Krisen sätter fokus på Kirunas omställningsförmåga

Niklas Sirén och Nina Sarri Kiruna Sustainability Center
Niklas Sirén, projektchef och Nina Sarri, projektkoordinator Kiruna Sustainability Center.

Klimatförändringar, digitalisering, socialt utanförskap och just nu: en omvälvande kris i Coronavirusets spår. Städerna står inför många utmaningar som pekar på vikten av innovations- och omställningsförmåga. Just detta är fokus i ett nytt samverkansprojekt lett av RISE, som ska stärka städerna i sitt omställningsarbete. Kiruna är en av de medverkande städerna.

Niklas Sirén, Innovationsplattform Kiruna, pekar på hur det nya samverkansprojektet som staden deltar i öppnar nya möjligheter i Kirunas innovationsarbete.
– Det är extra viktigt för en liten kommun som Kiruna att finnas i ett större sammanhang där vi kan dra nytta av erfarenheter som har gjorts på annat håll. Dessutom, när sprickorna i marken från gruvbrytningen jagar oss vidare i arbetet att bygga en ny stad så skapar det en drivkraft, men det innebär också att vi inte kan unna oss lyxen att låta processerna ta för lång tid. Ska vi nyttja innovation för att bygga en smart hållbar stad för framtiden, och maximera nyttan av den nya innovationskultur vi skapar i Kiruna, då behöver vi kunna accelerera, säger Niklas Sirén.
Han betonar vikten av att komma vidare när stadens innovationsarbete bromsas av faktorer som Kiruna inte kan styra över.
– Vi ser det här nationella samverkansprojektet som nyckeln för att slippa trampa vatten. Nu kan vi på ett betydligt effektivare sätt föra fram utmaningar där vi behöver stöd för att kunna leverera. Projektet blir ett viktigt samverkansforum, en spjutspets där man ser till att gräva i verktygslådan ordentligt, säger Niklas Sirén.

Ökar omställningstakten i Sverige

Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna går i bräschen för att öka omställningstakten i Sverige. Inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer, kommer de sex städerna under 2020 – 2023 samarbeta för att höja sin innovations- och omställningsförmåga.
– Det är tydligare än någonsin att samhällets innovations- och omställningskapacitet är avgörande för vår framtid. Vi har nu ett tillfälle att lösa flera frågor i ett slag, säger Charlie Gullström, projektledare och senior forskare på RISE.

Dialogverkstad för omställning

Ett nytt grepp för komplexa systemproblem som inte kan lösas på lokal nivå är projektets ”Dialogverkstad för omställning”. Ibland ligger nämligen barriärerna för omställning utanför den kommunala rådigheten – och består av exempelvis juridiska eller strukturella hinder.
– Nu går vi till verkstad! För att öka omställningstakten och stärka städernas innovationsekosystem måste vi undanröja komplexa systemhinder som städerna identifierat och ta fram nya lösningar i nära dialog med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Det här är ett missions- och designdrivet sätt att arbeta, som kan leda fram till policyutveckling och andra verktyg, säger Charlie Gullström.

Kunskapen sprids till fler städer

I projektet ingår en satsning på nationell följeforskning, för att samla och nå ut brett med de medverkande städernas kunskap. Följeforskningen fokuserar också på ett antal specifika frågor, bland annat hur städerna integrerar jämställdhet och jämlikhet i innovationsarbetet.
– Ett viktigt mål är att sprida och göra kunskapen lättillgänglig på nationell nivå, så att resan kan bli mer friktionsfri för fler städer som vill accelerera sitt innovations- och omställningsarbete, säger Charlie Gullström.

Om projektet NATSAM – Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer

NATSAM är ett samverkansprojekt mellan de sex innovationsplattformar som finns i Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna. Projektets övergripande syfte är att stärka svenska kommuners innovations- och omställningskapacitet.
Projektet utgör den tredje och sista fasen i Vinnovas satsning på innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer och har fokus på att:

  • Utveckla nya sätt att leda och organisera innovation i kommunal verksamhet
  • Förstärka den lokala nivåns inflytande på det regionala och nationella innovationsekosystemet
  • Bidra till metod- och policyutveckling för att undanröja systemhinder på såväl lokal som regional och nationell nivå
  • Initiera ett tvärvetenskapligt forskningsfält inom området ledning och organisering av innovation och omställning i kommunala organisationer
  • Lägga grunden till en öppen nationell lärplattform för fördjupat lärande och stärkt innovationsförmåga och omställningskapacitet i Sveriges kommuner, för att uppnå Agenda 2030.
    Projektet finansieras av Vinnova, leds av RISE och pågår 2020-2023.

Kontakt:
Projektledare: Charlie Gullström, RISE division Samhällsbyggnad
Tel: 010 516 54 24
Mail: charlie.gullstrom@ri.se

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson