Regler och styrande dokument

Pärmar som ligger i en hög

Kiruna kommuns övergripande policydokument handlar om hur kommunen ska arbeta för likvärdiga villkor, inflytande, trygghet och tillgänglighet för invånarna.

Fullmäktige, nämnd eller styrelse kan inom ramen för sitt ansvarsområde lämna direktiv i en specifik fråga – exempelvis fullmäktiges budgetdirektiv till nämnderna, beslut om anställningsstopp, inköpsstopp osv.

Tabellbeskrivning

Direktiv

Senast reviderat

Budgetdirektiv 2020-2022 , 405.6 kB.

2019-04-08

Budgetdirektiv 2021-2023 , 647.4 kB.

2020-02-17

Budgetdirektiv 2024-2027 , 443.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-19

Budgetdirektiv 2025-2028 , 451.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-12-04


En policy anger kommunens värderingar och förhållningssätt till något. Policyer används för att underlätta styrning av ett sakområde.

Tabellbeskrivning

Policy

Senast reviderat

Alkohol- och drogpolitiskt program , 27.7 kB.

2009-04-06

Enstaka belysningspunkter vid enskild utfart , 33 kB.

2008-09-01

Dataskyddspolicy , 131.5 kB.

2018-09-24

Finanspolicy i Kiruna kommunkoncern , 861.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-12-20

Folkhälsopolicy , 935.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-04-22

Förvaltning av pensionsmedel , 48.1 kB.

2006-04-24

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, inklusive bilaga , 476.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-19

Hastighetsplan i Kiruna kommun , 2.5 MB.

2017-09-19

Integritetspolicy , 122.2 kB.

2018-09-24

Konstnärlig gestaltning, tillämpning av enprocentsregeln , 259.1 kB.

2018-09-24

Mat och måltider, policy och riktlinjer avseende kvalitet för måltider i Kiruna kommun , 221 kB.

2015-11-23

- Bilaga 1, Definition, värdebegrepp och ambitionsnivåer , 1013.7 kB. 

2015-11-23

Mat och måltider, kortversion , 962.1 kB.

2015-11-23

Miljömålspolicy , 826.7 kB.

2018-06-18

Nationella minoriteter och minoritetsspråk , 519.6 kB.

2020-04-06

Parkeringsprogram för Kiruna kommun , 787.9 kB.

2016-05-30

Pensionspolicy , 173.7 kB.

2015-04-13

Policy för fastigheter utanför VA-verksamhetsområde , 653.4 kB.

2008-04-21

Policy och riktlinjer för intraprenader , 25 kB.

2009-02-23

Representation, gåvor och värdskap , 390.7 kB.

2019-10-21

Skyltprogram för Kiruna kommun , 9.1 MB.

2015-11-23


Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Utöver det som föreskrivits i lagen gäller bestämmelserna i reglementen.

Tabellbeskrivning

Reglemente för kommunfullmäktige

Senast reviderat

Kommunfullmäktiges arbetsordning , 385.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-02-22

- Mall motioner , 106.8 kB.

2021-02-22

- Mall interpellationer , 104.4 kB.

2021-02-22

- Mall fråga , 70.6 kB.

2021-02-22


Nämndernas och styrelsens reglementen 

Tabellbeskrivning

Reglemente för nämnd eller styrelse

Senast reviderat

Kultur- och utbildningsnämndens reglemente , 353.2 kB.

2021-02-22

Kommunstyrelsens reglemente , 518.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-06

Miljö- och byggnämndens, tillika räddningsnämnd och trafiknämnds, reglemente , 482.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-12-20

Revisorernas reglemente , 356.8 kB.

2018-06-18

Socialnämndens reglemente , 496 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-09-19

Valnämndens reglemente , 103.6 kB.

2018-09-24

Överförmyndarnämndens reglemente , 358.2 kB.

2021-02-22


Verksamhetsrelaterade reglementen 

Tabellbeskrivning

Reglemente för verksamhet

Senast reviderat

Arkivreglemente , 16.5 kB.

1993-10-04

Arvodesreglemente , 106.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-19

- Bilaga till arvodesreglemente - insynsarvode , 271.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-03-13

- Bilaga till arvodesreglemente - nominella arvodesbelopp , 316.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-02-05

- Bilaga till arvodesreglemente - årsarvoden , 134 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-19

Inköpsdelegerades reglemente , 408.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-15

Reglemente för intern kontroll , 34.1 kB.

2012-02-20

 - Bilaga till reglemente för intern kontroll - intern kontrollinstruktion , 219.4 kB.

2012-02-20

Kommunala tillgänglighetsrådets reglemente , 237.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-19

Kommunala pensionärsrådets reglemente , 374.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-10-09

Redovisningsreglemente , 570.4 kB.

2018-06-18

Samverkansorganet kommunen/samernas reglemente , 24 kB.

2015-09-14

Minoritetsspråksamrådets reglemente , 69.5 kB.

2014-03-31

Strategiska rådet för lokalt brottsförebyggande arbetes reglemente , 741.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-05-15Kommunens riktlinjer reglerar verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Tabellbeskrivning

Riktlinje

Senast reviderat

Adressättning , 443 kB.

2021-05-24

Alkohol och droger , 924 kB.

2022-11-14

Anslag för integrationsfrämjande projekt , 35.3 kB.

2016-03-07

Anslutning av fritidshus till Gironet , 79 kB.

2015-09-14

Arbeten på samt intill kommunens vägar och mark , 368.3 kB.

2013-02-04

Bidrag för fritids- och idrottsföreningar , 262.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2017-05-15

Byggande av kommunala verksamhetslokaler - byggprocessen , 419.6 kB.

2017-11-06

Fastigheter utanför VA-verksamhetsområde , 653.4 kB.

2011-08-29

Flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun , 702.4 kB.

2020-10-05

Gatunamnsskyltning , 13.6 kB.

2011-04-11

Hantering av tillfälliga skoterförbudsområden , 416.5 kB.

2020-02-24

Hjärtstartare i Kiruna kommun , 380.3 kB.

2019-12-09

Inre skyltning i kommunala verksamhetslokaler , 16.8 MB.

2017-11-06

Kommunala fritids- och idrottsanläggningar avseende lokalanvändning, skyltning, sponsorreklam och arenanamn , 507.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-06-03

Kommunal belysning i kommunens småorter , 38.1 kB.

2012-08-27

Kommunal belysning i övriga orter med kommunalt VA och som ligger utanför tätorter och småorter , 55.2 kB.

2016-02-01

Kommunal belysning i kommunens övriga orter som inte har kommunalt VA men har minst 30 invånare , 71.8 kB.

2016-02-01

Kommunalt partistöd , 335.1 kB.

2020-02-24

- Bilaga, redovisningsblankett partistöd , 99.9 kB.


Kommunkontakten , 376.8 kB.

2019-02-25

Konstnärlig gestaltning, tillämpning av enprocentsregeln inklusive policy , 259.1 kB.

2018-09-24

Markanvisning och exploateringsavtal , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2024-03-18

Mat och måltider, policy och riktlinjer avseende kvalitet för måltider i Kiruna kommun , 221 kB.

2015-11-23

- Bilaga 1, definition, värdebegrepp och ambitionsnivåer , 107 kB.

2015-11-23

Motverka mutor, korruption och jäv , 130.8 kB.

2018-02-26

Representation, gåvor och värdskap , 390.7 kB.

2019-10-21

Rätten att nyttja kommunens reserverade domäner , 54.7 kB.

2014-09-08

Schakt- och ledningsarbeten på kommunal mark , 639.5 kB.

2019-11-25

Sponsorreklam och arenanamn på kommunala anläggningar , 114.4 kB.

2019-02-25

Torghandelsplatser , 825.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-12-04

Trafik i nya Kiruna C , 11.8 MB.

2016-11-28

Uthyrning , 418.5 kB. av lokaler i Kristallen , 418.5 kB.

2020-10-05

Utnämning av hedersmedborgare i Kiruna kommun , 332.1 kB.

2021-02-22


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas