Dina rättigheter

Du har, i egenskap av registrerad, ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

Du har rätt att, en gång per år utan kostnad, begära ett registerutdrag av de personuppgifter som behandlas och avser dig.

Registerutdrag sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att din begäran inkommit.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som vi behandlar.

Vi ansvarar för att uppgifter vi behandlar är korrekta. Du som kund har rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om uppgiften har lämnats ut till någon annan kommer även en underrättelse om din komplettering att lämnas till dem – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Du har rätt att under vissa förutsättningar begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat om uppgifterna behandlas felaktigt eller om rättslig grund saknas.

Uppgifterna måste raderas i följande fall:
- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
- Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
- Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas
- Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
- Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
Om uppgiften har lämnats ut till någon annan kommer även en underrättelse om din begäran om radering att lämnas till dem – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen.

Detta betyder att du har rätt att få ut uppgifter som du själv lämnat till oss för att använda dem på annat håll, t ex att flytta dina uppgifter till en annan leverantör. Detta för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

I vissa situationer har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. En sådan situation kan exempelvis handla om när du anser att dina uppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår.

Du har rätt att återkalla ett samtycke om grunden för behandlingen är samtycke.

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke som du har lämnat till oss. Om du vill återkalla ditt samtycke ska du i första hand kontakta kundservice samt ge en berättigad invändning mot att vi behandlar dina uppgifter för de ändamål vi angivit för behandlingen.

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vår kundservice.

E-post:
support@gironet.se

Telefonnummer:
0980-755 50

Postadress:
Gironet
Kiruna kommun
981 85 Kiruna

Besöksadress:
Stadshustorget 1

Om du känner att du inte får tillräckligt med stöd från oss gällande dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) så kan du som privatperson kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@kiruna.se.

Skulle ditt ärende fortfarande vara olöst har du möjlighet att framföra dina klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson

Gironet