Gruvstadspark 4, del av Nedre Norrmalm

Översiktskarta för Gruvstadspark 4, del av Nedre Norrmalm. Planområdet markerat med röd linje.
Planområdet markerat med röd linje.

Gruvindustri

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en successiv förändring av markanvändningen från stadsbebyggelse till industrimark/gruvstadspark. För att bibehålla en god boendemiljö samt att markens användning ska kunna förändras under tid arbetar Kiruna kommun och LKAB tillsammans med en gruvstadspark. Denna fungerar som en buffertzon och anläggs i gränsområdet mellan staden och gruvan.

Planförslaget stämmer till största delen överens med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort från år 2014. En liten del av planområdet avviker från översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti