Skolskjutsar

Kostnadsfri skolskjuts är en rättighet för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som går i den skolenhet där kommunen placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts.

Elever i grundskolan förskoleklass - åk 9, grundsärskolan och gymnasiesärskolan som är folkbokförda i Kiruna kommun och går på av kommunen anvisad skola och som enligt dessa riktlinjer uppfyller kravet i fråga om:

  • Avstånd
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Eller annan särskild omständighet

Även vid eget val av skola inom kommunen är det avståndet till anvisad skola, folkbokföringsadress och övriga villkor som gäller om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

AVSTÅND
För att erhålla skolskjuts, gäller att kortaste gång- eller cykelavstånd, mellan hemmet/hållplats och skola/hållplats skall vara

  • För elever i förskoleklass - årskurs 1 minst 2 kilometer
  • För elever i årskurs 2-3 minst 3 kilometer
  • För elever i årskurs 4-6 minst 4 kilometer
  • För elever i årskurs 7-9 minst 5 kilometer

TRAFIKFÖRHÅLLANDEN
Trafikmiljöer där fordon och barn vistas innebär alltid risker men vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra vilka skall vägas in vid bedömning av huruvida elev ska beviljas skolskjuts.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Elev med funktionshinder eller annan särskild omständighet, till exempel medicinska skäl, kan beviljas kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avståndet. Behovet ska styrkas med ett läkarintyg i vilket lämpligt transportsätt rekommenderas.

ANNAN SÄRSKILD OMSTÄNDIGHET
Det kan t.ex. vara växelvis boende, för eleven egna personliga skäl, byte av skola under pågående läsår mm.

När behöver jag söka skolskjuts?
Vid växelvis boende, grundsärskola, annan skola, gymnasiesärskola eller om det finns särskilda skäl ska en ansökan om skolskjuts göras inför varje läsår, helst senast 31 maj. Ansökan prövas i varje enskilt fall.

Ansökan om skolskjuts , 60.8 kB.

Information om överklagan av beslut , 167.3 kB.

Kiruna kommuns skolskjutsreglemente , 615.5 kB.

Avvikelserapport för entreprenörer , 143.8 kB.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson