Visselblåsning

Den nya visselblåsarlagen (lagen [2021:890] om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) ger ett skydd mot repressalier, det vill säga att en verksamhetsutövare inte får hindra eller försöka att hindra rapportering eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Mer information finns i kommunens Riktlinjer för genomförande av visselblåsardirektivet , 899.2 kB..

Skydd i form av ansvarsfrihet

För att omfattas av skyddet i den nya visselblåsarlagen krävs att rapporteringen sker genom kommunens interna rapporteringskanal.

En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Med tystnadsplikt enligt den nya visselblåsarlagen avses såväl författningsreglerad tystnadsplikt som avtalsreglerad tystnadsplikt och tystnadsplikt som följer av beslut (t ex med stöd av arbetsledningsrätten).

Någon ansvarsfrihet utöver vid åsidosättande av tystnadsplikt följer inte av den nya lagen. Den rapporterande personen kan således trots regleringen göras ansvarig för t ex ärekränkningsbrott eller för vissa brott som riktar sig emot staten, t ex spioneri, högförräderi, uppvigling, vårdslöshet med hemlig uppgift eller obehörig befattning med hemlig uppgift.

Vad kan rapporteras enligt den nya visselblåsarlagen

Den nya visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att denna kommer fram.

För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs att missförhållandena angår en krets av personer som kan betecknas som allmänheten. Den nya lagen är därför normalt inte tillämplig när det gäller rapportering av sådant som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden.

För överträdelser som omfattas av visselblåsardirektivets materiella tillämpningsområde behöver det inte göras någon prövning av om det finns ett allmänintresse av att en sådan överträdelse kommer fram.

Visselblåsarfunktionen är inte till för allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer, dessa hänvisas till personalavdelningen eller facklig företrädare.

Den nya visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter hos kommunen eller något av de kommunala bolagen.

Vilka kan rapportera med skydd av lagen

Följande personer som är verksamma hos kommunen och kommunens bolag kan rapportera om missförhållanden som förekommer i verksamhetsutövarens verksamhet: arbetstagare, volontärer, praktikanter, personer som annars utför arbete under kommunens kontroll och ledning och egenföretagare.

Vad händer vid en rapportering om missförhållanden?

Kommunen tillhandahåller genom Visma Draft-it ett web-baserat system för rapportering och återkoppling till den rapporterande personen. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av en extern part på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Efter att en rapport mottagits och en bekräftelse returnerats till den rapporterande personen skickas ärendet till en särskilt utsedd kommitté i kommunen som har uppdrag att behandla ärendet. Om kommittén inte kan behandla ärendet anlitas extern utredare.

Den rapporterande personen får en återkoppling om den utförda utredningen och de slutsatser som dragits av utredningen, dvs hur kommunen avser att gå vidare med den information som rapporterats och utretts. En sådan återkoppling kommer att ske senast tre månader från det att mottagandet av rapporten bekräftats.

Om missförhållandena i en rapport inte omfattas av den nya visselblåsarlagen men ändå bedöms vara allvarliga, skickas nödvändiga uppgifter från rapporten till chefen för respektive förvaltning (eller bolag) för vidare utredning.

En uppgift som lämnas i en rapport om missförhållanden kan omfattas av sekretess så länge det kan antas att syftet med uppföljningen motverkas av att uppgiften röjs.

Anonym rapportering

Det är möjligt att rapportera anonymt i kommunens interna rapporteringskanal. Om du inte vill vara anonym anger du dina uppgifter i fritextfältet där du gör din rapportering.

Vid en anonym rapportering går det inte att säkerställa att den rapporterande personen tillhör den krets av personer som uppbär skydd enligt den nya visselblåsarlagen (se ovan avsnitt 4). Någon skyldighet för kommunen att följa upp och återrapportera vid en anonym rapportering har heller inte föreskrivits i lagen. En anonym rapportering kommer – trots detta – att så långt som möjligt hanteras av kommunen på samma sätt som om den inte varit anonym.

Information om externa rapporteringskanaler

Regeringen har utsett ett flertal myndigheter att ha externa rapporteringskanaler. Det är således möjligt att rapportera ett missförhållande genom en sådan extern rapporteringskanal om missförhållandet rör en sådan myndighets ansvarsområde.

I bilagan till regeringens förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden finns en förteckning över behöriga myndigheter och deras ansvarsområden. För missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde ansvarar Arbetsmiljöverket.

Kiruna kommuns interna rapporteringskanal

Länkar till den webbaserade tjänsten:

Om du är verksam inom Kiruna kommun och vill rapportera, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är verksam inom Kirunabostäder AB och vill rapportera, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är verksam inom Tekniska Verken i Kiruna AB och vill rapportera, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är verksam inom Aurora kultur & kongress AB och vill rapportera, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill lämna uppgifter muntligt kan du ringa in och ange dina kontaktuppgifter till följande telefonnummer: 0980-755 13. Kommunen kontaktar därefter dig för att komma överens om tid och form för en sådan muntlig rapportering.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg