GDPR

Kommunstyrelsen i Kiruna kommun har tagit emot personuppgifter från dig. Du har därmed enligt dataskyddsförordningen rätt att få följande information om behandlingen av dina personuppgifter.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Postadressen är Kommunstyrelsen, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna och kan nås på telefonnummer 0980-70000 och e-post kommunsekreterare@kiruna.se.

Dataskyddsombudet når du på dataskyddsombud@kiruna.se.

Kommunstyrelsen registrerar dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende hos oss. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtalet vi har med dig som kund.

Kommunstyrelsen behandlar endast de personuppgifter som behövs för att ärendet ska kunna hanteras. Vi behandlar därför endast dessa personuppgifter: fullständiga namn på lagfarna ägare av fastigheten, personnummer/organisationsnummer, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress och tilldelad IP-adress.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av kommunstyrelsen. Uppgifterna kommer även att överlämnas till personuppgiftsbiträden. Kommunstyrelsen kommer i övrigt endast att lämna ut uppgifterna om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som kommunstyrelsen omfattas av. Kommunstyrelsen kommer inte att överföra personuppgifterna till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation.

Dina personuppgifter kommer att användas av Gironets egen administration och behandlas för att kunna lämna information, fakturera rätt, hantera klagomål och hjälpa dig om det blir problem med anslutningen eller om du har några frågor.

Dina personuppgifter kommer vidare att lämnas ut till de våra personuppgiftsbiträden, det vill säga de företag som levererar tjänster samt entreprenörer som anlägger, installerar och driftsunderhåller fiber i och för Gironet. Vi har ingått avtal med leverantörerna, så kallat personuppgiftbiträdesavtal, i syfte att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med de bestämmelser som följer av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och eventuell annan lagstiftning som ersätter eller kompletterar dessa.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter, som inkommer till följd av intresseanmälningar, beställningar, avtal samt synpunkter som du lämnar till vår kundtjänst, under den tid som du är pågående kund hos Gironet och/eller så länge någon form av kvarvarande åtagande föreligger. Därefter gallras våra register inom 12 månader. Dina uppgifter kommer sedan att arkiveras enligt arkivlagen.

Undantag är sådant underlag som måste lagras i enlighet med annan lagstiftning exempelvis information om fastigheten som är ansluten till Gironet, i form av adress, fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer. Denna information kommer att lagras för att kunna säkerställa driftsäkerhet till följd av annan lagstiftning.

Vår målsättning är att kontinuerligt följa upp all utveckling vid var tids gällande lagar och regler för att skydda din personliga integritet på bästa sätt.
Om denna information uppdateras finns den alltid tillgänglig för dig som kund på vår hemsida.

General Data Protection Regulation

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg

Gironet