Bidrag för enskild väg

En skogsbilväg

Det finns möjlighet att söka driftbidrag för enskild väg från kommunen och statsbidrag för enskild väg från Trafikverket region norr.

Ansökan om kommunalt bidrag

Driftbidrag till enskild väg från kommunen beviljas om:

  • Vägen är mellan 150 och 1 000 m lång
  • Vägen är farbar med bil året om
  • Sökandes fastighet används för permanentboende
  • Fastigheten är taxerad för permanentboende
  • Kommunalt bidrag utgår ej för vägar inom fritidsområde eller hus som har byggnadslov för fritidsändamål även om denna nyttjas som fast bosättning.

För att vara berättigad till bidrag skall alla ovanstående kriterier vara uppfyllda. Bidrag kan ej beviljas retroaktivt. Detta innebär att första bidragsutbetalning tidigast sker året efter att ni beviljats bidrag.

Om vägen är över 1 000 m lång kan eventuellt statsbidrag erhållas från Trafikverket Region Norr.

Utbetalning av beviljat bidrag

För att kommunen ska betala ut innestående års bidrag ska en rekvisition skickas till kommunen. I rekvisitionen anger ni för vilket/vilka år ni begär ut bidrag. Eftersom bidraget inte kan betalas ut i förväg bör rekvisition inte skickas in till kommunen förrän december samma år.

Exempel: Ni begär ut bidrag för år 2013. Ifylld rekvisition och kopia på kvitto skickas till kommunen i december 2013 eller senare.

Om den enskilda vägen är längre än 1 000 meter lång kan statsbidrag ansökas från Trafikverket.

För byggande, drift och underhåll av statsbidragsberättigade enskilda vägar utgår kommunalt bidrag enligt följande procentsatser av fastställd kostnad för respektive vägkategori. Vägkategorier och kostnader fastställs av Trafikverket.

Vägkategori
A

Utfartsväg för fast boende inom landsbygdsområde

30 %

B

Väg för fast boende inom bebyggelseområde och där vägen inte har funktionen enbart som lokalväg/bostadsgata

20 %

C

Genomfartsväg för andra än de som bor utmed eller har del i vägen och som till övervägande alstrar trafiken

20 %

D

Väg för det rörliga friluftslivet som inte är av betydelse för ast boende inom landsbygdsområde

20 %

E

Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör uppsamlingsväg för bebyggelsen

20 %

F

Väg för näringslivet

30 %


Drift- och underhållsbidraget utgår som ett årligt bidrag. Byggnads- och särskilt driftsbidrag ansöks separat och utgår sedan Trafikverket beslutat om omfattningen och utbetalt sin andel av bidraget.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg