Europeisk Kulturhuvudstad 2029

Varje år utser EU två städer till kulturhuvudstäder. Syftet är att lyfta fram europeisk mångfald och det unika i varje stads kultur, men också att fira allt det som länderna har gemensamt. 2023-05-15 beslutade Kirunas kommunfullmäktige att Kiruna kommun skulle ansöka och 2024-02-21 meddelade den internationella juryn att Kiruna gått vidare till det sista steget i processen.

På många sätt är Kiruna en av Europas mest kontrasterande platser. Här är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige. En speciell och unik plats där de svenska, samiska och tornedalska kulturerna lever sida vid sida. Det finns både norrsken och midnattssol, urfolk och rymdforskning. Här hittar du Sveriges högsta berg och världens största underjordiska järnmalmsgruva.

I kontrasterna tänds gnistorna, i möten och motsättningar, där uppstår något nytt och unikt. Det vill vi dela med världen

- Markus Forsberg, kulturchef/Biträdande förvaltningschef.

Kiruna stad byggdes på denna gruva för 124 år sedan, men nu spricker marken på grund av den växande gruvverksamheten. Detta innebär att staden måste flytta. Men hur hittar en stad sin själ, karaktär och kultur efter en flytt, och mitt i all denna rörelse? Detta är vad Kiruna vill utforska som europeisk kulturhuvudstad.

Att bli utsedd till Europeisk kulturhuvudstad kan enligt EU-kommissionens utvärderingar bidra till att bland annat öka invånarnas stolthet över sin region, öka delaktigheten i kulturlivet och skapa nya samarbeten internationellt. Kiruna behöver kulturen för att skapa ett livskraftigt samhällsklimat och motverka tendensen att bli ett fly-in-fly-out-samhälle. Detta är helt avgörande för att säkerställa ökad kompetensförsörjning och attraktionskraft i kommunen och regionen. Dessutom skulle en utnämning skapa bättre förutsättningar för kulturskapare och främja kreativa miljöer för att bo och verka i hela Kiruna kommun.

Kiruna har i dagsläget ett internationellt erkännande tack vare våra unika näringar, klimat, kulturer och vår stadsomvandling. Kommunen kämpar dock med att attrahera invånare och idag finns 1000 lediga jobb i kommunen. För att nå målet att bli 25 000 invånare till 2030 behöver kommunen både motivera Kirunaborna att stanna, och få nya personer att flytta hit. För att säkerställa ökad kompetensförsörjning och attraktivitet i kommunen och regionen behöver därför Kiruna kulturen. Att bli Europeisk Kulturhuvudstad skulle säkra den budget som är satt för kultur, och se till att inte fler nedskärningar sker.

Redan stadens grundare Hjalmar Lundbohm förstod vikten av kulturell närvaro i en stad då som redan på sin tid skapade ett samhälle där industri och kultur, sida vid sida, fick utrymme för att skapa mönsterstaden Kiruna. Nu bygger vi återigen upp en ny stadskärna och förvaltar vår historia genom att låta kulturen visa vägen, skapa livskvalité och glädje för boende och besökare.

Kiruna har ingen ambition att bygga någon helt ny arena enbart för huvudstadsåret, utan fylla de arenor som etablerats vid stadsomvandlingen. Vi bygger en stad för kultur som vi utvecklar över tid och når en höjdpunkt 2029.

Kulturhuvudstadsåret och vägen dit har potential att skapa stora mervärden för Kiruna och för hela Norrbottenregionen. Ett kulturhuvudstadsår kräver dock samverkan och samfinansiering från ett flertal aktörer. Näringslivet bedöms ha ett stort intresse av att medfinansiera genomförandet av ett kulturhuvudstadsår och de projekt som leder dit. Då det i högsta grad bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle och mötesplatser i Kiruna kommun som inte bara ska fylla ut sin nya kostym, utan också behöver växa för att kunna tillgodose behoven i samhället. Att bli utsedd till Europas kulturhuvudstad gynnar hela kommunen, där staden blir navet.

Ansökansprocessen

För att bekosta ansökansprocessen har Kiruna kommun ansökt om medel ifrån Sparbanken Nord och Utveckla Norrbotten, en del av Region Norrbotten. Detta har täckt alla löpande kostnader. Resterande kostnader är arbetstid för anställda inom Kiruna kommun. Dessa tjänstepersoner har uppdraget att utveckla Kiruna till en attraktiv plats att bo på och därför ses detta uppdrag ligga i linje med deras arbetsbeskrivning.

Långsiktig finansiering

Att ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad är en långsiktig satsning för att säkra den budget Kiruna kommun har för kultur och se till att inte fler nedskärningar sker. Men kommunen blir inte ensam finansiär utan externa pengar kommer sökas genom hela projektet. Medfinansiering kan till exempel komma från Europeiska unionens fonder och program men även regionala, nationella, och internationella stiftelser och fonder. Till exempel äskar kulturrådet om 110 miljoner kronor från staten som kommer gå till den stad som blir utnämnd. Kulturbidragen från staten kommer börja betalas ut 2025 och löpa fram till 2030.

I förarbetet ingår det att göra en noga beräknad budget för projektet som både revideras lokalt, och av den internationella juryn. Det finns alltså flera instanser som ska säkra att den ekonomiska satsningen går ihop.

I förlängningen är sedan kulturhuvudstadsåret en av flera insatser som görs för att få människor att stanna i Kiruna och bidra till vårt gemensamma samhälle. Tidigare utvärderingar av genomförda kulturhuvudstadsår har till exempel visat att varje investerad krona gett sex kronor tillbaka till värdstaden i form av ökade intäkter från investeringar, turism samt nya arbetstillfällen. Till detta tillkommer nationell och internationell marknadsföring av stort värde.

 

logotype för Sparbanken nord och Utveckla Norrbotten för Region Norrbotten

Varje år utser EU två städer till kulturhuvudstäder, ett initiativ som startade 1985. Det innebär att städerna får möjlighet att både visa upp och utveckla sitt kulturliv inom projektet. För Sverige har Stockholm 1998 och Umeå 2014 haft titeln europeisk kulturhuvudstad. 2029 blir tredje gången en svensk stad utnämns och detta år tillsammans med en polsk stad. Evenemanget europeisk kulturhuvudstad är ett av de mest kända europeiska initiativen.

Initiativet har två mål. Det ena är att värna och främja mångfalden av kulturer i Europa och uppmärksamma de gemensamma funktioner som de delar. Det andra är att öka medborgarnas känsla av att tillhöra ett område med gemensam kultur för att främja kulturens bidrag till städernas långsiktiga utveckling i enlighet med deras respektive strategier och prioriteringar.

En kulturhuvudstad ska ha ett program som:

  • bygger på kulturellt samarbete i Europa
  • engagerar invånarna i staden och dess omgivning
  • ökar det internationella intresset för området.

Arbetet med ansökan leds av kultur- och utbildningsförvaltningen och tillväxtavdelningen, men inkluderar engagerade medborgare och kulturarbetare från regionen. Att arbeta mot ett europeiskt kulturhuvudstadsår är en process som ska ske tillsammans, ett långsiktigt mål som skapar sammanhållning, stolthet och gemensamma minnen att bygga vidare på. En ansökan är ett startskott för att möta upp det kirunabor idag säger att de saknar, nämligen tillgången till ett samlat utbud av kultur och mötesplatser.

  • våren 2022 – hösten 2023: det första ansökningsförfarandet genomfördes. Engagerade medborgare och kulturutövare genererade ideér tillsammans med projektgruppen vilket resulterade i en ansökan. Ansökan skrevs i form av en bidbook och skickades in 2 januari 2024.
  • 21 februari 2024: ett preliminärt urval gjordes av en jury av oberoende experter där Kiruna gick vidare till den andra och slutgiltiga omgången.

  • hösten 2024: slutgiltigt urval görs av samma jury efter kompletterade ansökningar.
  • våren 2025 – hösten 2028: förberedande arbete, utveckling, förankring, uppbyggnad.
  • 2029: genomförande.

 

Föreningslivet är en så stor del av Kirunas kulturliv och vi gör detta för att stärka, synliggöra och utveckla förenings- och kulturlivet. Vi vill göra detta tillsammans med alla som vill vara med. Målet med Kulturhuvudstadsåret är att lyfta upp vårt lokala kulturliv, ge det en bred, europisk publik och möjlighet till nya alternativa medel. Satsningen är något som hela Kirunas föreningsliv kommer att vinna på! Är du med i en förening som vill engagera sig i kulturhuvudstadsåret? Hör av dig till sofia.lagerlofmaata@kiruna.se.

I dagsläget jobbar vi med att ta fram programidéer för kulturhuvudstadsåret och vill gärna ta del av tankar från kulturskapare. Detta blir en del av det material som lämnas över till juryn när de ska bestämma vilken stad som får utnämningen. Så har du en idé om vad du eller din förening kan skapa under kulturhuvudstadsåret får du gärna höra av dig till sofia.lagerlofmaata@kiruna.se. Följ även gärna Kiruna kommun på sociala medier för regelbundna uppdateringar om informationsträffar och övriga arrangemang.

Målet med detta projekt är att hela Kirunas mångfald ska representeras och få chans att synas. Därför kommer stor vikt att läggas vid att alla minoriteter ska vara representerade på de sättet de själva önskar, tillsammans och i dialog. Vi är en mångkulturell och historisk plats med flera berättelser att dela med oss av. Syftet är alltså att skapa en arena för hela Kiruna och att detta blir ett avgörande tillfälle när hela Europa lär sig mer om alla fantastiska kulturuttryck som finns här.

Framtida städer och länder


Every year, the EU designates two cities as capitals of culture. The aim is to highlight European diversity and the uniqueness of each city's culture, but also celebrate all the cultural features the countries share. On 2023-05-15 it was decided in Kiruna's municipal council that Kiruna municipality should apply and on 2024-02-21 the international jury decided that Kiruna had moved on to the final step in the process.

In many ways, Kiruna is one of Europe’s most contrasting places. Here you can see northern lights and midnight sun, ancient cultures and space research. You find the highest mountain in Sweden as well as the world's largest underground iron-ore mine.

In the contrasts, the sparks light up, in meetings and contradictions, where something new and unique arises. This is what we want to share with the world"
- Markus Forsberg, head of culture/deputy head of administration.

The city of Kiruna was built on this big underground iron-ore mine 124 years ago, but now the ground is literally cracking up due to the expanding mining operations. This means that the city has to move. The old will be torn down, and a new city center will be built up. But how does a city find its soul, character, and culture amidst all this movement? This is what Kiruna wants to explore as the European capital of culture.

According to the European Commission's evaluations, being named European Capital of Culture can contribute to, among other things, increasing residents' pride in their city, increasing participation in the city's cultural life, and new collaborations internationally. Kiruna needs the culture to create a viable social climate and counteract the tendency to become a fly-in fly-out society. This is absolutely crucial to ensure increased supply of skills and attractiveness in the municipality/region.

An investment towards a European Capital of Culture year is a long-term strategy for cultural development and the establishment of sustainable structures for an attractive and vibrant society. To be named European capital of culture naturally benefits the entire municipality, where the city becomes the hub.

The application process
To pay for the application process, Kiruna municipality has applied for funds from Sparbanken Nord and Develop Norrbotten, part of Region Norrbotten. This has covered all running costs. Remaining costs are working time for employees within Kiruna municipality. These officials have the task of developing Kiruna into an attractive place to live and therefore this task is seen to be in line with their job description.

Applying to become European Capital of Culture is a long-term investment to secure the budget Kiruna municipality has for culture and ensure that no more cuts take place. But the municipality will not be the only financier, but external money will be sought throughout the project. Co-financing can, for example, come from regional businesses, European Union funds and programs but also regional, national and international foundations.

For more information, read our bidbook here , 5.6 MB.

Vår ansökan

I januari 2024 skickade vi in ansökan.
Läs ansökan här , 5.6 MB.

Dela dina idéer med oss!

Vad drömmer du om för kulturprojekt i Kiruna? I den andra omgången av ansökan ska det presenteras projekt och samarbeten som ska bli en del av Kirunas officiella kulturprogram om vi blir utvalda till Europeisk kulturhuvudstad. Därför behöver vi nu din hjälp och din input! Beskriv i formuläret nedan vad för projekt du drömmer om att starta, eller vara en del av, om Kiruna blir kulturhuvudstad 2029.


Beskriv din projektidé med max 1500 tecken

Förklara hur din idé kan kopplas till temat ”Movement – below ground, on earth, in space”

Med max 1000 tecken, beskriv hur din idé kopplar an till ett europeiskt perspektiv. Det kan vara ett tema, ett samarbete med en europeisk organisation, utbyte mellan konstnärer, aktörer eller deltagare, gemensamma kulturella uttryck eller historiska kopplingar med mera.

Vilka personer, parter, organisationer, konstnärer ingår i din idé? De behöver ej vara kontaktade men potentiella intressenter och utförare.

Vad är uppskattad budget för din idé? Budgeten behöver inte vara definitiv. Skriv gärna in din tanke på hur projektet kan finansernas.

Var vill du att din idé ska förverkligas? Inomhus eller utomhus? Ovan, under eller på jord? Nämn även geografisk ort eller läge.

Namn

Emailadress
Telefonnummer
Organisation (ej obligatoriskt)

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Emma Jonsson