Folkhälsa och folkhälsoarbete

Hälsans stig en solig vårvinterdag.

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet som omfattar många delar av hälsa hos befolkningen. Det gäller befolkningen som helhet eller i grupper av befolkningen. Folkhälsoarbete är systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor.

Folkhälsa handlar bland annat om att stärka hälsan, att arbeta förebyggande genom information och utbildning och att förhindra smittspridning eller ohälsosam livsstil. Hälsan påverkas av omgivande livsmiljöer och de livsvillkor under vilka människor föds, växer upp, arbetar och åldras. Detta påverkar även individers levnadsvanor. 

Folkhälsan omfattar många delar av hälsa: den psykiska, sociala och fysiska samt att hälsa är så jämlikt fördelad som möjligt mellan olika grupper i samhället. Folkhälsan blir mer jämlikt fördelad genom att skapa gynnsamma förutsättningar, stödjande miljöer och genom att minimera och undanröja risker. Det handlar också om att ge möjlighet till egna hälsosamma val på individnivå. Exempel på insatser är att bygga säkra vägar till skolorna, förhindra brott genom bra och strategisk belysning, förmedla vikten av hälsosam mat, fysisk aktivitet och måttligt drickande, skapa tobaksfria miljöer, öka invånarnas delaktighet och inflytande i samhället, stödja föräldrar att ta god hand om sina barn och ungdomar.

Hälsan i befolkningen har därför en direkt eller indirekt koppling till samtliga 17 globala mål som finns i Agenda 2030.

Det övergripande syftet med folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsoarbete är systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor i syfte att uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Därtill ingår arbete för att ge kunskap om och underlätta hälsosamma levnadsvanor.

Folkhälsoarbete bedrivs på riks-, regional- och lokal nivå. På lokal nivå är det vanligt att ha ett folkhälsoråd och personen som arbetar med detta kallas vanligtvis folkhälsostrateg, folkhälsoplanerare eller folkhälsosamordnare.

Kiruna kommuns kommande folkhälsopolitiska plan är knuten till Sveriges folkhälsopolitik och de åtta målområden samt till Norrbottens folkhälsopolitiska strategi. Utifrån dessa målområden har Kiruna specificerat ett antal övergripande mål. Verksamheterna ska arbeta med att konkretisera målen praktiskt inom ramen för sina ansvarsområden.

Folkhälsoarbetet fokuseras på de faktorer som påverkar folkhälsan, såsom livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret för dessa är fördelade mellan olika sektorer och nivåer i samhället. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver därför aktiva insatser av flera samhällsaktörer inom flera politiska områden, sociala myndigheter och näringsområden.

Kontakt

  • Heidi Kari

    Folkhälsostrateg, kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Heidi Kari