Förstudie om smart belysning i nya Kiruna

Projektgrupp för projektet smart belysning Kiruna Sustainability Center
Projektgruppen för förstudien/projektet Testbädd belysning i Kiruna har haft ett första fysiskt möte i januari i Kiruna.

Eftersom Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlings-process skapas unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande. Nya typer av belysning är en sådan möjlighet.

Då Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och mörka vintermånader och ljusa sommarmånader föds den spännande möjligheten att skapa en testbädd för nya typer av belysning. I en förstudie finansierad av Energimyndigheten, Testbädd Belysning i Kiruna (TBiK), kommer man att genomföra en förstudie-/planeringsfas för en öppen fysisk testbädd inom belysning i en ny stad i Kiruna i ett arktiskt klimat. Testbädden kopplas även till smart city-lösningar samt ljusets/ belysningens effekter på människans välbefinnande och hälsa. Den genomförs av Kiruna kommun, Tekniska Verken, Luleå Tekniska Universitet och RISE (Research Institutes of Sweden).

Utvecklingen inom LED-teknisk har gått väldigt snabbt under de senaste åren. Ljuskällorna ger idag tekniskt allt mer ljus med allt mindre energi och förutom en fortsatt utveckling inom detta område så återfinns nu några av de stora potentialerna i utveckling av intelligent belysning. Intelligens och sensorer kan tillföra mervärden i form av till exempel trygghet, estetik och välbefinnande. Inom dessa områden återfinns även stora potentialer för energibesparing genom att belysning används på rätt sätt, vid rätt tidpunkt. Detta är extra viktigt i en arktisk ljusmiljö, där artificiell belysning är den enda ljuskällan under stor del av året. Den potentiella energibesparingen kommer att bli påtaglig då den föreslagna testbädden används vid utformning av gatu- och gång/cykelvägsarmaturer vilket möjliggör en större installationsmängd. Förstudien innefattar en behovsanalys/testbehov, omvärldsanalys, kvantifierad uppskattning av energi- och miljönytta, aktuella teknikområdets tillväxtpotential samt marknad, framtagning av genomförandeplan samt plan för finansiering med mera.
-Projektet kan få goda effekter för Kiruna kommun. Alla projekt inom Kiruna Sustainability Center kopplas till Kiruna kommuns övergripande visioner. En vision är 1000 nya jobb 2020. Detta projekt kan bidra till en ny näringsgren samt nya företagsetableringar på längre sikt, säger Aila Määttä, projektledare.
Ett annat mål är 400 studenter 2020. Testbädden kan också bidra till att etablera en innovativ plattform för testbädd belysning och smart city-lösningar som kan locka nya studenter och forskare till Kiruna. En tredje vision är jämställd och inkluderande stad 2020.
-Projektet skapar ett nytt attraktivt varumärke för Kiruna kommun som säkerligen attraherar nya aktörer till staden. Kiruna har en konkurrens-fördel i form av arktiskt klimat och speciella ljusförhållanden som gör att vi kan studera belysning i en öppen fysisk testbädd i en verklig miljö. Det är en unik möjlighet, säger Aila Määttä.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson