”-Innovationsplattform Kiruna har gjort en unik resa”

Chelsey Jo Huisman är forskare och har följt Innovationsplattform Kiruna sedan 2016. Foto: Mikael Wallerstedt.

Innovationsplattform Kiruna är ett innovationsledningssystem, ett nätverk, som ska stötta och vägleda innovationsarbete inom Kiruna kommunkoncern. Nätverket består av medarbetare från Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna. Innovationsarbetet har fokus på relationer och samverkan som leder till utveckling av nya idéer, förbättrade arbetssätt och innovativa lösningar på utmaningar.

Chelsey Jo Huisman, forskare inom förändringsprocesser, organisatoriska spänningar och tvärsektoriellt samarbete på Uppsala universitet och Skogforsk, har varit följeforskare till Innovationsplattform Kiruna 2016-2023. Hon har studerat hur kommunen kan arbeta med innovativa lösningar för att stödja stadens omvandlingsprocess, och det viktigaste hon upptäckt handlar om relationer och lärande.

-Att arbeta innovativt är en pågående process för att bygga relationer samt forma och åstadkomma en gemensam vision. När vi bygger relationer lär vi oss av varandras erfarenheter och kunskap och skapar gemensamma förståelser, samt att vi också lär oss om oss själva i relation till andra. Relationer underlättar innovation. Eftersom kommunerna får större ansvar i utvecklingen av städer, behöver kommunernas organisationskultur uppmuntra och ge utrymme för anställda att vara reflekterande i sitt arbete, använda sitt personliga omdöme och utveckla processer som stödjer gränsöverskridande samarbete, säger Chelsey Jo.

Chelsey Jo Huisman har tillsammans med Anna Bengtson skrivit bokkapitlet ”Den inre lärandeprocessen: Hur bli innovativ i en offentlig organisation?” i en bok som sammanfattar tio års erfarenhet av forskning kring att arbeta med innovation i offentlig sektor. Bokkapitlet dokumenterar bland annat Innovationsplattform Kirunas innovationsprocess och vad vi kan lära oss av att arbeta med innovation i en byråkratisk miljö. Boken lanserades i november 2023.
-Jag har varit med som följeforskare ända från början vilket är väldigt lyxigt. När man forskar så här under en längre tid så får man inte bara mycket information och data, utan kan verkligen se komplexiteten i organisationer och lära känna medarbetare och hur de upplever den, säger Chelsey Jo.

Innovationsplattform Kiruna var från början ett Vinnovafinansierat projekt som fick till uppgift att i samband med stadsomvandlingen undersöka och experimentera hur innovation i form av tekniska lösningar kan implementeras i offentlig sektor, som sedan kom att handla mer om gränsöverskridande arbete och som numera alltså är ett stödsystem i kommunkoncernen som fokuserar på samarbete och problemlösning.

-Det är imponerande och väldigt givande för mig som forskare att se hur deltagarna i innovationsplattformen har utvecklat sin innovativa förmåga och blivit ambassadörer för innovation i Kiruna kommun. Jag har sett i min forskning att innovationsarbete verkligen är en lärandeprocess och att individer kan påverka och bidra till utveckling av en offentlig organisation när de lär sig att de får definiera vad innovation betyder för just dem och för det arbete som de utför utifrån sina utmaningar. Medarbetare behöver känna sig kapabla och säkra i användningen av deras innovativa kompetens för att känna att det är relevant och motiverande att arbeta med innovation, säger Chelsey Jo.

Det behövs både byråkratisk logik och utvecklingslogik i en offentlig organisation. Illustration: Carina Kero Esberg.

Även inom offentlig sektor med byråkrati och förvaltningsarbete behövs innovation som ett viktigt komplement. Chelsey Jo menar att byråkratisk logik och utvecklingslogik behöver samspela med varandra och att medarbetares befintliga erfarenheter och kompetenser ska värdesättas parallellt med att utveckla en innovativ kompetens.

-Medarbetare är värdefulla resurser när det kommer till utveckling och förändring, eftersom det är de som driver den dagliga verksamheten. Deras kompetens har formats inom byråkratisk logik så de har situationsanpassad, praktisk kunskap om en offentlig organisations styrkor såväl som vad som behöver förbättras och kan se möjliga lösningar på problem. Vi behöver utveckla mer flexibla strukturella förutsättningar i offentliga organisationer för att kunna skapa en miljö där medarbetare får möjlighet att ta initiativ, hitta nya lösningar och möta medborgarnas behov både i nuläget och i framtiden, säger Chelsey Jo.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson