Projekt och samarbete

Gemensam trädgård för odling

Här listas några av de projekt och samarbeten som Kiruna kommun medverkar i.

Projektet c/o Kiruna startade 2018 och avslutades under våren 2020.

Kiruna står inför en omvandlingsfas med ett nytt centrum, en process som är omtalad och bevakad nationellt och internationellt. Stadsomvandlingen pågår och på vägen mot det nya möts vi av utmaningar som påverkar Kiruna som plats. Ur det föddes projektet c/o Kiruna som startade igång under våren 2018 med fokus på attraktivitet i befintlig stadskärna. Syftet med projektet c/o Kiruna har varit att fungera som en testplattform för aktiviteter som kan tas med i utveckling av den nya stadskärnan. Projektet finansierades av Kiruna kommun, Sparbanken Nord och Region Norrbotten.

Kiruna kommun är delägare i aktiebolaget Filmpool Nord AB. Tillsammans med Filmpool Nord arbetar kommunen för att utveckla filmindustrin i Kiruna och erbjuda ungdomar och barn möjligheten att se, analysera och göra film.

Filmpool Nord startades 1992 och ägs av tolv kommuner i Norrbotten samt av Norrbottens läns landsting.

Filmpool Nord är Sveriges näst största regionala produktionscentrum för film- och TV-produktion och pionjärer inom regional filmproduktion. Filmpool Nord utveckla, samproducerar och finansierar långfilm, TV-drama, dokumentär- och kortfilm. Dessutom är Filmpool Nord ett resurscentrum för film vilket innebär att Filmpool Nord aktivt arbetar med barn- och ungdomsverksamheten i regionen samt med visning och spridning av film.

En nationell satsning på hållbar destinationsutveckling har under åren 2012-2015 initierats av regeringen och Kiruna har varit en av fem utvalda destinationer i Sverige. Projektet har drivits av Kiruna Lapland ekonomisk förening.

Ett resultat av projektet är att en övergripande masterplan samt en markplan för turismen tagits fram. Kiruna kommun har både medverkat och medfinansierat delar av projektet.

Projektet Kirunabo har via utforskande och medskapande metoder involverat medborgare i arbetet med stadsomvandlingen och kommunala medborgardialoger.

Tillsammans med lokala initiativtagare har projektet deltagit i skapandet av nya fysiska mötesplatser som bygger på sociala aktiviteter och gemensamma intressen hos deltagarna. Mötesplatserna har testats i Kirunas befintliga centrum för att se vilka behov som finns och faktorer som behövs för att bygga en ny centrumkärna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Kirunabo har arbetat för att bryta utanförskap och motverka segregation, så att fler medborgare inkluderas och känner glädje och delaktighet i stadsutvecklingen.

Projektperiod 2018-2019, finansiärer Kiruna kommun och Vinnova.

RIT är ett regionalt utvecklingsprojekt med syfte att skapa hållbar tillväxt i Norrbotten och stärka Sverige som rymdnation. Projektet drivs av LTU-Business och Luleå tekniska universitet.

RIT bidrar till att rymdbranschen i regionen stärker sin förmåga att samverka mellan akademi, näringsliv och aktörer i det innovationsstödjande systemet.

Tornedalsrådet bildades 1987 och är en samarbetsorganisation för Tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge vilka gränsar till Tornedalen.

Kiruna kommun har represention i både rådet och styrelsen. Representanterna utses politiskt för varje mandatperiod. Genom Tornedalsrådet samverkar ingående kommuner bland annat i frågor som rör näringsliv, skola och kultur.

I det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. 

Den lokala utvecklingsstrategin för Tornedalen 2020 ska ge vägledning och inspirera till smart, inkluderande och hållbar utveckling i området.

Med stöd i utvecklingsstrategin ska innovationer med bas i Tornedalens unika natur- och kulturområde utvecklas. Området innefattar större delen av Haparanda kommun, Övertorneå och Pajala kommun samt Vittangi och Karesuando församling i Kiruna kommun.

Strategin ska bidra till att uppfylla visionen för området:

  • Tornedalen är en gränsöverskridande mötesplats där människor och företag kan förverkliga sina idéer i en kreativ livsmiljö

De övergripande målen är:

  • Ett inkluderande, välkomnande och attraktivt område för människor och företag att växa i
  • Ny kompetens i befintliga och nya verksamheter
  • En hållbar ekonomisk, social och ekologisk tillväxt med bas i områdets natur- och kulturtillgångar

 Insatsområden är:

  1. Utveckling av områdets attraktivitet, lokalt engagemang och gränsöverskridande samverkan
  2. Utveckling av ny kompetens och entreprenörskap i befintliga och nya företag och verksamheter
  3. Utveckling av hållbar tillväxt i nya och befintliga företag med utgångspunkt i områdets natur- och kulturtillgångar

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 är ett område där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår.

Du som ser möjligheter att utveckla området med fisket och vattnen som resurs kan kontakta verksamhetskontoret för Fiskeområdet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ronja Asterlund