Hållbart byggande i nya Kiruna

Workshop hållbart byggande Kiruna Sustainability Center

Det nya Kiruna ska byggas som en smart och hållbar stad. Stadshuset Kristallen står klart och just nu pågår byggnation och planering av intilliggande kvarter.

I slutet av september hade Kiruna Sustainability Center en workshop i ämnet Hållbart byggande med ett 30-tal deltagare från olika företag kopplade till byggbranschen.
-I augusti stod det nya stadshuset klart, en fantastisk byggnad som är både förvaltningsbyggnad och Länskonstmuseum. Samtidigt pågår byggnation av ny räddningstjänst och kulturhus samt planering för uppstart av många nya byggprojekt. I nya Kiruna C har det även byggts en dagvattenanläggning som ett forskningsprojekt för att hantera dagvatten i arktiskt klimat. Vi planerar för ny simhall och kunskapsstaden med kulturskola, gymnasium och idrottshall i anslutning. Kiruna kommuns byggtidplan fokuserar på de närmaste åren fram till år 2024, berättar kommunchef Peter Niemi.
Kaisa Svennberg från RISE var inbjuden för att tala om hållbart byggande för individen och staden. Den snabba tekniska utvecklingen innebär både möjligheter och utmaningar kopplat till hållbarhet.
- Vi måste börja bejaka att vi lever i en tid med klimatförändringar. Stadsomvandlingen ger marknad för material som går att återbruka. Byggnader kan också sammankopplas för att utbyta el och värme. Det är ett innovativt sätt att spara på energikostnaderna, säger Kaisa Svennberg.
Det är viktigt att fundera över hur man för över en stads ambition att vara hållbar till att bli det i verkligheten.
-Det innebär också att invånarna behöver göra aktiva val som innebär hållbara livsstilar. Städer och samhällen ska inspirera till ett hälsosammare liv, säger Kaisa.

Kaisa Svennberg RISE
Kaisa Svennberg, RISE, säger att den snabba tekniska utvecklingen innebär både utmaningar och möjligheter kopplade till hållbarhet.

 

Thomas Olofsson, forskare från Luleå Tekniska Universitet, var inbjuden för att tala om dagens forskning om hållbart byggande där ett stort antal projekt redan har genomförts. Ny forskning visar att vi går mot varmare klimat och att årsmedeltemperaturen sakta men säkert har höjts de senaste 100 åren.
-Utmaningen för bygg- och fastighetssektorn är att den står för en stor del av miljöbelastningen. Det blir vanligare att man gör en EPD (miljövarudeklaration) för de byggdelar och komponenter som finns i en byggnad, säger Thomas Olofsson.
Under workshopens andra dag talade Mikael Östling, Isotimber, Linda Rosén Lindbäcks Bygg AB samt´Bertil Rosquist, Skanska under rubriken ”Vårt recept på hållbart byggande.” Mikael Östling är innovatör och grundare av Isotimber som har en unik byggmetod för hållbara husstommar av trä med isolerande luftkanaler. Ingen plast och isolering behövs.
- Det är ett klimatsmart byggmaterial som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Trä är förnyelsebart och binder kol under hela livscykeln. Spillet blir till pellets och stommen kan lätt demonteras för att återanvändas och i slutändan användas till uppvärmning, berättar Mikael Östling.

Linda Rosén, Lindbäcks Bygg AB, pratade om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
-Om vi tittar på social hållbarhet så tittar vi på att vi ska leva och bo i flera generationer. Lindbäcks står bakom byggbranschens färdplan mot ett klimatneutralt byggande 2045, säger Linda Rosén.

Skanska bygger Kv 10 – hotellbyggnad med 13 våningar i nya Kiruna centrum.
-Den förnybara energins tid är nu, till exempel sol- och vindkraft. 2016 investerades det i mer förnybar energi än i fossil energi och solenergin förväntas vara hälften så dyr som el från kol och naturgas inom 10-20 år, berättar Bertil Roskvist, Skanska.
Skanska vill visa att design och klimatsmart byggande kan hänga ihop. Investeringar i social hållbarhet med utformning av områden och utveckling av lokalsamhället är lönsamt för både kunden och samhället.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson