Europeisk Kulturhuvudstad 2029

Kiruna kommun ansöker om att bli europeisk kulturhuvudstad.

Varje år utser EU två städer till kulturhuvudstäder, 2029 blir tredje gången en svensk stad utnämns, detta år tillsammans med polsk stad. 2023-05-15 beslutades i Kirunas kommunfullmäktige att Kiruna kommun ska ansöka.

Kiruna är på många sätt en av Europas, och världens, mest samtida platser. Det är här som den gröna omställningen av industrin tar sin början, och det är också här som klimatförändringarna skär genom det arktiska landskapet. Här möts människor från hela världen för att gräva sig allt djupare ner i berget, och sikta mot allt högre sfärer. Men här finns också traditioner med sina rötter i oöverskådligt, historiskt djup och mil efter mil av vidsträckta kulturlandskap, bland älvar, fjäll och sjöar. I kontrasterna tänds gnistorna, i möten och motsättningar, där uppstår något nytt och unikt. Det vill vi dela med världen.

- Markus Forsberg, kulturchef/Biträdande förvaltningschef.

Kiruna den unika lilla staden i den enorma kommunen. I Kiruna möts rymden, staden och gruvan. Här är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre, djupet djupare, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige. En speciell och unik plats där de svenska, samiska och tornedalska kulturerna lever sida vid sida. En kommun med mångtusenårig historia där Kiruna som stad bygger Sveriges nyaste stadskärna. När vi byggt och flyttat, ska vi rota oss och skapa nya fotfästen och trampa upp nya stigar på mark vi aldrig gått på förut. Då behövs kulturen som byggsten och grund för en välkomnande och välmående stad och samhälle, där det finns en plats för alla!

Parallellt med den omställning och industriboom som Norr- och Västerbotten befinner sig i nu är Kiruna ett viktigt nav för ett hållbart Europa. Kiruna kan växa hållbart genom att skapa ett kreativt och kulturellt samhälle för befintliga invånare och för den växande befolkningen i kommunen och regionen. En satsning mot ett europeiskt kulturhuvudstadsår är en långsiktig strategi för hur kommunen ska arbeta med en kulturell utveckling och etablering av hållbara strukturer för ett attraktivt och levande samhälle. Ett utnämnande till europisk kulturhuvudstad gynnar naturligtvis hela kommunen, där staden blir navet.

En stad i flytt, en region i omvandling, en värld i förändring där Kiruna spelar en nyckelroll och kulturen skapar gemenskap och binder oss samman.

Kiruna har i dagsläget ett internationellt erkännande och etablerad som plats tack vare våra unika näringar, klimat, kulturer och den vår unika stadsomvandling. Idag finns 1000 lediga jobb i kommunen, i en kommun som har som mål att bli 25 000 invånare till 2030. Här finns spännande jobb inom flera branscher, skola, omsorg, rymdindustrin, gruvindustrin och turism. En av samhälles viktigaste grundpelare är dess tillgång och utbud av kultur, det är det sociala bindemedlet och det som skapar livligheten och glädjen mellan människor, samt kan vara en motvikt för ett fly in/fly out samhälle. Kiruna behöver kulturen för att skapa ett livskraftigt samhällsklimat som är helt avgörande för att säkerställa ökad kompetensförsörjning och attraktivitet i kommunen/regionen. Det är med kultur som vi bygger ett rikt samhälle. Det visste redan vår grundare Hjalmar Lundbohms som redan på sin tid i stadens begynnelse skapade ett samhälle där industri och kultur, sida vid sida, fick utrymme för att skapa mönsterstaden Kiruna. Nu bygger vi återigen upp en ny stadskärna och förvaltar vår historia genom att låta kulturen visa vägen, skapa livskvalité och glädje för boende och besökare.

Att bli utnämnd till europeisk kulturhuvudstad kan enligt EU-kommissionens utvärderingar bland annat bidra till att öka invånarnas stolthet över sin stad, öka deltagandet i stadens kulturliv och kulturlivet kan vinna på nya samarbeten internationellt. Kiruna kommun är redan ett populärt resmål för turister från hela världen och ett kulturhuvudstads år är absolut en reseanledning. Kiruna kommuns arbete ska genomsyras av, social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet, ett kulturhuvudstads kan bidra till hållbar tillväxt av staden, kommunen och regionen. Bidra till socials hållbarhet genom att skapa synergier och samspel mellan stadsutveckling, medborgare, näringsliv och besökare. I en tid av klimatförändringar kan kulturhuvudstadsåret bidra till ökad medvetenhet och ekologisk hållbarhet där alla kan bidra. En ansökan kan resultera i ett utnämnande som är ett långsiktigt projekt som kulminerar 2029 men sen fortsätter och kan bidra till ekonomisk tillväxt.

Kiruna har ingen ambition att bygga någon helt ny arena eller infrastruktur enbart för huvudstadsåret, vi ska fylla de arenor som vi nu etablerar. Vi bygger en stad för kultur som vi utvecklar över tid och når en höjdpunkt 2029.

Kulturhuvudstadsåret och vägen dit har potential att skapa stora mervärden för Kiruna och för hela Norrbottens regionen. Ett kulturhuvudstadsår kräver samverkan och samfinansiering från ett flertal aktörer. Näringslivet bedöms ha ett stort intresse av att medfinansiera genomförandet av ett kulturhuvudstadsår och de projekt som leder dit. Då det i högsta grad bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle och mötesplatser i Kiruna kommun som inte bara ska fylla ut sin nya kostym, utan också behöver växa för att kunna tillgodose behoven i samhället.

Under framtagandet av ansökningen kommer dialoger om samverkan och samfinansiering initieras i processen och möjligheterna till extern medfinansiering till evenemangen undersökas. Medfinansiering kan till exempel komma från Europeiska unionens fonder och program men även regionala, nationella, och internationella stiftelser och fonder.

Tidigare utvärderingar av genomförda kulturhuvudstadsår har till exempel visat att varje investerad krona gett sex kronor tillbaka till värdstaden i form av ökade intäkter från investeringar, turism samt nya arbetstillfällen. Till detta tillkommer nationell och internationell marknadsföring av stort värde.

Varje år utser EU två städer till kulturhuvudstäder, ett initiativ som startade 1985. Det innebär att städerna får möjlighet att både visa upp och utveckla sitt kulturliv inom projektet. För Sverige har Stockholm 1998 och Umeå 2014 haft titeln europeisk kulturhuvudstad. 2029 blir tredje gången en svensk stad utnämns och detta år tillsammans med en polsk stad. Evenemanget europeisk kulturhuvudstad är ett av de mest kända europeiska initiativen.

Utnämningen syftar till att lyfta fram den kulturella rikedomen, mångfalden och gemenskapen i Europa och bidra till ömsesidig förståelse mellan invånare i Europa.

Initiativet har två mål;
att värna och främja mångfalden av kulturer i Europa och uppmärksamma de gemensamma funktioner som de delar,

att öka medborgarnas känsla av att tillhöra ett område med gemensam kultur för att främja kulturens bidrag till städernas långsiktiga utveckling i enlighet med deras respektive strategier och prioriteringar.

En kulturhuvudstad ska ha ett program som:

  • bygger på kulturellt samarbete i Europa
  • engagerar invånarna i staden och dess omgivning
  • ökar det internationella intresset för området.

Under hösten pågår arbetet med ansökan, vilket leds av kultur- och utbildningsförvaltningen och tillväxtavdelningen.

Att arbeta mot ett europeiskt kulturhuvudstads år är en process som ska ske tillsammans, ett långsiktigt mål som skapar samanhållning, stolthet och gemensamma minnen att bygga vidare på. En ansökan skapar ett startskott för att möta upp det kirunabor idag säger att de saknar, tillgången till ett samlat utbud för tillgång till kultur och mötesplatser. Staden blir navet som sammankopplar hela kommunen för att tillsammans röra oss framåt. Skapa bättre förutsättningar för kulturskapare och främja kreativa miljöer för att bo och verka i Kiruna kommun.

  • våren 2022 – hösten 2023: ansökningsförfarande (ansökan ska skickas in senast 2 januari 2024)
  • tidigt 2024: preliminärt urval görs av en jury av oberoende experter
  • hösten 2024: slutgiltigt urval görs av samma jury efter kompletterade ansökningar.
  • våren 2025 – hösten 2028: förberedande arbete, utveckling, förankring, uppbyggnad.
  • 2029: genomförande.

Framtida städer och länder


Vår ansökan

I januari 2024 skickade vi in vår ansökan.
Läs vår bidbook här , 5.6 MB.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg