Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Unnitlogugielaid ráđđi

Giron gielda lea hálddahusgielda sámegillii, meängillii ja suomagillii, dát leat golbma dain viđa našunála unnitlogugielain.

Máŋggakultuvrralaš gieldan ja hálddahusgieldan golmma našunála gielaide lea Girona gieldda ulbmil bargat unnitlogu giellalágaid mielde, nannet ja čalmmustahttit báikkálaš kultuvrraid, bargat aktiivvalaččat gielaid ealáskahttima váras ja movttiidahttit sámegiela, suomagiela ja meängiela geavaheami almmolaš oktavuođain ja báikkiin. Lea dehálaš, erenoamážit mánáide ahte sii dovdet čeavláivuođa iežaset kultuvrralaš ruohttasiin ja ahte lea lunddolaš hupmat ja gullat sin gielaid olles servodagas ja visot oktavuođain.

Unnitlogugielaid ráđđi lea orgána ráđđehallamiidda ja diehtojuohkimii guovtti guvlui áššiin mat gullet našunála unnitloguid eavttuide ja dárbbuide.

Ulbmil ráđđehallamiiguin lea čađat ovddidit gieldda doaimmaid unnitlogu gielaid oktavuođain, geahččat bearrái ahte gielda deavdá veahádatgielaid lágaid gáibádusaid ja addit unnitloguide duohta váikkuhanvejolašvuođaid áššiin mat gullet sidjiide.

Unnitlogugielaid ráđis leat njeallje áirasa ja sadjásačča guhtege giellajoavkkus; sámegielas, suomagielas ja meängielas.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson