Klagomål och synpunkter

Om man är missnöjd med förskolan eller skolan ska man i första hand ta upp detta med förskolans/skolans personal och rektor eller med huvudmannen (till exempel kommunen eller förskolans/skolans styrelse) men ibland kan man behöva vända sig till skolinspektionen.

Innan man lämnar in ett klagomål kan det vara bra att veta vilka rättigheter som gäller eller till vilken myndighet man bör vända sig med sitt klagomål. På skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bra information om vilka rättigheter man har som barn/elev och vart man bör vända sig.

Enligt skollagen 4 kapitel 8 § ska huvudmannen för förskola och skola ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. (Huvudman kallas den som är ansvarig för verksamheten till exempel Kiruna kommuns kultur- och utbildningsnämnd för kommunal verksamhet, sameskolstyrelsen för sameskolans verksamheter eller styrelsen för en fristående förskolas/skolas verksamhet.)


INFORMATIONEN PÅ DENNA SIDA AVSER KIRUNA KOMMUNS RUTINER FÖR SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL PÅ DE KOMMUNALA FÖRSKOLORNA OCH SKOLORNA

Du kan skicka in dina klagomål eller synpunkter som rör de kommunala förskolorna eller skolorna per e-post till kultur-utbildning@kiruna.se Det går också bra att skicka synpunkter och klagomål med papperspost till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, 981 85 Kiruna.
Om ditt barn går i en verksamhet som bedrivs i enskild regi eller i sameskolstyrelsens verksamheter kontaktar du den verksamhet det gäller och ber om deras rutiner för hantering av klagomål.

Dataskyddsförordningen/GDPR

För att kommunen ska kunna ta tillvara på dina synpunkter på bästa sätt och kunna vidta eventuella åtgärder för att förbättra sådant som Du inte är nöjd med är det bra om Du anger följande i ditt meddelande:

  • Vilket verksamhetsområde det gäller (förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg/familjedaghem)
  • Namnet på den förskola/skola det gäller
  • Dina synpunkter eller dina klagomål

För att vi ska kunna ge återkoppling i ärendet uppmanar vi alla som lämnar synpunkter att uppge namn samt telefonnummer, e-postadress eller postadress. Om man vill vara anonym så går det också bra men vi kommer då inte att kunna berätta vad vi eventuellt gjort för åtgärder.

Alla synpunkter/klagomål som på detta sätt lämnas in kommer automatiskt till kultur- och utbildningsförvaltningens myndighetsbrevlåda. Ansvarig för myndighetsbrevlådan fördelar sedan de synpunkter som inkommit och som skall besvaras till ansvarig rektor eller verksamhetschef. Till varje sammanträde för kultur- och utbildningsnämnden görs en sammanställning av inkomna samt besvarade synpunkter/klagomål och delges nämnden.

De inkomna synpunkterna kommer också att utgöra en del av underlaget för kommunens kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Offentlighetsprincipen
Tänk på att allt som skrivs till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan din handling eller delar av den sekretessbeläggas. Det räcker dock inte med att Du själv begär att ditt brev eller din skrivelse ska sekretessbeläggas utan det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse.

Förutom att huvudmannen för förskolan och skolan måste ha rutiner för klagomålshantering så kan flera beslut, i enlighet med skollagen, också överklagas till olika instanser. I skollagens kapitel 28 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns alla beslut som kan överklagas samlade.

Hur gör jag om jag vill överklaga ett beslut till förvaltningsrätten?

Vill du överklaga kommunens allmänna beslut ska du göra det senast tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Du ska skicka eller lämna ditt överklagande direkt till förvaltningsrätten. Överklagandet måste vara skriftligt.
På hemsidan Sveriges domstolar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa hur du ska gå till väga och vad överklagandet ska innehålla för information.

Hur gör jag om jag vill överklaga ett beslut till skolväsendets överklagandenämnd?
Vill du överklaga ett beslut som skolhuvudmannen fattat ska det göras inom ttre veckor från det att du fick ta del av beslutet. För beslut som kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämn så är det den som beslutet angår som kan överklaga. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt att överklaga. Har eleven två vårdnadshavare krävs oftast att båda vårdnadshavarna står bakom överklagandet.
Du ska skicka överklagandet till den som har fattat beslutet. (I beslutet du fått ska det stå vart du ska vända dig. Om det inte står kan du vända dig till den som har fattat beslutet och be om information om hur du överklagar.)
Skälet till att du ska vända dig till beslutsmyndigheten är att den ska kunna ta del av dina argument och kunna ändra sitt beslut. 
Skolväsendets överklagandenämnds Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa hur du ska gå till väga och vad överklagan ska innehålla för information.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson