Så blir flytten av kulturbyggnader

Sommarbild med en väg i mitten. Längre bort i bilden ses höga hus.
Gamla E10 med Luossavaarabacken till höger. Nedanför ses några av de kulturbyggnader som flyttades från bolagsområdet. Längre bort ses nybyggda hus med lägenheter.Foto 1 augusti 2022.

Den 20 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen i Kiruna om vilka byggnader som ska flyttas och var de ska placeras. Detta efter en förhandlingsprocess mellan LKAB och Kiruna kommun där samråd skett med Länsstyrelsen. Totalt är det 31 byggnader som är med i nytt avtal om flytt.

Se LKAB:s karta med årtal för projekt i Kiruna - länk längst ner på denna sida.

Gamla brandstationen ritades av Gustaf Wickman i Kirunastil och användes som brandstation till år 1994.

Gamla brandstationen är en symbolbyggnad av byggnadsminnesklass och idag en av få kvarvarande brandstationer i trä i Sverige. Flytten kommer att ske på Kiruna kommuns ansvar. 

Byggår: 1910
Status: Under utredning

Gamla sjukstugan byggdes år 1900 som ett 10-rums bostadshus, men fick år 1902 ny funktion.

Byggnaden användes fram till omkring år 1950 som Kirunas sjukhus och har idag en 1920-talskaraktär efter de ombyggnationer som gjordes på 1920-talet. Byggnaden representerar Kirunas uppbyggnadsskede. Flytten kommer att ske på Kiruna kommuns ansvar.

Byggår: 1900
Status: Under utredning

Frälsningsarmén representerar företeelsen föreningslokal och uppfördes år 1901 av byggmästare Wikander och var den första lokalen byggd för frikyrklig verksamhet.

Byggnaden representerar såväl det tidiga 1900-talets frikyrkor som Kirunas rika föreningsliv och den tidiga centrumbebyggelsen som den gestaltade sig innan 1960-1970-talets saneringar.

Byggår: 1901
Status: Under utredning

Bilder på Frälsningsarméns byggnad finns under Pressbilder (länk)

Kyrkoherdebostaden tillsammans med gamla sjukstugan och gamla brandstationen ingick i Kirunas första administrativa centrum.

Exteriört har mycket av Kyrkoherdesbostadens ursprungliga utseende bevarats. Byggnaden, ritad av Gustaf Wickman, representerar Kirunas uppbyggnadsskede då gruvbolaget ofta bekostade betydelsefulla byggnader.

Byggår: 1913
Status: Under utredning

Cementgjutaren 1 uppfördes år 1913 i typisk "Kirunastil" av arkitekt E. Olsson.

Byggnaden har anknytning till Bläckhornen och representerar centrums tidiga bebyggelse före saneringarna.

Fakta:
Byggår: 1913
Status: Under utredning

Pekinghuset ritades år 1922 och är en välbevarad byggnad i Japaninspirerad 1920-talsklassicism.

Byggnaden var skolexpedition vid den numera rivna Centralskolan och visar på den arkitektoniska omsorg som tidens offentliga byggnader fick vid uppbyggnadsskedet.

Byggår: 1922
Status: Under utredning

Landströms byggdes år 1911 och är en av få knuttimrade byggnader i Kiruna som inte blivit inklädd i panel.

Byggnaden är även en av få centrumbyggnader i nationalromantisk stil.

Byggår: 1911
Status: Under utredning

SJ-området består av byggnader uppförda främst under 1910-talet som uppfördes som bostäder till personal anställd av SJ. I början av september 2022 flyttade gruvföretaget LKAB fem hus från Järnvägsområdet till Lokstallsområdet.

Tre av byggnaderna är byggda år 1910 i nationalromantisk stil och kännetecknas av kraftiga vindskivor med dekorativa detaljer och rundbågiga vindsfönster. De flyttades till den nya vägen Zettervallsvägen, namngiven efter Folke Zettervall som var chefsarkitekt på SJ i början av 1900-talet.

De två andra husen är byggda år 1915. Byggnaderna har helvalmat sadeltak och stående panel som bryts av med en gördellist. Vid arbetet med flytten har största möjliga hänsyn tagits till kulturvärdena och många originaldetaljer kommer att bevaras, som bland annat vindsfönstren på de nationalromantiska byggnaderna.

Nyhet på stadsomvandlingens webb


Björkbacken består av tjänstemannabostäder uppförda från sekelskiftet 1900 fram till 1960-talet.

De fem byggnader som är aktuella för flytt är uppförda från sekelskiftet till och med 1920-talet. Bostadshusen kommer att placeras kuperat i närheten av kyrkan. Bostadshusen är i bra skick och bedöms vara flyttbara.

Byggår: 1900-1920-talen
Status: Under utredning

Mer information finns här

Rundradiostationen från år 1926 är en solitär och har idag en undanskymd placering i kyrkoparken och ska även i framtiden placeras i en parkmiljö.

Byggnaden har en äldre standard och är i slitet skick men uppfyller en nivå man kan godta i en lokal för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalen.

Byggår: 1926
Status: Under utredning 

Carl Westmans egnahemsbostäder på August Malmsgatan ligger i samma område som Jerusalem och B226.

Byggnaderna är uppförda år 1907 och är några av få tidiga byggnader inom bolagsområdet som inte är ritade av Gustaf Wickman och representerar de enda egnahemsbebyggelser med arts and crafts som ideal i Kiruna.


Byggår: 1907
Status: Under utredning

B226 byggdes som en flerfamiljsbostad för förmän. Huset är tillsammans med Jerusalem utmärkta representanter för 1920-talets eleganta träklassicism.

Nuvarande adress: Hjalmar Lundbohmsvägen 17. 

Byggår: 1927
Status: Under utredning

I mitten av oktober 2019 flyttade de fyra byggnaderna till den nya platsen intill Kirunas nya stadskärna. Länk till Kiruna kommuns korta YouTube-film om 16-mannabostäderna finns längre ner på denna webbsida.

16-rums arbetarbostäderna ligger inom Gruvstadsparksområde 1 och är likt många andra ritade av Gustaf Wickman år 1900 och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst.

Byggår: 1900
Tid för flytt: 2019 

Jerusalem är ett byggnadsminne sedan år 2001, byggdes som ungkarlshotell och exteriören är i princip oförändrad sedan byggåret.

Byggnaden är även speciell då den är ett ovanligt stort sammanhängande flerbostadshus i trä från denna tid. Storleken innebär att en delning kommer krävas vid flytt.

Byggår: 1927
Status: Under utredning

I mitten av oktober 2019 flyttade de tre husen i Gula Raden till den nya platsen intill Kirunas nya stadskärna. Länk till Kiruna kommuns korta YouTube-film om Gula raden finns längst ner på denna webbsida.

Gula raden (B555-557) uppfördes kring år 1900 efter ritningar från Iggesund och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst. Byggnaderna har visst skydd i detaljplan och är ett exempel på hur centrumnära miljöer utformades under samhällets uppbyggnadsskede.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark