Innovationsarbete viktigt i kommuner

Niklas Sirén
Niklas Sirén, projektchef Kiruna Sustainability Center, berättar om stadsomvandlingen som utgångspunkt för innovationsarbete.

I en tid av stora förändringar och utmaningar som till exempel klimatförändringar och snabb teknisk utveckling, blir det tydligt hur viktigt det är att Sveriges kommuner har en innovations- och omställningsförmåga. Detta arbetar de sex innovationsplattformarna i Sverige med, och Kiruna är en av dem.

Innovationsplattform Kiruna är ett Vinnovafinansierat projekt i samarbete med RISE och Luleå tekniska universitet som syftar till att undersöka och utveckla nya arbetssätt som gynnar innovation och samverkan inom Kiruna kommun. En arbetsgrupp är kopplad till plattformen där medarbetare från flertalet förvaltningar samt kommunens bolag deltar.

-Kiruna har en unik situation i att skapa en modern och smart stad för framtiden. Stadsomvandlingen är utgångspunkten och vi har mångfacetterade utmaningar med många system som ska samverka och vi behöver tänka nytt. Att jobba med innovation skapar också nya möjligheter för den dagliga service och välfärd som kommunen levererar, säger Niklas Sirén, projektchef Kiruna Sustainability Center.

Innovationsplattform Kiruna samarbetar med fem andra innovationsplattformar i Sverige; Future by Lund, Go:innovation, Innovationsplattform Borås, Innovationsplattform hållbara Stockholm samt Social Progress Innovation Sweden by Umeå. Nyligen träffades Kirunas och Borås plattformar för erfarenhetsutbyte.

-Kommuner måste samarbeta för att hitta gemensamma lösningar, lära av och inspirera varandra i den snabba förändringstakt vi lever i. Samarbete är nyckeln till detta, både inom organisationen över förvaltnings- och bolagsgränser och tillsammans med andra kommuner, säger Niklas.

Innovationsplattform Kiruna arbetar för att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltningsgränser. Huvudfrågan är vilka metoder och modeller som driver innovationsutveckling i en kommun. Arbete fokuserar på att utveckla av ett lokalt innovationssystem med hög samverkansgrad. Plattformen har hållit i flertalet workshops där medarbetare från olika delar av kommunen deltagit.
- Det händer saker när man samlar människor med olika kompetenser från olika delar av verksamheten. Att processa frågor över förvaltningsgränser kan göra att man hittar spännande nya lösningar tillsammans, säger Niklas.

Carola Samuelsson
Carola Samuelsson, projektledare Innovationsplattform Borås.

Att arbeta med innovation är en ny praktik inom offentlig sektor. De sex städerna har arbetat på olika sätt med innovationer och kan lära av varandra. Carola Samuelsson är projektledare för Innovationsplattform Borås.
- Kiruna är en unik stad och hela stadsflytten är unik men vi kan ändå samverka med varandra. Att arbeta med innovation handlar om att arbeta med förändring, att få prova nya lösningar, arbeta utmaningsdrivet och att involvera dem det berör. Innovationer uppstår ur ett behov – från brukaren, medborgaren eller verksamheten – och lösningen ska ju sedan tillbaka och kunna användas av dem. Vi behöver ställa frågor som hur och varför och samverka över gränser, då blir vi också bärare av varandras frågor, säger Carola.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson