Gruvstadspark 4, del av Nedre Norrmalm

Planområde Gruvstadspark 4, del av Nedre Norrmalm
Planområdet markerat med röd linje.

Ett förslag till detaljplan för Gruvstadspark 4, del av Nedre Norrmalm, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 5 – 25 oktober 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en successiv förändring av markanvändningen från stadsbebyggelse till industrimark/gruvstadspark. Denna fungerar som en buffertzon och anläggs i gränsområdet mellan staden och gruvan.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti