Förstudie om smart belysning i nya Kiruna

Illustration av nya Kiruna: White arkitekter och Ghilardi + Hellsten arkitekter.
Illustration: White arkitekter och Ghilardi + Hellsten arkitekter.

Eftersom Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess skapas unika möjligheter att testa och utveckla system för hållbart samhällsbyggande. Nya typer av belysning är en sådan möjlighet. Nu har projekttiden förlängts.

Då Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och mörka vintermånader och ljusa sommarmånader föds den spännande möjligheten att skapa en testbädd för nya typer av belysning. I projektet Testbädd Belysning i Kiruna som finansieras av Energimyndigheten genomförs en förstudie för en öppen fysisk testbädd inom belysning i en ny stad i Kiruna i ett arktiskt klimat. Testbädden kopplas även till smart city-lösningar samt ljusets/belysningens effekter på människans välbefinnande och hälsa. Den genomförs av Kiruna kommun, Tekniska Verken, Luleå Tekniska Universitet och RISE (Research Institutes of Sweden).
Utvecklingen inom LED-teknik har gått väldigt snabbt under de senaste åren. Ljuskällorna ger idag tekniskt allt mer ljus med allt mindre energi och förutom en fortsatt utveckling inom detta område så återfinns nu några av de stora potentialerna i utveckling av intelligent belysning. Intelligens och sensorer kan tillföra mervärden i form av till exempel trygghet, estetik och välbefinnande. Inom dessa områden återfinns även stora potentialer för energibesparing genom att belysning används på rätt sätt, vid rätt tidpunkt. Detta är extra viktigt i en arktisk ljusmiljö, där artificiell belysning är den enda ljuskällan under stor del av året. Den potentiella energibesparingen kommer att bli påtaglig då den föreslagna testbädden används vid utformning av gatu- och gång/cykelvägsarmaturer vilket möjliggör en större installationsmängd. Projektet har bytt projektledare och därmed fått förlängd projekttid.
-Vi har fått ett positivt genomslag då flera aktörer har hört av sig till oss och är intresserade av projektet, säger Carl Bernin, projektledare.
Projektet kan få goda effekter för Kiruna kommun, till exempel kan det attrahera nya aktörer till staden. Kiruna har en konkurrensfördel i form av arktiskt klimat och speciella ljusförhållanden som gör att vi kan studera belysning i en öppen fysisk testbädd i en verklig miljö. Det är en unik möjlighet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson