Ny app testad inom hemtjänsten

Hemtjänst

Allt större delar av vår tillvaro är digitaliserad och digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Ett av Kiruna Sustainability Centers case handlar om IT och IoT (Internet of Things) i samhällets tjänst. Caset CAR-ITA utgår från Socialförvaltningen och är ett samarbete med RISE och Luleå tekniska universitet. CAR-ITA har nu testats med goda resultat.

All personal som arbetar inom verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen (SoL) har ett ansvar att dokumentera händelser av betydelse och avvikelser. Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
-Detta är mycket positivt utifrån ett framtidsperspektiv för att kvalitetssäkra och effektivisera dokumentation inom vård och omsorg. Appen kan också överföras inom andra yrkesområden. Det här är något helt nytt och innovativt i den här typen av verksamhet, säger Nina Stålnacke, kvalitetsledare Socialförvaltningen.
Dokumentationen kan till och från vara bristfällig. Detta kan till exempel bero på bristande kunskaper i hantering av digital teknik eller svårigheter att dokumentera om man har dyslexi eller inte kan läsa, skriva eller tala det svenska språket fullt ut. Socialförvaltningen är en stor verksamhet med omkring 900 anställda. Inom hemtjänsten arbetar 190 personer inom Kiruna C och Östra kommundelen. Projektet inriktar sig mot tre nya funktioner, varav en av funktionerna är taligenkänning. Det innebär att personalen kan tala in sin dokumentation istället för att skriva in den via telefon eller dator. Den andra funktionen är uppläsning vilket innebär att personalen får den aktuella dokumentationen uppläst i stället för att läsa den. Den tredje funktionen är en översättningsfunktion där den skrivna eller inlästa dokumentationen översätts till engelska eller eventuellt till annat språk. Uppdaterad information är mycket viktigt för patientsäkerheten och det är en trygghet för personalen. En workshop har nu genomförts för att testa den nya prototypen. Hemtjänstens personal fick prova använda den nya applikationen för dokumentation genom att tala in, få det talade uppläst och översatt till flera olika språk som franska, thailändska och finska.
-Denna prototyp är ett mycket tydligt exempel på när digitalisering blir ett stöd i den dagliga verksamheten och bidrar till effektivare och kvalitetssäkrade processer. Det var härligt att se hur testpersonerna på ett naturligt sätt tog till sig och använde applikationen och hur den snabbt visade på nytta, säger Therese Balksjö, projekt- och processledare på RISE.
Projektet är också i framkant då rösten blir ett allt viktigare verktyg i digitaliseringstrenden.
-Appen som utvecklats anammar den växande trenden i att med rösten kunna mata in och delges digital information, denna trend ses i produkter som Amazon Alexa och Google home. Till det så hanteras också översättning mellan olika språk, säger Christer Åhlund, professor i Distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson