Innovativ strategisk samhällsplanering

Personer som arbetar tillsammans med datorer och kontorsmaterial

Kiruna kommuns översiktsplan har en viktig roll som vägvisare mot en hållbar framtid. Projektet Innovationsplattform Kiruna arbetar just nu med att få fram lösningar på hur den ska användas på ett mer gränsöverskridande sätt.

I projektet Innovationsplattform Kiruna arbetar kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare tillsammans med den mångfacetterade utmaningen i att skapa en modern och smart stad. Att utmana invanda mönster och jobba med innovation skapar också nya möjligheter för den dagliga service och välfärd som kommunen levererar. En arbetsgrupp inom Innovationsplattform Kiruna har satts ihop för att arbeta med innovation och problemlösning inom kommunal verksamhet. Gruppen ska arbeta experimenterande och nätverkande för att lösa konkreta problem. Just nu gör gruppen ett nedslag i Stadsbyggnadsförvaltningen och tittar på översiktsplanen för Kiruna kommun.

Kiruna kommun har antagit en ny översiktsplan i december 2018. Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen samordnar olika sektorsintressen och underlättar kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder. Översiktsplanen fungerar därmed som kommunens verktyg i den interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet.
-Jag hoppas att arbetet i det här projektet leder till ökad kunskap kring ett innovationsinriktat och gränsöverskridande arbetssätt hos oss i arbetsgruppen och genom oss vidare ut i de olika förvaltningarna och bolagen. Förhoppningsvis leder det i sin tur till att det blir naturligt för fler att arbeta på detta sätt. Ett gränsöverskridande arbetssätt gynnar utvecklingen och professionaliteten och är ekonomiskt fördelaktigt, säger Sara Thelin som är översiktsplanerare på Stadsbyggnadsförvaltningen och arbetar med strategisk samhällsplanering.

Sara Thelin Kiruna kommun

Sara Thelin, översiktsplanerare.

En del i det arbetet är att ta fram och hålla översiktsplanen aktuell. I en workshop med ett innovationsinriktat arbetssätt tillsammans med RISE fick arbetsgruppen ta sig an översiktsplanens roll och hur översiktsplanen på ett bättre sätt kan användas som det styrdokument det är.
-Förhoppningen är också att arbetet leder till att kommunen och bolagen blir bättre på att ta tillvara den kompetens och utvecklingsvilja som finns hos anställda. Idéerna omsätts nu i praktiken och det ska bli spännande att arbeta vidare med implementering i det dagliga arbetet inom förvaltningar och bolag, säger Sara.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson