Esikoulu

Äidinkielen tukiopetus

Esikoulun tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että äidinkielenään muuta kuin ruotsia puhuvilla lapsilla on mahdollisuus kehittää niin ruotsin kielen kuin oman äidinkielensäkin taitoa. Kaikilla äidinkielenään muuta kuin ruotsia puhuvilla lapsilla on oikeus äidinkielen tukiopetukseen, jonka tarkoituksena on kehittää lapsen kommunikointitaitoa ruotsin kielellä ja omalla äidinkielellään. Toiminnan tarkoituksena on myös vahvistaa lapsen identiteettiä. Tämä käy ilmi alla olevista lainauksista, jotka sisältyvät esikoulun opetussuunnitelmaan.
Erityisasemassa ovat vähemmistökielet, joissa kunnan velvollisuus on järjestää esikoulutoimintaa, joka tapahtuu kokonaan tai osittain saamen, suomen ja meänkielen vähemmistökielillä.

Esikoulun tavoitteet ja ohjesäännöt, lainaus Esikoulun opetussuunnitelman sivulta 9.
"Kieli ja oppiminen kuuluvat erottamattomasti yhteen kuten kieli ja identiteetin kehittyminen. Esikoulun on panostettava erityisesti jokaisen lapsen kielellisen kehityksen edistämiseen ja tukemiseen ja turvata lapsen uteliaisuus ja mielenkiinto kirjoituskieltä kohtaan. Äidinkielentaidoissaan kehittynyt ulkomaalaistaustainen lapsi saa paremmat mahdollisuudet oppia ruotsia ja kehittää taitojaan myös muilla alueilla. Esikoulun tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että äidinkielenään muuta kuin ruotsia puhuvilla lapsilla on mahdollisuus kehittää niin ruotsin kielen kuin oman äidinkielensäkin taitoa."

Esikoulun tulee pyrkiä siihen, että jokainen lapsi, lainaus Esikoulun opetussuunnitelman sivulta 13.
"- jonka äidinkieli on muu kuin ruotsi, kehittää kulttuuri-identiteettiään ja kommunikointitaitoaan sekä ruotsin kielellä että äidinkielellään."

Nalle-Maija

Nalle-Maija on suomen/meänkielinen osasto. Meidän toiminta on suomen/meänkielinen ja työskentelemme määrätietoisesti ja systemaattisesti äidinkielellä/toisellakiellellä. Me keskitymme kielen, kulttuurin ja identiteetin kehitykseen. Osastolla on 15 lasta 1-5 v. Lapsilla on inspiroiva leikki- ja oppimisympäristö, jossa he voivat valita omien kiinnostuksien mukaan. Meidän toiminta on kieltä kehittävää ja työmenetelmä on teemasuuntainen, jossa otamme huomioon opetussuunnitelman tavoitteet. Me dokumentoimme lapsen oppimisen kansioon.


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas