Tillstånd, regler och tillsyn

Ordförandeklubba på mötesprotokoll

För näringsidkare finns det ett antal verksamheter som kräver tillstånd eller registrering, till exempel om du vill servera alkohol, sälja livsmedel, elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel eller tobak.

Här hittar du information om vilka regler som gäller samt hur du går tillväga för att ansöka om tillstånd eller registrera din verksamhet.

Ansökningsblanketter hittar du på vår sida för e-tjänster och blanketter.

Alla verksamheter som med eller utan vinstsyfte hanterar livsmedel definieras som livsmedelsföretag.
Alla livsmedelsföretagare har en skyldighet att registrera sin verksamhet innan uppstart. Föreningar, ideella organisationer, privatpersoner, kan omfattas av ovanstående regler och därmed ha krav på registrering av verksamhet.
Vid försäljning eller övertagande av befintlig verksamhet innebär detta att tidigare utfärdad registrering upphör att gälla, därför måste den nya verksamhetsinnehavaren göra en ny registrering för sin verksamhet. Ta kontakt med miljökontoret om du ska registrera en verksamhet eller är osäker på om det behövs en registrering.

Anmälan ska göras innan verksamheten startar och du ska ha fått ett skriftligt beslut innan du får börja. Vid registrering får du starta 10 vardagar efter det att myndigheten fått din anmälan även om du inte fått något beslut.

Mer information hittar du här: Starta livsmedelsföretag.
Blanketter: E-tjänster och blanketter, livsmedel

Hygienlokaler är lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Frisörsalonger, solarier och fotvårdsalonger är exempel på hygienlokaler. För att hindra smittrisken krävs en god hygien, och det finns krav på bland annat lokalens inredning, redskapshanteringen och den personliga hygienen.

Anmälan ska ske till miljökontoret innan lokalen eller anläggningen tas i bruk.

Mer information om vilka verksamheter som omfattas hittar du här: Hygienlokaler
Blanketter: E-tjänster och blanketter, hälsoskydd

För närvarande finns inte några torgplatser tillgängliga.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige får inte bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske (5 kap. 15 §).

En näringsidkare får inte bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha registrerat försäljningen hos Folkhälsomyndigheten och fått registreringen bekräftad. Bekräftelsen ska lämnas skyndsamt (5 kap. 16 §).

Den som bedriver försäljning enligt 15 eller 16 § ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan om försäljning enligt 15 § eller registrering enligt 16 § ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten (5 kap. 17 §).

Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan vara eller produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.

Om det finns särskild anledning att anta att varan eller produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

På försäljningsställen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor eller produkter som avses i första stycket till den som inte har fyllt 18 år (5 kap. 18 §).

 • Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till kommunen.
 • Sälj inte e-cigaretter/påfyllningsbehållare till någon som är under 18 år eller om du misstänker langning.
 • Fyll i ett egenkontrollprogram – skicka in en kopia av detta till kommunen.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för anmälan av försäljning av e-cigaretter på 500 kr.

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare. För närvarande uppgår avgiften till 800 kr/år.

Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen tar ut en avgift för att ansöka om tillstånd. Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Kommunens behandling av ansökan

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Rökfria utemiljöer

Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

 • Ansök om tillstånd för försäljning av tobak hos kommunen. Fyll i ett egenkontrollprogram – skicka in en kopia till kommunen.
 • Skicka in "Begäran om uppgifter till skatteverket för tobakstillstånd" samt "Begäran om uppgifter till saktterverket för tobakstillstånd/PBI" till skatteverket.
 • Sälj inte tobak till någon som är under 18 år eller om du misstänker langning.

Ansökan och avgift

Den som tänker sälja tobak ska ansöka om detta till kommunen innan försäljning påbörjas.

 • Detaljhandelstillstånd: Du som vill sälja tobak till konsumenter ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som vill sälja tobak via internet till konsument.
 • Partihandelstillstånd: Du som vill sälja tobak till butiker ska ansöka om partihandelstillstånd.

Kommunen tar ut en ansökningsavgift på 7 000 kr (förändring av ansökan kostar 2 000 kr) och en årlig tillsynsavgift av dem som säljer tobak på 800 kr/år.

Tillsyn

Kommun och polis har tillsynsansvar över alla försäljningsställen i kommunen som säljer tobak.

Från och med 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Dessa produkter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus och säljs under olika varumärken som Lyft, Velo, Volt med mera.

Reglering av tobaksfria nikotinprodukter

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

Anmäl till kommunen samt bifoga egenkontrollprogram

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram. Du hittar blanketten via länken nedan.

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel enligt denna lag, utan att först ha anmält handeln till Läkemedelsverket (9 §). Den som bedriver detaljhandel ska till Läkemedelsverket anmäla väsentliga förändringar av verksamheten. Anmälan ska göras innan förändringen genomförs (10 §).

Detaljhandel får, med undantag för detaljhandel med nikotinläkemedel, inte bedrivas i serveringsutrymmen där serveringstillstånd gäller enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (11 §). Vid detaljhandel enligt denna lag får läkemedel inte säljas till den som inte har fyllt 18 år (12 §).

Den som bedriver detaljhandel ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram (16 §).

 • Anmäl försäljning av receptfria läkemedel till Läkemedelsverket.
 • Sälj inte receptfria läkemedel till någon som är under 18 år.
 • Gör ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Avgift

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer receptfria läkemedel. För närvarande uppgår avgiften till 800 kr/år.

Folköl - alkohollag AL (2010:1622)

Detaljhandel med folköl

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljning sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program
(5 kap. 5 § AL).

Servering av folköl

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 8 kap. 1 a §, 1 b § eller den som har serveringstillstånd (8 kap. 8 § tredje stycket AL).

Lokalen

För att få sälja folköl ska butiken vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs i. Anmälan om livsmedelsförsäljning görs till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning.

Samma sak gäller för dig som ska servera folköl i din restaurang; lokalen ska vara registrerad och lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel.

Försäljning av mat

Verksamheten ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel, och du ska också sälja matvaror i din butik. Försäljning av folköl ska vara ett komplement till försäljning av matvaror. Det är till exempel inte tillräckligt att bara sälja godis, glass och kakor. Samma sak gäller restauranger. I en restaurang ska man servera mat om man säljer folköl. Om du har ett serveringstillstånd för alkohol får du även servera folköl, eftersom du redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

 • Anmäl försäljning och servering av folköl till kommunen.
 • Sälj inte folköl till någon som är under 18 år eller om du misstänker langning.
 • Fyll i ett egenkontrollprogram – skicka in en kopia av detta till kommunens alkoholhandläggare.
 • Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av andra berusningsmedel.
 • Det är inte tillåtet att bjuda kunder på folköl och det skall råda god ordning på försäljnings- respektive serveringsstället.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för anmälan av försäljning av folköl på 500 kr.

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer folköl. För närvarande uppgår avgiften till 800 kr/år.

Alkoholhandläggaren i kommunen handlägger alla typer av ansökningar som gäller serveringstillstånd. Alkoholhandläggaren utreder och skriver underlag med förslag till beslut. Beslut i serveringsärenden fattas i enlighet med delegationsordning.

Förutom handläggning är alkoholhandläggarens uppgift att utöva tillsyn över serveringsställen och försäljningsställen för folköl och tobak samt kontroll över handel med receptfria läkemedel. I alkoholhandläggarens arbetsuppgifter ingår även att arbeta förebyggande tillsammans med tillståndsinnehavare, polis, ordningsvakter och drogsamordnaren i kommunen.

Enligt alkohollagens 8 kap 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för såväl tillståndsprövningen som för den löpande tillsynen. Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning.

Enligt beslut i Kiruna kommunfullmäktige ska kommunen tillämpa avgiftsuttag för ansökningar och tillsyn.

Information till restauranger

En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019.

Förändringarna i den nya tobakslagen "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" är i korthet:

Rökfria uteserveringar och entréer

I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks utanför entrén eller på uteserveringen till din restaurang. Rökförbudet börjar gälla den 1 juli 2019. Det innebär att du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet.

Utökat rökförbud

Rökförbudet omfattar fler produkter. Utöver tobak blir det även förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Detta innebär bland annat att all vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Kontakt

 • Roger Fjällborg

  Alkohol- och tobakshandläggare
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin