Stadsomvandlingen - så hänger allt ihop

Somrig vy på Malmvägen i Kirunas nya stadskärna.
Malmvägen i Kirunas nya stadskärna den 24 augusti 2022. Den 1-3 september 2022 invigdes den nya stadskärnan.

Kiruna kommun och LKAB bär huvudansvaret för stadsomvandlingen. Förutom Kiruna kommun och LKAB finns andra stora aktörer som arbetar med stadsomvandlingen såsom Trafikverket och Vattenfall. Men hur hänger arbetsflöden och ansvarsområden ihop? För att bena ut det här så delar vi upp stadsomvandlingen i två delar. De områden som berörs av gruvan, alltså avvecklingsområdet, och det nya Kiruna som just nu byggs upp.

Kommunen samarbetar med LKAB, de egna bolagen Kirunabostäder och Tekniska verken inom olika fokusområden kopplade till stadsomvandlingen.

Arbetet handlar om den nya stadskärnan, hantering av det som nu räknas som gamla centrum, bostadsförsörjning, markfrågor, externa aktörer och gruvstadsparker samt gemensam kommunikation.

Inom avvecklingsområdet

Då gruvan behöver ta mark i anspråk påverkar detta även nuvarande markanvändning som består av bostäder, handel med mera. Detta innebär att Kiruna kommun, som sitter på det kommunala planmonopolet, arbetar efter politiska beslut för att ändra nuvarande detaljplaner till förmån för gruvindustri. Innan detaljplaneprocessen inleds upprättas ett så kallat civilrättsligt avtal som reglerar respektive parts åtaganden samt ersättning för kommunal mark och kommunägda byggnader. Det är under upprättande av det civilrättsliga avtalet som övergripande förhandlingar genomförs och som ligger till grund för fortsatt arbete.

En detaljplaneändring är en demokratisk och tidskrävande process som kräver ett flertal politiska beslut och där de berörda har möjlighet att yttra sig. Som grund till områden som omfattas av detaljplanen ligger LKAB:s prognoser om framtida markdeformationer. LKAB tar även fram tidsplanen för när områden ska avvecklas och förhandlar med fastighetsägare om ersättning. Företaget ansvarar också för rivning av bebyggelse och anläggande av gruvstadsparker.

Avtal om flytt av byggnader

Avtal om flytt av byggnader tecknades första gången genom Gruvstadspark 1-avtalet och kompletterades under 2019. Att byggnader flyttas handlar inte bara om att bevara den byggnadskultur som finns i Kiruna i dag, utan är också en kompensationsåtgärd för riksintresset för kulturmiljö som bevakas av Länsstyrelsen.

Utveckling av Kirunas nya stadskärna

Området som framför allt Kiruna kommun arbetar med är kopplat till den nya stadskärnan och har en avgränsning mellan Kurravaaravägen, Malmvägen och nya E10. Även andra områden utvecklas, bland annat Luossavaara och Jägarskolan. Det är begränsat antal utvecklingsområden i och runt Kiruna tätort, mycket beroende på riksintressen tillsammans med markägoförhållanden. Kiruna kommuns åtagande sträcker sig i huvudsak till planering, men även till anläggande av infrastruktur och vägar innan marken kan betraktas som byggbar. Alla infrastrukturarbeten uppdras Tekniska verken för projektledning och anläggande.

Den nya stadskärnan är inte en isolerad företeelse, utan kräver goda kopplingar till resten av staden och en framtida järnvägsstation, vilket innebär en helhetssyn på hela väg-, gång- och cykeltrafiknätet. Fördelning av kvarter kopplade till stadsomvandlingen sker kontinuerligt utifrån de behov som framkommer i dialog mellan Kiruna kommun och LKAB. Även andra intressenter bereds tillfälle att bidra till stadsomvandlingen och intresset har varit stort. LKAB uppför ersättningsbyggnader utifrån förhandlingar med de sakägare som berörs av stadsomvandlingen. Kiruna kommun och Kirunabostäder uppför offentliga byggnader och bostäder i egen regi med de ersättningar som tidigare förhandlats genom gruvstadsparksavtal.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark