Resultatet av trygghetsenkäten

Stadshuset Kristallen och klocktornet belysta under den mörka juletiden. En julgrab med belysning i förgrunden.

Resultatet av enkäten om trygghet och brottsförebyggande arbete är klart. Webbenkäten fanns tillgänglig under sommaren och hösten och drygt 700 svar kom in. De svarande upplever i huvudsak att Kiruna är en trygg kommun.

Vi fick in hela 722 svar på enkäten. Det är ett bra resultat som gör det möjligt att dra slutsatser om hur kommunen ska jobbar vidare med det brottsförebyggande arbetet.

Majoriteten tycker att Kiruna är säkert

Av sammanställningen framgår att majoriteten av de svarande tycker att Kiruna kommun är en säker plats. På en skala 1–5 ligger medelvärdena mellan 4,48 och 3,04. Det är också glädjande att landsbygden värderas så högt avseende trygghet av de svarande.

Av fritextkommentarerna framkommer tips om hur vi ska bli ännu bättre, till exempel genom

  • belysning
  • siktröjning
  • planering av den gamla och nya staden.

I cirkeldiagrammen är positiva svar markerade med rött eller orange. Neutrala med grått och negativa med grönt eller blått.

Enkätundersökning brottsförebyggande juni‑september 2023 , 153.5 kB.

Plan för det brottsförebyggande arbetet

Arbetet fortgår nu med djupintervjuer med olika fokusgrupper för att fördjupa och nyansera den bild som enkäten ger. Det arbetet kommer att resultera i en nulägesbeskrivning som kommer att vara klar vid årsskiftet. I nulägesbeskrivningen föreslås utvecklingsområden som kommer att ligga till grund för en plan för det brottsförebyggande arbetet för de närmaste åren.

Kontakt

Anders Karlsson, telefon 0980‑704 24, e-post anders.karlsson@kiruna.se

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin