Dataskyddsförordningen/GDPR

Pixlad bild av en person

Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen, PuL, av den nya dataskyddsförordningen - GDPR (General Data Protection Regulation).

Genom din kontakt med Kiruna kommun blir du registrerad i vårt diarieföringssystem men även andra system beroende på vad ditt ärende gäller. Diarieföringssystemet innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om ditt ärende hos oss. Personuppgifterna används för administration av ditt ärende samt för viss statistik och forskning samt i enlighet med arkivlagen. Det finns ingen möjlighet att kontakta Kiruna kommun om man inte godtar denna behandling av personuppgifter. Alla handlingar som kommer in till Kiruna kommun är allmänna handlingar om de inte sekretessbeläggs i enlighet med sekretess- och offentlighetslagen. Det är få dokument som sekretessbeläggs.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälplig vid hantering av dina personuppgifter, till exempel systemleverantörer eller samarbetspartners. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för och i enlighet med avtal med Kiruna kommun.

Kiruna kommun kommer att behålla dina uppgifter så länge ditt ärende pågår och därefter arkiveras dina uppgifter i enlighet med arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Behandlingen av dina personuppgifter i Kiruna kommuns diarieförings- eller andra system sker med stöd av rättslig grund.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är den nämnd där ditt ärende hanteras. Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Kiruna kommuns verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig omgående. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Med stöd av 15 § i dataskyddsförordningen kan du begära ut ett registerutdrag från Kiruna kommun via en e-tjänst. Här kan du också begära en rättelse, radering eller dataportabilitet.

Tjänsten kräver inloggning.

Begäran om registerutdrag och/eller rättelse, radering eller dataportabilitet Länk till annan webbplats.

Du kan kontakta Kiruna kommun med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin