Rakentaa, repiä ja valmistaa maata

Täälä oon informasuunia jotako sie tarttet huomioittea jos sie meinaat rakentaa, repiä elikkä tehjä jotaki toimia joka muuttaa maan tasoa.

Minkäslainen prosessi oon ette saaja rakentaa?

Jos toimi jotako sie olet meinanu tehjä ei ole rakenuslupavaphautettu, niin sie häyt hakea rakenusluvan. Hakemus pittää olla kirjotettu. Ko miljöö- ja rakenuslautakunta tykkää ette sinun hakemus oon kompletti, sulle lähätethään vasthaanottotoistus. Siittä asti käsittelyaika saattaa olla 10 viikkoa, vississä taphauksissa jos käsittely niin vaatii sitä saatethaan pitentää 20 viikhoon.

Jos sie olet saanu sinun rakenusluvan myönetyksi, seuraava askel oon tekninen neuvottelu. Kuttumus siiheen tullee rakenusluvan kansa, jos sitä vaaithaan. Kontrolliplaani ja muut dokymentit joitako vaaithaan kuttumuksen mukhaan, pittää jättää sisäle ennen elikkä teknisen neuvottelun aikana.

Kontrollivastuulinen pittää kansa olla matkassa, jos semmosta oon vaaittu rakenusluvassa.
Ennen ko sie saat alkaa minkhäänlaisia lupa- elikkä ilmotusvelvotettuja toimia alkutieto oon häytty antaa. Tämä tapahtuu jälkhiin ko kaikki dokymentit oon järjestyksessä ja rakentamiset uskothaan täyttävän kaikki vaatimukset.

Huomioitte, kaikki päätökset (luvat, alkutiot, protokollat ja lopputiot) pitävät olla kirjotetut ja allekirjotetut delegaatilta elikkä Miljöö- ja rakenuslautakunnalta.


Jos teknisessä neuvottelussa oon päätetty sillä laila, niin työpaikkakäynin häätyy tehjä sinä aikana ko rakentamiset oon käynissä. Miljöö- ja rakenuslautakunta kirjottaa protokollan siittä käynistä.
Ko sie olet valmis rakentamisitten kansa, niin monessa taphauksessa vaaithaan loppuneuvottelu paikan päälä. Tässä yhtheyvessä, elikkä ennen sitä, kaikki paperit jotako oon vaaittu luvale; alkutieto ja tekninen neuvottelu pittää jättää sisäle. Ko kaikki paperit oon komplettiä ja miljöö- ja rakenuslautakunta saattaa hyväksyä ette rakentamiset oon tehty vaatimuksitten mukhaan niin miljöö- ja rakenuslautakunta saattaa kirjottaa loppution. Vasta sen jälhiin rakenuksia saattaa ottaa käythöön.


Sie olet aina tervetuloa ottamhaan yhtheyttä meän käsitteliöitten kansa kysymyksillä.

 

 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson